Geometrioptimerad limfogning II fokus montering av komponeneter

Syfte och mål: Projektets mål var att vidareutveckla tekniken för geometrioptimerad limfogning med fokus på montering av hela komponenter för att nå ett systemtänk för simulering och robotapplicering av lim. Syftet har varit att vidareutveckla tekniken för geometrioptimerad limfogning med fokus på montering av hela komponenter: Öka kunskapen om limfogens utformning Optimera limförband med avseende på geometri Genom simulering av hur limmet förflyttar sig vid montering och var limmet hamnar efter fogning uppnå bättre fogar Reducera omställningstid, uppstartstid, kassation och spill Förväntade effekter och resultat: Projektets resultat ger möjlighet att på ett bättre sätt förutspå limmets placering och funktion i fogen. Detta leder till bättre fogutformning och optimalt utnyttjande av limmet i fogen. Med de utdata som fås av simuleringen kunna styra utläggning och monteringsutrustning på ett mer optimalt sätt än vad som sker idag. Upplägg och genomförande: Forskargruppen bestående av FCC och RISE IVF har genom mätningar och analys av de pseudoplastiska material som hanterats av projektet kunnat beskriva fungerande reologimodeller som FCC implementerat i sin mjukvaruplattform IPS. Denna har sedan utvärderats i laboratorium och sedan avprovats hos projektpartnerna i deras tillhandahållna case.

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-11-30

Sidansvarig Publicerad: fr 10 apr 2020.