Fundamentala experiment och modellering av hydrogenering av tallolja för biobränsleproduktion

Ett sätt att minska den globala uppvärmningen är att använda biobränslen, helst andra generationens biobränsle, som ej tävlar med tillgången på mat. Därför är tallolja ett excellent val som råvara. Talloljan transesterfieras för att bilda fettmetylestrar (FAME), så kallad råtalldiesel. Men, användningen av FAME i diesel resulterar i bland annat igensättning av filter. Detta problem kan lösas genom hydrogenering av råtalldieseln för att producera n-alkaner som kan användas som bio diesel. Målet med detta arbete är att undersöka katalysatorns deaktivering i hydrogeneringsreaktionen av metyl laurate, som används som modellförening för råtalldiesel. Sulfaterad NiMo kommer att användas som katalysator och karakteriseras noggrant med XPS, BET, XRD och UV-vis före och efter olika åldringssteg. Aktivitet och selektivitet kommer att mätas. Vidare, isotopexperiment och mikrokalorimetri är planerad. Dessa resultat skall användas för att utveckla kinetiska modeller för katalysatordeaktiveringen i hydrogeneringsreaktionen. Målet med modellen är att öka förståelsen av deaktiveringsmekanismen, undersöka hastighetsbestämmande steget och modellen kan även användas för reaktordesign. Exempel på specifika frågor: På vilka säten sker olika reaktioner och hur förändras sätena med åldring? Hur förändras bindningsstyrkan av olika komponenter efter åldring? Slutligen, vad är den detaljerade fysikaliska mekanismen för deaktivering av hydrogeneringen?

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.