Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi

För att olika initiativ inom ramen för cirkulär ekonomi ska få spridning behövs såväl goda idéer och produkter som innovativa organisatoriska lösningar. Två aspekter med införandet av den cirkulära ekonomin identifierar vi som viktigare än andra för att hantera utmaningar såsom resurstoppar och klimatförändringar. För det första handlar det om att redan skapade material eller produkter ska cirkulera flera gånger innan det blir avfall. För det andra handlar det om att skapa nya former av modeller för att organisera dessa flöden av material som går bortom de ordinära affärsmodellerna som idag bygger på den linjära logiken. För att kunna böja ihop början med slutet av det linjära flödet i den nuvarande modellen behövs organisatoriska innovationer. I forskningsprojektet adresserar vi dessa utmaningar genom fallstudier av ekoprenörer och sociala entreprenörer i vars verksamheter material återcirkulerar i ekonomin i högre grad än tidigare. Ekoprenörskap handlar om människor som startar upp företag med målet att lösa miljöproblem. Socialt entreprenörskap handlar om att lösa ett samhälleligt problem. Socialt entreprenörskap är ofta ideella initiativ även om det kan ingå som en integrerad del i ekonomin. Vi studerar fyra konkreta verksamheter inom transport- och matsektorn: Kollaborativa reparationsverkstäder i form av Cykelkök, cykelentreprenören Abloc, former för att minska matsvinnet såsom Matcentralen samt den innovativa matproducenten Oatly. Studien är kvalitativ och bygger på deltagande observationer, intervjuer och tvär-sektoriella workshops. Till den kvalitativa ansatsen lägger vi LCA-studier av materialflöden vilket genererar kunskap om huruvida dessa verksamheter böjer tillbaka resurser och material in i en cirkulär ekonomi igen samt på vilka vis det sker. Fallstudierna analyseras med hjälp av nydanande samhällsvetenskaplig teori i form av intersektionalitet. Denna teori är väl lämpad för att få syn på aspekter i ekoprenörskapet och det sociala entreprenörskapet som inte studerats tidigare. Teorin och medföljande begrepp synliggör institutionella förutsättningar för cirkulär ekonomi samt diskuterar hur olika värderingar är kopplade till cirkulära praktiker. Teorierna tar ett kritiskt grepp på entreprenörskap och öppnar upp för entreprenörskap som går bortom den stereotypa bilden av den framgångsrike kostymklädda mannen. Detta forskningsprojekt bidrar med kunskap gällande den organisatoriska delen av den cirkulära ekonomin vilket är av stor betydelse eftersom olika sorters kunskap och förmågor behöver inkluderas i en rörelse framåt.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: må 05 nov 2018.