Från återvinning av näringsämnen till återcirkulation av näringsämnen – genom utökat regionalt samarbete och samskapande mellan aktörer inom avfallshantering och livsmedelsområdet tillsammans.

Hållbar hantering av organiska restflöden utgör en hörnsten i förverkligandet av de globala hållbarhetsmålen. Under de senaste åren har lovande teknikutveckling skett i syfte att återvinna näringsämnen från organiska restflöden, såsom avlopps-vatten och slam. Medan aktörer inom avloppsbranschen är högst medvetna om betydelsen av näringsämnen i kretslopp, finns ett tydligt behov av att guida dessa insatser till att uppfylla matproduktionens framtida behov. Syftet med det föreslagna projektet är att föra samman diverse aktörer från livsmedels- och avloppsvattensektorn för att gemensamt utforska möjligheter, hinder och barriärer för att uppnå ett kretslopp av näringsämnen på övergripande samhällsnivå, från organiska restflöden till produktion av ny biomassa. En kartläggning av behovsägare inom livsmedelsystemet planeras samt att utreda deras ambitioner, erfarenheter, oro och prioriterade kunskapsbehov i relation till återcirkulation av näringsämnen genom en enkätundersökning. Tre regionala arbetsträffar kommer hållas för att i en neutral miljö skapa gemensam inlärning där aktörer från olika discipliner kan dela kunskap och erfarenheter kring att överbrygga barriärer och accelerera möjligheterna. Sammantaget så kommer detta bidra till att harmonisera ansatserna inom området med livsmedelssystemets framtida behov genom att integrera perspektiv från avfallssidan och livsmedelssidan samt bidra till att konsolidera bästa tillgängliga kunskap om näringscirkulation.

Samarbetande organisationer

  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
  • Stockholm Environment Institute (Forskningsinstitut, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 27 feb 2020.