En framtid utan förare?

Bakgrund
Ett hållbart transportsystem är ett fossilfritt system, baserat bl.a. på tanken om delade resurser där autonoma fordon (AV) kan spela en viktig roll. AV, oavsett om privatägda eller ingående i en bilpool, kräver ytterligare teknisk utveckling, men introduktionen kommer också att bero på såväl organisationers som individers (ex. beslutsfattare, medborgare, användare) acceptans och förtroende för autonom körning (AD). Tidigare undersökningar om vilka faktorer som påverkar (främst) användarnas acceptans och förtroende för AV och AD har huvudsakligen åberopat data baserade på olika acceptansteorier, mer eller mindre anpassade till en AV-kontext och faktorer som användbarhet, användarvänlighet och tillförlitlighet. Senare forskning har emellertid argumenterat för behovet av ett mer holistisk perspektiv med hänsyn tagen till, till exempel hur tanken om AV och AD kommuniceras och genom vilka kanaler, hur informationen tolkas och förstås. Detta kräver ett tvärvetenskapligt perspektiv.


Syfte
Syftet har varit att - genom att integrera ett human-factors och ett psykologiskt perspektiv - söka efter ytterligare kunskap om faktorer som påverkar människors förståelse av AV, AVs möjligheter och begränsningar, samt bilden av den effekt som AV skulle kunna få på urban mobilitet.


Forskningsansats
En serie av fokusgrupper har genomförts med represenanter för tre olika grupper – medborgare (de framtida användarna), stads- och trafikplanerade (beslutsfattarna) respektive utvecklare av AV och relaterad teknik. Inför varje fokusgrupp fick deltagarna besvara en enkät om de för- och nackdelar de ser med AV. Under fokusgrupperna användes olika s.k. probing-verktyg för att stimulera dialogen.

Startdatum 2019-01-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-15

Sidansvarig Publicerad: fr 20 mar 2020.