Eco-innovation i företag

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

​Kartläggning av hur miljöaspekter påverkar FoU-processer i stora svenska företag

Under senare år har miljöaspekter mer och mer integrerats i de svenska företagens verksamheter. Syftet med kartläggningen är att skapa en fördjupad bild av de stora företagens verksamhet avseende miljöaspekter, dvs. både med syfte att minska deras verksamhets miljöavtryck och FoU och produktutveckling, som har miljöaspekter som drivkraft.

I projektet studeras de 100 största företagen (avseende antal anställda) med FoU-verksamhet i Sverige. Information från företagens årsredovisningar samt internet kommer att samlas in. Eventuellt kan kontakter med företagen komma ifråga. Projektet kräver en del metodutveckling. Både kvantitativ och kvalitativ information kommer att samlas in och lagras i en databas. Den lagrade informationen kan dels bestå av text och dels av kategorisering av identifierad verksamhet som går att aggregera.

Projektledare och kontakt
Nyckelord
​Miljöinnovationer, svenska företag, kartläggning

Sidansvarig Publicerad: må 20 okt 2014.