Cirkulär cellulosa till framställning av textilfiber

Syfte och mål: Syftet är att möjliggöra en cirkulär och resurseffektiv cellulosaekonomi i Sverige, med målet att extrahera cellulosa från restströmmar (exv. jordbruksavfall, använda textilier och returkartong) för ökat värde.
Projektet har 3 unika projektmål: A) att öka det industriella intresset för cellulosarika restströmmar och deras marknadsrelevans, B) att öka potentialen för restströmmar i resurseffektiva processer för tillverkning av cellulosamaterial, och C) att uppnå ett stärkt nätverk och en ökad kunskap inom resurseffektiva processer för bioindustriella tillämpningar. Förväntade effekter och resultat: Projektresultaten sammanställer möjligheter (inkl. relevans kring processens uppskalning och marknad för det utgående cellulosamaterialet) att utvinna cellulosa ur restsströmmar som ska ge stöd i strategiska beslut om val av råvara, både för de berörda företagen och för andra intressenter inom cellulosaindustrin där träbaserad cellulosa traditionellt är den främsta råvaran. De föreslagna aktiviteterna i detta postdok-projekt kommer bidra till att möjliggöra önskade cirkulära materialflöden som leder till en starkare cirkulär ekonomi.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-08-01
Slutdatum 2023-07-31

Sidansvarig Publicerad: lö 11 dec 2021.