Att visualisera det osynliga - Visualisering av miljöfaktorer i stadsmodeller

​I en pilotstudie studeras området kring Masthuggstorget – Masthamnsgatan med avseende på luftkvaliteten och vindutsatthet till följd ändrad/förtätad bebyggelsestruktur. Utifrån den plan som föreligger för nybyggnation i området, och nuvarande situation avseende utsläpp från exempelvis trafik och hamnverksamhet, kommer vindsimuleringar och spridningsberäkningar att genomföras för kvävedioxid alternativt partiklar. 

För jämförelse kommer även ett nu-scenario att tas fram. Beräkningarna görs genom användande av en 3D-mikroskale modell (CFD-modell) där byggnader (nuläge och framtid), lokal meteorologi samt emissioner (nuläge och framtid) för luftföroreningar inkluderas.
 
Resultatet, både luftföroreningshalter och vind, kommer att extraheras i ett finskaligt grid för flera vertikala nivåer. Dessa grid kommer ligga till grund för 3D-visualisering genom en interpolation mellan motsvarande gridceller för intilliggande vertikal nivå.
 
Luftföroreningsvisualiseringen kommer att implementeras i Göteborgs nya 3D-stadsmodell. Vi kommer att arbeta med hur denna visualisering ska designas för  bästa tydlighet och möjlighet till interaktivitet med modellen.

​I samarbete med Marie Haeger Eugensson och Karin Sjöberg på IVL.

Samarbetande organisationer

  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 22 apr 2021.