Att skapa innovation i samverkan för hållbara städer: En analys av Göteborgs urbana innovationssystem

Projektet syftar till att skapa en ökad förståelse för samspelet mellan olika aktörer ett urbant innovationssystem, med fokus på att utforska roller, ansvar och strukturer. Studien belyser vidare vilka förutsättningar, drivkrafter, utmaningar och möjligheter som upplevs från olika aktörers perspektiv, och på vilket sätt lokala, nationella eller internationella policys, strategier, investeringar etc påverkar och påverkas av det som sker i praktiken.

Projektet fokuserar på innovationssystemet i Göteborg, en stad som utgör ett nav i en expansiv region med fokus på innovation där flera olika aktörer bl a med stöd av VINNOVA har genomfört initiativ för att öka innovationsförmågan genom samverkan mellan t ex näringsliv, akademi och offentlig sektor. Studien fokuserar i detta initiala skede på innovationssystemet som rör omställningen till ett hållbart urbant transportsystem, dvs gränslandet mellan transportindustrin, utvecklingen av ny teknologi såsom artificiell intelligens, ändrade beteendemönster så som delningsekonomi och tankar om cirkulära flöden och målsättningen om hållbar stadsutveckling.

Projektets mål är att ge en överblick av tidigare studier av Göteborgs innovationssystem för att skapa en sammanhållen kunskapsbild som leder till ökad förståelse av vad som är viktigt för konkurrenskraft och hållbarhet i systemet, vilka faktorer som är viktigast och hur dessa olika faktorer samspelar och påverkar varandra, samt att synliggöra olika aktörers perspektiv på upplevda drivkrafter, möjligheter och utmaningar i nuläget genom intervjuer med nyckelaktörer verksamma inom den avgränsade del av innovationssystemet som studeras.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Kommunforskning i Väst (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-09-30

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: fr 10 jul 2020.