Architecture in the Making: Arkitektur som en skapande disciplin och materiell praktik

Arkitekturen och arkitekturprofessionen står inför nya utmaningar: hållbar utveckling kräver användning av ny, avancerad byggteknik; anpassning och återanvändning av befintligt byggnadsbestånd blir en allt viktigare uppgift; urban utveckling kräver integration av olika kunskapsfält; avancerade ICT-verktyg påverkar designpraktik och byggproduktion. Dessa utmaningar innebär även nya möjligheter för arkitekturprofessionen att skapa hållbar byggd miljö, och att bidra till forskningen genom arkitekturtänkandets potential att hantera komplexitet. För detta behövs utveckling av integrerade teorier och metoder, baserade i arkitekturdisciplinen och där designtänkandet står i centrum. Denna starka forskningsmiljö ser den byggda miljön som en materiell kultur och arkitekturen som en "skapande disciplin". Från detta perspektiv, kopplat till hållbar utveckling, fokuseras fyra samverkande forskningsteman: "Materiella mekanismer", "Historia", "Undersökande modellering" och "Alteration". En unik samling svenska och internationella forskare och arkitekturpraktiker bildar en gemensam plattform i syfte att skapa en dynamisk forskningsmiljö som tillvaratar arkitekturtänkandets potential i forskning om komplexa frågor i den byggda miljön. Koncentrerade forskningsprojekt kombineras med utåtriktade aktiviteter, vilket kommer att ge betydelsefulla bidrag till teorier och metoder inom såväl arkitekturforskning som arkitekturpraktik.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Umeå universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2011-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: ti 04 jun 2019.