Aiming at innovation – the role of innovation functions

Startdatum 2013-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-05-01
Kraven  att tänka annorlunda och långsiktigt nytt, d.v.s. ta en helt ny strategisk riktning, samtidigt som man klarar att effektuera dagens affär till dagens kunder, är en stor utmaning för många stora, etablerade industriföretag. Etablerade företags fokus – i synnerhet i mogna branscher – är att exekvera sin etablerade affärsmodell och se till att den är lönsam, inte att leta efter den (vilket är fallet för startup-företag). Men etablerade företag måste också klara att förnya sig och att göra både och inom företaget.
 
CBI har startat ett nytt projekt  - ”Aiming at innovation – the role of innovation functions – ett projekt om hur stora etablerade företag arbetarmed att utveckla sin innovationsförmåga. ”Innovationsförmåga” eller den organisatoriska förmågan att innovera är ett centralt begrepp i projektet. Med detta menas företagets sammantagna förmåga att nå målet att skapa nya produkter, tjänster, processer, affärer och sätt att organisera verksamheten, dvs ett brett begrepp, bredare än tex innovationskultur och kreativitet, och tydligt kopplat till företagets strategiska vilja att skapa bra förutsättningar för innovation. I en förstudie undersöks just nu  hur sex stora industriföretag har systematiserat sitt innovationsarbete - innovationsfunktionens roll och arbetssätt och hur dessa leds och organiseras.
 
Det finns ett alltså ett behov av att hitta en balans mellan å ena sidan effektivitet och å andra sidan innovation. Som ett svar på detta har ett allt större antal svenska företag etablerat ”innovationsfunktioner” där ett relativt litet antal personer ansvarar för det breda innovationsarbetet, d.v.s. att åstadkomma mer innovativa erbjudanden samtidigt som man ansvarar för att säkerställa företagets uthålliga förmåga.

CBI-projektet ”Aiming at innovation – the role of innovation functions” bedrivs just nu som en förstudie där vi studerar innovationsfunktionens roll och arbetssätt och hur dessa leds och organiseras. I förstudien samarbetar vi med sex stycken svenska industriföretag. Målet med projektet är att öka förståelsen kring den roll som innovationsfunktioner spelar för integration av innovationsarbete med produktutvecklingsarbetet och byggandet av innovationsförmåga. Ett andra syfte med förstudien är att etablera ett mer långsiktigt samarbete med två eller tre av de medverkande företagen för att arbeta i ett ’collaborative research project’. Involverade forskare från CBI är Sofia Börjesson, Maria Elmquist och Anne Elerud-Tryde.
Denna sidan finns endast på svenska

Sidansvarig Publicerad: to 25 jan 2018.