Karin Andersson

Professor i maritim miljövetenskap

Karin Andersson är professor och forskare inom avdelningen för maritim miljöteknik och energisystem. Hennes akademiska bakgrund är inom kemiteknik (civ ing), kärnkemi (tekn dr) och forskning inom miljösystemanalys. Hon har dessutom ett års studier i arkeologi. Efter sju år som konsult inom miljösystemanalys, grundade Karin 1990 forskargruppen för miljösystemanalys på dåvarande väg- och vattenbyggnadssektionen på Chalmers tillsammans med Torbjörn Svensson. Under 1990-talet arbetade gruppen med att utveckla och undervisa i miljökurser på olika civilingenjörsprogram och var en drivande kraft i utvecklingen av forskning kring Livscykelanalys (LCA) I Sverige, vilket ledde till inrättandet av kompetenscentrat CPM i mitten av 1990-talet med ett tiotal av Sveriges större företag som deltagare. Efter en period som vicerektor på Chalmers är Karin sedan 2009 anställd på Sjöfart och marin teknik. Karins nuvarande forskningsintressen riktas mot beslutsstöd i frågor som rör miljöpåverkan och resursanvändning orsakad av tekniska system inom sjöfart. Miljösystemanalytiska verktyg som LCA (Livscykelanalys) är viktiga inom forskningen. Exempel på projektområden är “framtida marina bränslen” och “marin energisystemmodellering”. Forskningen är knuten till det maritima kompetenscentrat Lighthouse.

Publicerad: ti 03 apr 2018.