Göran Berndes

Docent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori.

Göran Berndes forskning omfattar markanvändning och energisystem samt hur dessa griper in i varandra. Forskningen spänner från lokala fallstudier till modellering på global nivå. Speciellt focus ligger på produktion och användning av biomassa för mat, material och energi. Aspekter som studeras inkluderar (i) effektiviteten I olika slags biomassaproduktion och utnyttjande för energiändamål, där modellering och LCA-ansatser utgör viktiga verktyg; och (ii) implikationer för resursanvändning (t ex mark och vatten), miljö, och socioekonomi av olika slags bioenergistrategier och även alternativa markanvändningsstrategier syftande till inbindning av kol.
FFR160 Sustainable Development
För att se vilka projekt Göran deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas

Publicerad: ti 24 apr 2012. Ändrad: on 17 maj 2017