Fredrik Normann

Biträdande professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik.

Fredrik Normann arbetar med emissioner från förbränningsprocesser. Hans forskning är inriktad på tekniker som reducerar emission av koldioxid (CO2) genom koldioxidavskiljning med lagring (CCS) samt av föroreningar som kväveoxider (NOx) och svaveloxider (SOx). Arbetet inkluderar modellering av detaljerad förbränningskemi så väll som absorptionsprocesser och processimulering. Fredrik är ansvarig för grundkursen i termodynamik vid Chalmers maskinprogram och handleder årligen flera examensarbeten inom området för energiteknik.
Fredrik är ansvarig för kursen ​Termodynamik med Energiteknik (MTF042). Kursens syfte är att kursdeltagarna skall lära sig grundläggande termodynamik och energitekniska processer, exempelvis förbränningsmotorn, gasturbinen samt ångcykeln. Mer information hittar du i Studentportalen!
​​För att se vilka projekt Fredrik deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: to 26 aug 2021.