Bengt Steen

Professor Emeritus, Teknikens ekonomi och organisation

Bengt Steens forskning är inriktad på utveckling av metoder för livscykelanalys och speciellt på monetär värdering av miljöeffekter.

Bengt Steen disputerade 1975 på oorganisk kemi på Chalmers med en avhandling om provtagning av partiklar i utomhusluft. Han anställdes 1968 på Svenska Miljöinstitutet, IVL som miljöforskare och innehade olika positioner där till 1996 då han knöts till Chalmers som adjungerad professor för att arbeta inom kompetenscentret CPM, numera Svenskt Livscykelcentrum.

Hans forskning var till att börja med inriktad mot mätteknik men under 1980-talet kom den alltmer att handla om mekanismer för uppkomst och effekter av luftföroreningar. Sedan 1990 är forskningen inriktad mot livscykelanalys. Ett resultat av den forskningen är det s.k. EPS-systemet som användes av flera företag för sammanvägning och värdering av miljöeffekter. Han har deltagit i ISOs arbete för att ta fram internationella standarder för livscykelanalys. eko-effektivitet och monetär värdering av miljöeffekter. I de senare arbetena var han ordförande i arbetsgrupperna. 2012 erhöll han SETAC Europe Life Time Award for Outstanding Achievements in LCA.

Sidansvarig Publicerad: to 01 apr 2021.