Anna Yström

Teknologie doktor, docent, senior forskare, Teknikens ekonomi och organisation

Anna Yström är docent i Organizational Behavior and Collaborative Innovation och arbetar som senior forskare vid Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation. Hon har en doktorsexamen i Technology Management and Economics och en civilingenjörsexamen i Teknisk design. Hennes expertis ligger i skärningspunkten mellan områdena innovationssamarbete, ledning och organisation, och designteori och metoder. Sedan hon disputerade 2013, har hennes forskning har finansierats av t.ex. Handelsbankens forskningsstiftelser VINNOVA, Kungliga Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Chalmers styrkeområde Energi. Hon har under de senaste åren utvecklat ett omfattande internationellt forskningsnätverk genom längre gästvistelser på Mines Paristech, Politecnico di Milano och nu senast HEC Montréal.

Anna arbetar ofta med samverkande och aktionsforskningsinriktade forskningsprojekt, och framförallt med kvalitativa forskningsmetoder. Hennes tidigare forskning omfattar ämnen som ledning och organisering av öppna innovationssamarbeten, designprinciper för kollaborativ innovation och nya roller för intermediärer i kollektivt kunskapsbyggande.

Hon är en av grundarna av forskargruppen “Managing In-Between” som leds av Professor Susanne Ollila, som syftar till att fördjupa kunskapen om att leda och organisera det kollaborativa innovationsutrymme som finns mellan organisatoriska aktörer. Sådana utrymmen kan förstås som "proto-institutioner", en form av dynamisk och framväxande organisering som utmanar tidigare uppfattningar om (innovations)ledning. Forskargruppen har flera pågående projekt som du kan läsa mer om på MIB-gruppens hemsida >>


Följ Anna på Twitter: @Anna_Ystroem
Följ MIB-bloggen >>

Annas publikationer i Google Scholar >>
Handledning av exjobb
TEK406 Organizational Behavior Orientation
TEK510 Organising for innovation
   
Chalmers styrkeområde: Energi
Chalmers styrkeområde: Transport
Institutionens profilområde: Innovation & Entrepreneurship
​Öppen innovation kan vara framtiden för många företag (chalmers.se, 120713)
Att komma på hur man ska hantera komplexiteten som uppstår i en arena för öppen innovation är en nyckelfaktor till framgång och kreativitet för framtidens företag. Det hävdar Chalmersstudenterna Annika Kumlin och Hedvig Aspenberg i sitt examensarbete som utförts på fordons- och trafiksäkerhetscentrumet SAFER som är just en arena för öppen innovation bestående av flera parter.

Publicerad: on 08 maj 2019.