Anders Johansson

Universitetslektor i Ingenjörsutbildningsvetenskap
Vetenskapens kommunikation och lärande.

Anders Johansson forskar kring utbildning i teknik och naturvetenskap med ett fokus på frågor om mångfald och inkludering. Centrala frågeställningar rör de sociala normer och identiteter som påverkar vem som väljer naturvetenskap och teknik, såväl som vad det innebär att bli ingenjör eller naturvetare. Vad är samhällets syn på dessa utbildningar och yrken, och vilken roll spelar detta för universitetsutbildning?

Hans undervisning är främst inom de högskolepedagogiska kurser som ges till Chalmers lärare, med ett fokus på pedagogisk utveckling och mångfalds- och inkluderingsperspektiv.
​​Min undervisning är inriktad på pedagogisk utveckling och mångfald och inkludering inom undervisning i teknik och naturvetenskap. Mitt största uppdrag är att leda kursen Pedagogiskt Projekt, en del av det ”Diploma in Teaching and Learning in Higher Education” som erbjuds till Chalmers lärare. Förutom detta undervisar jag också i pass kring genus, mångfald och inkludering i flera pedagogiska kurser.

Min forskning rör sig kring mångfald och inkludering i utbildning inom STEM-ämnen (Naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik). I min doktorsavhandling studerade jag normer kring identitetskonstruktioner bland fysikstudenter. Detta arbete adresserade frågor kring vad det innebär att bli fysiker, och hur detta påverkar vem som känner sig lockad av, välkommen i, och uppmuntrad av fysik. Vem blir du när du blir fysiker?

Mitt nuvarande arbete fokuserar på rekrytering till STEM-utbildningar. Jag kartlägger projekt riktade mot skolor med målet att förstärka intresse och lärande i vetenskap som initieras av externa intressenter, som universitet och stiftelser. Jag är också involverad i ett projekt som studerar vägen till universitetsutbildning i STEM för ”oväntade” nybörjarstudenter.

Jag vill relatera specifika aktiviteter ämnade att uppmuntra ungdomar att studera STEM-ämnen till bredare policy-initiativ för utökade utbildningar i dessa ämnen och på så vis söka svar på frågor som: Hur är narrativ kring brister på utbildade inom STEM-ämnen relaterade till arbetet med breddad rekrytering? Vilka konsekvenser har detta för ungdomar som intresserar sig för sådan utbildning?

Det bredare målet med min forskning är att anlägga en kritisk blick på frågor kring vem och vad utbildning i teknik och naturvetenskap är till för.

Mina forskningsmetoder är framförallt kvalitativa och tolkande, med ett fokus på diskursanalys.

Se tidigare publikationer vid Uppsala Universitet i DiVA.​

Sidansvarig Publicerad: må 22 aug 2022.