Per-Anders Carlsson

Professor; Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Kompetenscentrum katalys

Jag är nyfiken på att förstå grundläggande materialegenskaper och ytkemiska processer inom katalys samt hur dessa kan styras i tillämpningar för grön kemi och hållbara teknologier. Genom vida samarbeten förenas metoder från traditionellt olika grenar av kemi och fysik för att utforska material på den atomära skalan ”när de arbetar”, så kallad oparando karaktärisering.

Nyckelord: Fysikalisk oorganisk kemi; Ytkemi; Grön kemi och katalys; Operando karaktärisering

Grön kemi (KBT245, 7.5 hec)
I kursen förklaras principerna för grön kemi och efterbehandlingsmetoder med utgångspunkt i material- och molkylärkemi, samt alternativa lösningar för en hållbar utveckling. Förståelsenivån skall vara sådan att studenten i sin yrkesroll som ingenjör kritiskt skall kunna delta i diskussioner rörande val av metoder för ökad hållbarhet inom industriell produktion av kemikalier och bränslen samt att undvika miljöpåverkan orsakade av nedsmutsnings- och energirelaterade problem. Ges årligen (läsperiod 1).  

Heterogenfaskatalys (FKBT210, 15 hec, doktorandnivå)
Kursens mål är att förmedla djupförståelse av moderna koncept och metoder inom katalys med en utvidgning mot experimentella analystekniker och tillämpningar av katalytiska teknologier. Den riktar sig till doktorander och erfarna materialforskare som har intresse av katalys och ytreaktioner. Deltagare skall efter avklarad kurs fått färdigheter att kritiskt analysera katalytiska reaktioner samt syntetisera och karakterisera katalytiska material på atomär skala. Vidare ges deltagarna kunskaper rörande design av relevanta katalysatorteknologier för industriella- och energirelaterade problem samt miljöförbättrande åtgärder. Ges hösten 2021.  

Se engelsk sida.

Doktorander

MSc Felix Hemmingsson

MSc Christopher Sauer

MSc Mengqiao Di

MSc Yanyue Feng


Postdoktorer och forskare

Dr Andreas Schaefer

PhD Peter Velin


Alumni

PhD Sheedeh Fouladvand

PhD Emma C. Adams

PhD Djamela Bounechada

MSc Mattias Englund

PhD Natalia M. Martin

PhD Xueting Wang

Publicerad: må 09 mar 2020.