Carl Johan Franzén

Bitr. professor,
Biologi och Bioteknik, Industriell Bioteknik

Carl Johan Franzén är biträdande professor i bioreaktionsteknik. Han är medlem i fakultetsrådet vid Chalmers, ordförande för institutionskollegiet samt medlem i grundutbildningskommitten vid BIO-institutionen. Han är också studerandeombud vid Chalmers.

Hans forskning handlar om utveckling av robusta bioprocesser för produktion av biobaserade drivmedel, kemikalier och mikrobiella kulturer. Fokus ligger på samspelet mellan processförhållanden och mikrobiell fysiologi. Den främsta tillämpningen har varit avancerad fed-batch metodik för att möjliggöra bioetanolproduktion från lignocellulosa (s.k. 2:a generationens bioetanol) med hjälp av dynamiska matematiska modeller och fysiologiskt baserad styrning. Dessa metoder tillämpas också för biobaserad produktion av kemikaler, t.ex. mjölksyra, med hjälp av termofila bakterier. I industriella samarbeten studeras hur mikrobiella produktionsprocesser kan utformas och styras för att producera robusta startkulturer (mjölksyrabakterier) och probiotika (bifidobakterier). Hans forskning bidrar till lägre koldioxidutsläpp genom bättre nyttjande av råmaterial och restprodukter från skogs- och jordbruk för produktion av viktiga förnyelsebara drivmedel, kemikalier och mikroorganismer.
Carl Johan Franzéns undervisningsmetodik fokuserar på studentdrivna aktivititer kring biobaserad produktion och etik inom bioteknisk forskning och praktiska tillämpningar av bioteknik. Han är kursansvarig och examinator i kurserna KBT090 Industriell bioteknik och BBT010 Etik inom bioteknik. Han är ansvarig för laborationer och inlämningsuppgifter i KKR091 Bioreaktionsteknik och tränar studenter i att använda datorer för att simulera bioprocesser med hjälp av Matlab. Han bidrar även i BBT035 Teknisk mikrobiologi med kvantitativ analys av bioreaktorer. Sedan 1990-talet har han använt datorsimuleringar som ett verktyg för att hjälpa studenterna att aktivt lära sig att lösa komplexa problem och förstå mikrobiell fysiologi och dynamiken i bioreaktorer. Konkreta fallstudier, diskussioner i seminarieform, samt formativ examination av grupparbeten bl.a. med hjälp av peer response, är integrerade aktiviteter i BBT010.

Han undervisar även i den internationella doktorandkursen ”Industrial Biotechnology for lignocellulose based processes” som ges av avdelningen för industriell bioteknik vartannat år.

Åren 2001 – 2016 var han Programansvarig för Bioteknikprogrammet, med ansvar för ekonomi, pedagogisk utveckling, kvalitetsuppföljning och strategisk programutveckling. Detta innefattade också ansvar för civilingenjörs-, kandidat- och masterexamen (MPBIO) i bioteknik.

Sidansvarig Publicerad: må 15 feb 2021.