Riktlinjer för antagning av oavlönad docent

Den som visat förmåga som självständig forskare kan vid Chalmers antas som oavlönad docent. Vid Chalmers finns också en lärarbefattning benämnd docent.

1. Vetenskaplig meritering

För behörighet som oavlönad docent krävs att ha avlagt svensk doktorsexamen eller ha motsvarande i annan ordning förvärvad akademisk kompetens.

För antagning krävs dessutom:

 • dokumenterad självständig förmåga att formulera och välja forskningsproblem, planera och driva forskning samt handleda forskarstuderande eller yngre forskare.
 • att ha publicerat sig i erkända, vetenskapliga tidskrifter eller samlingsverk i enlighet med existerande internationell publiceringstradition inom ämnet.

Dessa krav innebär normalt cirka tre års heltidsverksamhet inom forskning och utbildning, inom eller utom högskolan, och en publikationsmängd som är cirka dubbelt mot vad som är vanligt för en doktorsexamen.

2. Pedagogisk meritering

För antagning krävs:

 • genomgången forskarhandledarutbildning, eller annan motsvarande utbildning. För mer information och anmälan till forskarhandledarutbildning, vänligen se:
  Supervising resea​rch students CLS905​​ (engelsk webbplats)
 • erfarenhet av undervisning på grund- och forskarutbildningsnivå.
 • pedagogisk skicklighet, vilken skall visas vid docentföreläsningen.

Anmärkning: För befattningen docent krävs väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Denna utvärderas av en pedagogiskt sakkunnig.

3. Anknytning till Chalmers

För att antas som oavlönad docent krävs en tydlig anknytning till Chalmers. Sökande utanför Chalmers kan t.ex. ha ett långvarigt samarbete, inom forskning, eller forskarutbildning, med en institution på Chalmers.

4. Administrativt förfarande

Utformning av ansökan

Ansökan om att bli antagen som oavlönad docent skall i huvudsak utformas på samma sätt som till en annonserad befattning. De rekommendationer som finns för detta kan således användas i tillämpliga delar. Ansökan skrivs på engelska.

I ansökan skall anges önskemål om i vilket ämne man önskar bli antagen som oavlönad docent (svensk och engelsk ämnesbenämning). Normalt är detta samma ämne som i doktorsexamen. Prefekten beslutar om ämnets benämning. En checklista för vad ansökan skall innehålla finns som stöd för den sökande.

Beredning av ansökan

Ansökan behandlas först i institutionens interna beredningsgrupp. Denna beredning tar ställning till:

 1. om det finns ett intresse från Chalmers och institutionen att den sökande antas som oavlönad docent vid Chalmers
 2. om den sökande är så väl meriterad att det finns goda chanser att passera en sakkunnigbedömning

Om nivån för att granskas anses uppnådd diskuterar denna gruppering också förslag på två ämnessakkunniga. Sakkunniga får inte vara jäviga och skall hämtas utanför Chalmers. 


Om grupperingen anser att ansökan bör gå vidare anmäler prefekten till anställningskommittén genom institutionens rekryteringsspecialist att man önskar få kandidaten granskad. Skrivelsen skall ha följande innehåll:

 1. Ämne för docentantagningen (på svenska och engelska)
 2. Beskrivning av Chalmers behov/nytta i relation till verksamheten
 3. Bedömning att ansökan har goda chanser att klara en sakkunniggranskning (tydligt uttryckt)
 4. Förslag på minst två ämnessakkunniga
 5. Uppgifter för att kunna kontakta de föreslagna sakkunniga (organisation och aktuell e-postadress

Rekryteringsenheten skickar via e-post instruktioner till den sökande om hur hon/han ska ladda upp sin anökan i rekryteringssystemet. Anställningskommittén tar ställning till ansökan och den sökandes meritering och om kraven anses uppfyllda utser kommittén två ämnessakkunniga att granska ansökan.

Om granskningen utfaller positivt ger anställningskommittén besked om att docentföreläsning kan hållas. Om även detta moment godkänns kommer den sökande att antas som oavlönad docent.

5. Docentföreläsning

Syftet med docentföreläsningen är att den sökande skall visa sin pedagogiska förmåga och orientera om sin forskning i ett brett perspektiv. Föreläsningen skall ges på en nivå som är lämplig för en tekniskt allmänbildad publik. Föreläsningen skall annonseras offentligt vid institutionen. Datum för docentföreläsningen ska meddelas Rekryteringsenheten. Även studenter kan inbjudas om så önskas.

Prefekten skall närvara vid docentföreläsningen och tar ställning till om föreläsningen är godkänd eller inte.

6. Beslut

Efter godkänd docentföreläsning beslutar prefekten skriftligt om antagning till oavlönad docent vid Chalmers. Kopia på beslutet sänds till Rekryteringsenheten

Den som antas får ett diplom, som skrivs ut vid institutionen.

Nedan hittar du instruktioner och checklista för den som ansöker om antagning till oavlönad docent vid Chalmers.

Checklista​

Sidansvarig Publicerad: ti 25 okt 2022.