Kommunikationspolicy

Chalmers kommunikationspolicy är ett styrande dokument för all kommunikation inom Chalmers tekniska högskola AB:s verksamhet. Den är även vägledande för helägda dotterbolag och ägaren Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. 

Policyn fastställer Chalmers syn på kommunikationens syfte, betydelse, ansvar och krav i kommunikationsarbetet. Med kommunikation avses i denna policy den kommunikation som ansvariga talespersoner eller kommunikatörer blivit utsedda att utföra i Chalmers namn. 

Denna policy begränsar inte medarbetarnas rätt att använda sin grundlagsskyddade yttrandefrihet, allas rätt till åsiktsfrihet eller rätten att lämna uppgifter för publicering i media (meddelarfrihet), som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Vid Chalmers tekniska högskola gäller Lag (2009:400) om offentlighet och sekretess. Annan lagstiftning som kan ha inverkan på Chalmers kommunikation är immaterialrättslagstiftning, personuppgiftslagstiftning (GDPR), Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter och Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 

Övergripande om kommunikation 

Chalmers uppdrag är att utbilda och forska inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Vår interna och externa kommunikation ska ge en enhetlig och tydlig bild av Chalmers och stödja verksamhetens mål och vision – för en hållbar framtid. Kommunikation från Chalmers ska: 
  • vara sanningsenlig, nyanserad och pålitlig 
  • vara tillgänglig och lätt att förstå för målgruppen 
  • vara relevant och anpassad för målgrupper och vald kanal 
  • spegla och ta hänsyn till helhetsperspektivet även när en del av verksamheten kommunicerar 

Extern kommunikation 

Varumärket Chalmers är mycket starkt och välkänt. Det har byggts upp under lång tid, framförallt genom högskolans ansedda verksamhet inom forskning, utbildning och nyttiggörande. Idag är det en stor tillgång för såväl högskolan som övriga koncernen och andra bolag som delar varumärket. För att säkra kvalitet i förmedlingen av varumärket bör ett helhetsperspektiv tillämpas. Med rätten att använda varumärket Chalmers följer ett stort ansvar. 

Marknadskommunikationen syftar främst till att stärka och profilera varumärket, synliggöra och marknadsföra forskningen och utbildningen samt stödja samverkan och nyttiggörande. Högskolans externa kommunikationskanaler ska användas för Chalmers behov och får som regel inte användas för spridning av marknadsföringsbudskap från andra företag, enskilda personer eller föreningar.
 
Kontakten med media ska präglas av öppenhet. På förfrågan ska Chalmers tekniska högskola skyndsamt lämna ut offentliga handlingar och svara på frågor om verksamheten. 

Rätten att uttala sig i Chalmers namn eller företräda Chalmers i media följer normalt sett medarbetarens funktionella ansvar i organisationen. 
Vid frågor som rör forskning ska frågan hänvisas till den eller de forskare som har sakkunskap och ansvar inom området. 

Intern kommunikation 

Den interna kommunikationen ska präglas av en öppen intern dialog och främja delaktighet, samarbete och nytänkande. 

Den interna verksamhetskommunikationen syftar huvudsakligen till att ge medarbetarna förutsättningar att utöva sitt arbete effektivt och för ledningen att nå ut med viktig information. 
Den ska också bidra till att stärka gemenskap och samarbete, ge förståelse för helheten och skapa samsyn kring verksamhetens inriktning. 

Den interna kommunikationen till studenter syftar främst till att ge studenterna den service och orientering de behöver för att förbereda, planera och hantera sin studievardag. Kommunikationen ska också bidra till trivsel och sammanhang. 

Ansvar för kommunikationen vid Chalmers tekniska högskola 

  • Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten vid Chalmers och därmed också förkommunikationen. Styrelsens ordförande är styrelsens talesperson.
  • Rektor/VD är den primära talespersonen i alla frågor som rör Chalmers verksamhet. Rollen som talesperson kan delegeras till annan person i enskilda frågor.
  • Pro- och vicerektorer ansvarar för den övergripande kommunikationen inom sina respektiveansvarsområden. De är även primära talespersoner inom dessa områden.
  • Chefer/ledare ansvarar för att förankra Chalmers uppdrag och verksamhetsmål samt för att sprida viktig intern information.
  • Pressansvarig och kommunikationschef kan på uppdrag av ansvariga inom Chalmers stå som avsändare av kommunikationen.

I händelse av kris är roller och ansvar för kommunikationen tydligt definierade, läs mer under ”Chalmers krisorganisation” på intranätet (kräver inloggning)

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att planera, samordna och driva Chalmers övergripande kommunikation, profilering och kontakter med media. Samtliga kommunikatörer vid Chalmers förutsätts i sitt yrkesutövande kommunicera med utgångspunkt i Chalmers kommunikationspolicy, kommunikationsplattform och grafisk manual (”Chalmers visuella identitet”). 


Beslutad 2021-04-15, Dnr C 2021-0526​​

Sidansvarig Publicerad: to 16 sep 2021.