Arbetsordning för grundutbildningen

1. Riktlinjer för grundutbildningen

Utbildningen vid Chalmers tekniska högskola skall tillgodose individens och samhällets behov av kunskaper och kompetens. Studenternas förutsättningar att tillgodogöra sig studierna skall utgå från förkunskaper på gymnasienivå. Grunden för urval till utbildningen skall vara grundläggande och särskild behörighet i likhet med de förutsättningar som gäller för antagning till en statlig högskola.

Reglerna för antagning skall ges en sådan utformning att samma riksgemensamma antagningsprocess i huvudsak kan användas vid Chalmers som vid statliga högskolor. Beträffande kurser och program som inte vänder sig till nybörjare kan särskilda regler gälla för antagning. Urval och antagning till utbildning skall vara baserad på tydliga och fastlagda kriterier och uppfattas som rättssäker.


Antagningen bör medge utrymme för att i enstaka fall erbjuda ett fåtal speciella studiebegåvningar med utpräglad fallenhet för olika yrken inom Chalmers utbildningsområde möjlighet att studera vid Chalmers.
 
Utbildningen skall vara så upplagd att den till innehåll och kunskapsnivå ger studenterna en god utgångspunkt för ett framgångsrikt yrkesliv med hög utvecklingspotential och stor förmåga att bidraga till att utveckla ny och säker teknik i ett uthålligt samhälle. Utbildningen skall också organiseras så att den ger utrymme för individuella variationer och perspektivvidgande inslag.
 
Utbildningens förankring i samhället är viktig för att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och kompetenta akademiker, och för att skapa en positiv utveckling. All undervisning skall ha ett sådant innehåll och en sådan uppläggning att den är stimulerande för studenter med olika social och kulturell bakgrund och för både kvinnliga och manliga studenter.
 
Utbildningen skall vila på vetenskaplig och professionell grund. Den skall ge studenterna inblickar i aktuella vetenskapliga frågeställningar och utgöra en grund för forskarutbildning.

Utbildningen skall organiseras så att det är möjligt för studenten att planera hela sin utbildning, och det skall klart anges vilka förkunskapskrav och krav för kurstentamina och examina som gäller.
 
Studenternas kunskapsinhämtning och lärarnas undervisning skall inriktas på att skapa helhetssyn och förståelse av fundamentala begrepp. På så sätt kan utbildningen nå hög kunskapsnivå i centrala ämnen som i sin tur ger utbildningen aktualitet under lång tid. Utbildningen skall också ge förutsättningar för att tränga in i nya kunskapsområden för ett livslångt lärande.
 
Högskolans lärare har tillsammans med högskolans ledning ansvar för att undervisningen bedrivs med hög kvalitet.
 
Undervisningen skall ha ett internationellt perspektiv och stimulera såväl lärare som studenter till ett aktivt deltagande i olika former av internationellt utbyte.
 
Studiemiljön vid högskolan skall vara sådan att studenten får stöd och uppmuntran i sina studier och känner sig väl bemött både av lärare och övrig personal. I de fall då studenten känner sig förfördelad, orättvist behandlad eller har studiesociala problem skall det finnas en stödjande och rådgivande organisation för de studerande. Lärare och studievägledare är den naturliga kontakten vid sådana tillfällen, men om allvarligare problem uppstår, skall studenten kunna vända sig till en studerandeombudsman.

2. Föreskrifter för grundutbildningen

Grundutbildningen vid Chalmers skall bedrivas så att de mål som fastställs av högskolans styrelse uppnås. Utbildningen skall på motsvarande sätt som vid de statliga högskolorna vara avgiftsfri för studenterna. Avgiftsfrihet gäller inte för studenter som antagits till Chalmers utbildning från och med höstterminen 2011 och som inte är medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Avgiften består av anmälningsavgift och studieavgift. Rektor beslutar om närmare föreskrifter i samband härmed och om avgifternas storlek.

Studiemiljön

Ansvaret för studenternas totala resursmiljö skall bland annat omfatta ändamålsenliga undervisningslokaler, lokaler för självstudier och skapande av en stimulerande pedagogisk miljö. Högskolans studenter och lärare skall kunna arbeta i en god resursmiljö som möjliggör en utvecklande undervisningsmiljö med nära kontakt mellan studenter och lärare. Studenten skall under utbildningen ha tillgång till studievägledning, yrkesorientering och socialt stöd.
 
Chalmers tekniska högskola omfattas av Diskrimineringslag(en) (2008:567). Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 
Högskolan ansvarar för att studenterna är försäkrade för personskada i samband med högskoleutbildning enligt för Chalmers gällande försäkringsvillkor. 

Definitioner

Student är den som är antagen till och bedriver högskolestudier vid Chalmers. Antagning till grundläggande utbildning vid Chalmers avser kurs eller utbildningsprogram.
 
Utbildning vid Chalmers bedrivs i allmänhet i form av heltidsstudier. Student som antagits till utbildningsprogram kan bedriva deltidsstudier efter särskild överenskommelse med Chalmers.  

Antagning

Studenter som antas till utbildningen vid Chalmers skall ha förutsättningar att framgångsrikt tillgodogöra sig undervisningen. Former och villkor för antagning till utbildningen fastställs av rektor.
 
Vid Chalmers skall finnas en antagningsordning. För att bli antagen till grundläggande utbildning vid Chalmers skall den sökande ha de kunskapsmässiga förutsättningar som krävs för att genomföra studierna (se nedan om behörighet).
 
Studenter kan också för fort- och vidareutbildning antas för att läsa kurs eller program.
 
Ansökan om antagning till studier vid Chalmers skall göras vid den tid och på det sätt som rektor fastställer.
 
Den som har antagits måste ta sin studieplats i anspråk på sätt som högskolan föreskriver annars går platsen förlorad. Om särskilda skäl finns kan studenten medges möjlighet att senarelägga studiestarten. Studenter som gör ett studieuppehåll får återuppta studierna inom ett år. Studier kan även få återupptas vid senare tidpunkt i mån av plats och under förutsättning av rektors medgivande. 

Behörighet

För grundläggande behörighet prövas om den sökande har fullföljt ett nationellt program i gymnasieskolan, har motsvarande svensk eller utländsk utbildning eller genom annan verksamhet förvärvat motsvarande kunskaper.
 
Den sökande skall ha nödvändiga kunskaper i utbildningsprogrammets språk. Detta innebär normalt att den som har annat modersmål än svenska, norska, danska, isländska eller färöiska skall ha erforderliga kunskaper i svenska. För de kurser eller program som ges på annat språk än svenska krävs på motsvarande sätt en prövning av kunskaper i detta språk.
 
För särskild behörighet prövas om den som söker antagning till utbildning vid Chalmers har de särskilda förkunskaper som är relevanta för den aktuella utbildningen. Krav för särskild behörighet kan omfatta:
 
1. kunskaper i ämne i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper,
2. kunskaper från en eller flera högskolekurser eller
3. andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.
 
Reell kompetens skall beaktas. 

Urval bland sökande

Kan inte alla behöriga sökande till en kurs eller utbildning antas, skall urval göras bland de sökande.
 
Urvalet skall göras så att i första hand hänsyn tas till den sökandes meriter.
 
Vid urvalet skall en eller flera av urvalsgrunderna betyg, särskilt prov, högskoleprov, tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet användas.  

Utbildningar som inte vänder sig till nybörjare

Beträffande kurser och program som inte vänder sig till nybörjare gäller särskilda villkor för behörighet och urval. Villkoren skall framgå av antagningsordningen. 

Särskild prövning

Rektor kan om särskilda skäl föreligger besluta att anta sökande som inte antagits  i det ordinarie urvalet.  

Utbildningens innehåll och genomförande

Utbildningen skall vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet. Utbildningens innehåll och inriktning skall ansluta till högskolans kompetensområden.
 
Utbildningen skall bedrivas dels i form av program som leder till internationellt erkända examina, dels i form av fristående kurser. Utbildningsprogrammen skall beskrivas i utbildningsplaner och kursplaner, som anger förkunskapskrav, uppläggning, utbildningsmål och examinationskrav.
 
Kursernas och utbildningsprogrammens omfång anges med ett poängsystem, där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng.
 
Studenterna skall vara registrerade för de kurser de önskar delta i. Rätten att tillgodoräkna sig resultat efter deltagande i undervisning gäller endast för studenter som är registrerade för denna undervisning.
 
Undervisning i form av föreläsningar är normalt öppen för envar i mån av plats. Övrig undervisning är inte öppen för andra än studenter som är registrerade för densamma. Rektor kan vid särskilda skäl besluta annat i enskilt fall. 

Utbildningsplan

För varje utbildningsprogram skall det finnas en utbildningsplan. Styrelsen beslutar om vilka utbildningsprogram som skall finnas. Utbildningsplanen fastställs av rektor.
I utbildningsplanen skall anges:
1. vilken examen utbildningen leder fram till
2. vilka kurser som ingår i utbildningsprogrammet
3. vilka fordringar som gäller för att utbildningen skall leda fram till examen
4. de krav på särskilda förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen till utbildningen
5. de förkunskapskrav som gäller för att få tillträde till kurserna i de högre årskurserna
6. när utbildningsplanen eller en ändring av denna skall börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs. 

Kursplan

Det skall finnas en kursplan för varje kurs inom utbildningen. Kursplanen som skall utformas och fastställas på sätt som rektor bestämmer. I kursplanen skall alltid anges när kursplanen eller en ändring denna skall börja gälla samt övergångsbestämmelser.
Varje kurs skall följas upp och en bedömning göras av förändringsbehov. Det skall finnas en person ansvarig för uppföljning av förändringskraven. Studenterna skall ges möjlighet att vara delaktiga i uppföljningsprocessen. 

Betyg

Betyg ska sättas på genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av rektor utsedd examinator.
 
Betyg på godkänd kurs sätts enligt en för Chalmers gemensam betygsskala med graderade betyg om inte annat är föreskrivet i kursplanen eller utbildningsplanen.
 
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det.
 
Beslut om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende ifråga om ett betyg fattas av examinator.
 
Finner examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall examinator ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks.

Examen

Chalmers tekniska högskolas rätt att utfärda examina grundas på lag om tillstånd att utfärda vissa examina (SFS1993:792) samt regeringens beslut 2007-06-28 om Tillstånd att utfärda vissa examina (U2006/9375/UH, U2007/4718/UH). Omfattning och fordringar för examination och examina fastställs av rektor. Studenter vid annan högskola inom eller utom landet som med godkänt resultat genomgått utbildning motsvararande kurs eller del av kurs kan få tillgodoräkna denna i utbildning vid Chalmers. Studenter kan även få tillgodoräkna kunskaper och färdigheter som har förvärvats i annan utbildning eller yrkesverksamhet. Beslut om tillgodoräknande fattas på det sätt rektor bestämmer.
 
Godkända kurser får utgöra underlag för examen i den mån de fortfarande kan anses relevanta vid examens avläggande. Rektor utfärdar närmare föreskrifter.
 
Student skall kunna erhålla examen när fordringarna uppfyllts och får på begäran examensbevis av Chalmers. För att examensbevis skall utfärdas skall en viss minsta andel av studierna ha genomförts vid Chalmers. Närmare föreskrifter utfärdas av rektor.
 
Studenter som genomfört en del av studierna vid Chalmers och en annan del vid svensk eller utländsk högskola, kan få avlägga examen vid båda högskolorna om båda medger detta.

Användning av undervisningslokaler

En demokratiskt uppbyggd förening för studenter vid högskolan har rätt att använda undervisningslokalerna vid en sammankomst som föreningen anordnar för sina medlemmar, om sammankomsten hålls för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk. Den som av föreningen har bjudits in för att medverka vid sammankomsten får inte vägras tillträde till möteslokalerna. Detta gäller inte om det kan antas att det vid sammankomsten kommer att uppstå någon allvarlig ordningsstörning, inträffa någonting som strider mot lag eller om föreningens användning av lokalerna är oförenlig med högskolans löpande verksamhet eller med högskolans förpliktelser mot tredje man.

Studenternas rättigheter

Antagning, undervisning och examination skall bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde studenten enkelt kan ta del av fattade beslut. Studenten har rätt att ta del av bedömning och betygssättning vid examination. Studenten skall eventuellt med stöd av en studerandeombudsman kunna framföra klagomål i sådana fall där denne inte anser sig ha fått en rättvis behandling.
 
Student skall tillhöra en studentkår på Chalmers samt erlägga avgift för medlemskapet. Genom representativ demokrati utser studenterna via studentkår sina representanter i olika högskoleorgan. Studentkår skall tillvarata sina medlemmars intressen.
 
Studerande som inte söker inträde i studentkår på Chalmers eller låter bli att betala avgifter för medlemskap i sådan kår avstängs från undervisning och prov till dess den studerande har uppfyllt sina skyldigheter. Utbildningsbevis eller bevis om doktorsexamen lämnas inte ut till den studerande förrän avgiften betalats. Beslut fattas på det sätt som rektor beslutar.

Öppenhet och insyn

Vid Chalmers tekniska högskola gäller offentlighetsprincipen och sekretesslagen. Studenten äger rätt att ta del av uppgifter om sin person som finns registrerade inom Chalmers. Studenten äger rätt att ta del av bedömning och betygssättning av examination.
 
Det avslutande examensarbetet, som är ett väsentligt utbildningsmoment, skall redovisas öppet både skriftligt och muntligt. Studenten äger rätt att efter betygssättning och granskning mot kvittering hämta ut tentamenssvar, projektrapporter eller annat material som studenten producerat i samband med examination (eller kopia av materialet).

Klagomål

Vissa beslut är av stor betydelse för studiernas genomförande. Studenten har rätt till prövning av beslut i nedanstående frågor. Därutöver kan studenten vända sig till Chalmers studerandeombudsman med sina klagomål. Studerandeombudsmannen företräder studentens intressen. Studerandeombudsmannens uppdrag och funktion fastställs på sätt styrelsen bestämmer.
 
Överklagningsbara frågor är:
1. Beslut att sökande till utbildning inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildningen.
2. Beslut om tillgodoräknande av kurs.
3. Beslut om avslag på en students begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis.
4. Beslut att inte bevilja den som är antagen anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.
5. Anhållan om att få ny examinator.
 
Student vid Chalmers som anser sig förfördelad eller orättvist behandlad kan klaga på det fattade beslutet. Klagomål skall ske skriftligen och vara högskolans registrator tillhanda senast tre veckor från det att beslutet meddelades. Vid sådant klagomål skall beslutet först omprövas på samma nivå som vid beslutsfattandet. I det fall beslutet inte ändras på sätt som studenten begärt skall klagomålet hänskjutas till den nämnd som anges i Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB. Nämnden skall tillse att ärendet utreds i erforderlig utsträckning och fatta beslut efter föredragning. Beträffande omröstning och beslutförhet skall reglerna i Disciplinstadgan tillämpas.
 
Studenten får överklaga nämndens beslut till Chalmers tekniska högskola ABs styrelse. Överklagandet skall ske skriftligen och vara högskolan tillhanda senast tre veckor från det att det överklagade beslutet meddelades. Inför styrelsens beslut skall ärendet beredas av grupp bestående av:
  • en extern styrelseledamot
  • fakultetsrådets ordförande
  • studentkårens ordförande
  • en sakkunnig som föredragande

 

Styrelsen får avgöra ärenden per capsulam.
________________________________________
Arbetsordningen fastställd av rektor 2010-11-22 Dnr C2010/1283
Ansvarig för innehållet på sidan är Katarina Ekman, Avdelningen för operativt och strategiskt stöd

Publicerad: fr 06 jul 2018.