Pedagogisk portfölj

 
Instruktioner till Chalmers pedagogiska portfölj

Vid befordran och rekrytering vid Chalmers tekniska högskola ska pedagogiska meriter redovisas och den pedagogiska skickligheten styrkas i en separat pedagogisk portfölj. Innehållet ska ha både en kvalitativ och kvantitativ karaktär för att en pedagogiskt sakkunnig ska kunna bedöma den sökandes pedagogiska skicklighet.
 
Vi rekommenderar dig som sökande att färdigställa en pedagogisk portfölj enligt nedanstående beskrivning i punktform, från 1 - 7 (ca 8-10 sidor exklusive bilagor). För varje punkt ska du tydligt redovisa VAD du har gjort, men också HUR du har jobbat, samt VARFÖR och vilka RESULTAT ditt arbete har lett till. Det är viktigt att du själv lyfter fram varför det du redovisar visar på din pedagogiska skicklighet och i vilken bilaga detta framgår. Tänk på att den pedagogiskt sakkunniga normalt inte är ämneskunnig.
 
Meriter ska dokumenteras med kursdokument, publikationer, betyg, omdömen och intyg från arbetsgivarrepresentanter, kollegor eller andra med inblick i verksamheten. För meriter som inte kan styrkas med intyg eller utlåtanden ska referenspersoner med aktuella kontaktuppgifter anges.
 

1. Undervisningsskicklighet och erfarenhet

1.1 Omfattning och variation av undervisningserfarenheter inom grund- forskar- och vidareutbildning

Redovisa de kurser inom grund-, forskar- och vidareutbildning som du har medverkat i. Om du har mer omfattande erfarenhet kan dokumentationen begränsas, exempelvis till de senaste 5 åren eller till kurser som du har haft mest ansvar för.
 
För varje kurs ska du ange: år, högskola, kursbeteckning, nivå, antal hp, deltagarantal, undervisningsformer och metoder, examinationsformer, typ av kursutvärdering, samt ange hur kursen anknyter till aktuell forskning. Ange också hur, i vilken roll och omfattning i antal klocktimmar som du har undervisat i varje kurs.

1.2 Handledning inom grund- och forskarutbildning eller motsvarande

a) Redovisa de kandidat- och examensarbeten eller motsvarande arbeten där du har medverkat som handledare. För varje arbete anger du år, högskola, arbetets beteckning, nivå, antal hp samt studentens namn. Ange hur och i vilken roll och omfattnig i antal klocktimmar du har deltagit som handledare. Du ska även redovisa vem som har varit huvudhandledare respektive examinator. Ange gärna referenspersoner som kan verifiera intygen och kvaliteten i din insats.

b) Redovisa de licentiatarbeten och doktorsavhandlingar där du har meverkat som handledare. För varje arbete anger du år, högskola, arbetets beteckning, nivå samt studentens namn. Ange hur och i vilken roll och omfattning i antal klocktimmar du har deltagit som handledare. Du ska även redovisa vem/vilka som har varit huvudhandledare, biträdande handledare respektive examinator. Om du har varit reell men inte formell huvudhandledare ska du styrka detta med intyg. Ange gärna referenspersoner som kan verifiera intygen och kvaliteten i din insats.
 

1.3 Kvalitet, reflekterande förhållningssätt och utveckling av dina undervisningsinsatser

Det här är en av de viktigaste delarna i den pedagogiska portföljen.
 
a) Välj ut två till tre kurser som du enligt Chalmers arbetsordnings beskrivna pedagogiska bedömningsområden (undervisningsskicklighet, teoretiska kunskaper och förhållningssätt med vilja och förmåga att vidareutvecklas, se ovan) anser vara mest meriterande. Ange för varje kurs en mer utförlig beskrivning av:
  • din roll som lärare
  • kursens mål och innehåll
  • studenternas bakgrund
  • upplägg, moment och undervisningsmetoder
  • examination
  • sammanställning av kursutvärderingar
  • hur du använder dina ämneskunskaper
  • i vilken utsträckning din undervisning anknyter till aktuell forskning
 
Bifoga gärna undervisningsmaterial som t ex kursbeskrivningar, kurs-PM, lektionsplaneringar, examinationsuppgifter, laborationer och annat material som du har utvecklat.
 
Beskriv och reflektera över vad som har kommit fram i kursutvärderingar, exempelvis vad som har fungerat bra respektive vad som har fungerat mindre bra. Redogör för hur du har använt dig av kursutvärderingar för att ändra och utveckla kommande kurser. Kursutvärderingar från studenter och lärarlagets utvärderingar ska bifogas.
 
Styrk i möjligaste mån dina insatser och kvaliteten av din insatser med intyg från lärarlagsledare, avdelningschef, studierektor, prefekt eller motsvarande.
 
b) Beskriv och redogör för hur du arbetar som handledare:
  • ditt förhållningssätt och din syn på rollen som handledare.

Konkretisera gärna med exempel.

 
c) Här ska du redovisa utvecklings- och förnyelsearbete i undervisningen. Ange kurs, nivå, omfattning och evenutell anslagsgivare till pedagogiska projekt, samt motivet och syftet med förnyelsearbetet. Beskriv hur abetet har genomförts och vilka resultat som det har lett fram till. Bifoga material från utvecklingsarbeten, projektrapporter mm. Utfall från kursutvärderingar som har påverkat kursutvecklingen bör bifogas och kommenteras utifrån ett utvecklingsperspektiv.
 
d) Här ska du skriva din reflektion över din pedagogiska verksamhet och utförligt redogöra för din pedagogiska grundsyn. Din text bör visa på ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt, t ex genom att aktivt ifrågasätta och ompröva förutsättningar, värderingar, metoder och resultat i din pedagogiska verksamhet. Det är viktigt att du med konkreta exempel visar hur din pedagogiska grundsyn yttrar sig i din pedagogiska verksamhet.
 
Om du har högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens bör du redogöra för hur högskolepedagogisk teori och forskning påverkar och är förankrad i din grundsyn och pedagogiska praktik. Det finns forskning och goda exempel att inspireras av t ex i ämnesdidaktiska och högskolepedagogiska tidskrifter.
 
e) Här ska du redovisa och beskriva hur du över tid har utvecklats som lärare, t ex genom att lyfta fram vad som har varit avgörande för din utveckling. Du bör även redogöra för din vision om framtiden och beskriva hur du planerar att utveckla din framtida undervisning och pedagogiska kompetens.

2. Pedagogisk utbildning

Redovisa dina kunskaper om undervisning och studenters lärande och beskriv hur du har förvärvat dem. Lista de kurser i högskolepedagogik för vilka du har godkänt betyg. För varje kurs anger du: år, högskola, kursbeteckning, antal hp samt kursens mål och syfte. Bifoga intyg med godkänt betyg för varje kurs. Om du har kunskaper som du har förvärvat på annat sätt och som motsvarar kurser i högskolepedagogik ska du beskriva dem och uppge hur du har förvärvat dessa kunskaper, samt i möjligaste mån styrka med intyg eller motsvarande.
 

3. Läromedelsframställning

Här redovisar du dina insatser vid framställning av läroböcker, kompendier och laborationshandledningar mm. Målgrupp och roll i undervisningen samt graden av den egna insatsen ska anges. Du ska på ett tydligt sätt beskriva dina pedagogiska överväganden vid läromedelsframställningen. Redovisa även om läromedel som du har producerat används av andra. Bifoga om möjligt representativt material som styrker kvaliteten av ditt arbete t ex i form av kommentarer från studenter och andra lärare. 

4. Administration och ledning av utbildning

Här redovisar du administrativt arbete inom utbildning exempelvis som prefekt, programansvarig, programkoordinator, studierektor, lärarlagsledare, utbildningsledare eller studievägledare. Även styrelse- eller annat kommittéarbete med anknytnng till utbildningsfrågor är meriterande. Ange arbetsuppgifter, tidsperiod och omfattning för varje befattning, samt redovisa hur du har arbetat och beskriv vilket resultat ditt arbete har haft för fortsatt utveckling av utbildning och undervisning. Bifoga intyg och ange gärna referenspersoner som kan verifiera intygen och din insats.
 

5. Pedagogisk verksamhet utanför högskolan

Redovisa din pedagogiska verksamhet som du har bedrivit utanför högskolan, t ex i form av fortbildning eller presentationer vid konferenser. Information och kunskapsspridning till samhället om forskning och undervisning, tredje uppgiften, redovisar du här. Du som har verkat i miljöer utanför högskolan och som har erfarenhet av t ex projektledning, personalutbildning eller liknande redovisar det också här. Det pedagogiska värdet ska framgå av samtliga aktiviteter som du redovisar. Styrk dina insatser i möjligaste mån med intyg samt ange gärna referenspersoner som kan verifiera intygen och kvaliteten i din insats.
 

6. Övriga pedagogiska meriter

Här redovisar du övriga pedagogiska meriter som t ex pedagogiska pris, studieresor med pedagogiskt syfte, pedagogiskt mentorskap, nationell eller internationell pedagogisk publicering och samverkan, kontakter/samarbeten med studerandeorganisationer i undervisningsfrågor och deltagande i pedagogiska nätverk och samtal. Egna presentationer och bidrag till pedagogiska konferenser redovisar du också här. Styrk dina insatser i möjligaste mån med intyg och ange gärna referenspersoner som kan styrka intygen och din insats.

7. Bilagor

Här redovisar du de bilagor som du hänvisar till i din pedagogiska portfölj. Samtliga bilagor du tar med ska refereras till i texten. Inled med en numrerad innehållsförteckning av bilagorna med tydlig rubrik för varje bilaga.