Pedagogisk portfölj

 
 Instruktioner till pedagogisk portfölj
– hur du dokumenterar dina pedagogiska meriter
 
Vid befordran och rekrytering på Chalmers tekniska högskola ska pedagogiska meriter och den pedagogiska skickligheten dokumenteras i en separat pedagogisk portfölj.
 
Portföljen ska innehålla både kvalitativa och kvantitativa meriter för att pedagogiskt sakkunnig ska kunna bedöma den pedagogiska skickligheten (se Chalmers Arbetsordning sid. 3-5).
 
Redovisa under varje avsnitt vad du har gjort, hur du har arbetat och varför du har arbetat som du har gjort, samt vilka resultat och vilken vidareutveckling ditt arbete har lett till. Styrk dina meriter och insatser på lämpligt sätt, till exempel genom kursdokument, kursutvärderingar, publikationer, betyg, intyg och referenser. Samtliga dokument läggs som bilagor och ska hänvisas till under respektive avsnitt (se avsnitt 10 nedan).
 
Skriv kortfattat, tydligt och koncist, och se till att din pedagogiska skicklighet framträder. En rekommenderad omfattning är ca 10 sidor, exklusive bilagor.
 
1.    Bakgrund och kort presentation
Skriv en kort inledande presentation av din arbetslivs- och forskningsbakgrund, samt dina pedagogiska arbetsuppgifter och erfarenheter, så att pedagogiskt sakkunnig får en överblick över dina meriter. Om du redan har beskrivit detta i till exempel ett ansökningsbrev, hänvisar du till det dokumentet.
 
2.    Utbildning

a)      Ämnesinriktad utbildning

Redovisa din ämnesinriktade utbildning. Om den framgår i ditt CV hänvisar du till det dokumentet.

b)      Pedagogisk utbildning

Redovisa de pedagogiska kurser som du har genomgått. Om du har kunskaper om undervisning och studenters lärande som du har förvärvat på annat sätt, redovisar du det här.
 
3.    Erfarenheter av undervisning och handledning
Skriv en sammanfattande text om dina erfarenheter av undervisning och handledning. Ange omfattning och variation av dina erfarenheter, samt vilka roller du har haft.
Gör en uppdelning i:
·      Kurser på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, samt inom vidareutbildning.
·      Kandidat- och examensarbeten, licentiatarbeten och doktorsavhandlingar.
 
Om du har omfattande erfarenhet kan du begränsa dokumentationen, exempelvis till de senaste 5 åren eller till ett urval av pedagogiska uppdrag i kurser och handledning som styrker din pedagogiska skicklighet. Lista kurser och handledda arbeten i bilagor.
 
4.    Din pedagogiska verksamhet: förhållningssätt, reflektion och utveckling
Det här avsnittet är en av de viktigaste delarna i den pedagogiska portföljen. Här ska du synliggöra din pedagogiska grundsyn, det vill säga ditt förhållningssätt till undervisning, handledning och studenters lärande, som ligger till grund för ditt pedagogiska arbete. Genom att beskriva och reflektera över din pedagogiska verksamhet och förutsättningarna för lärande, synliggör du ditt förhållningssätt till nuvarande och framtida pedagogiska uppdrag.
Under a-c nedan väljer du några exempel från din pedagogiska verksamhet som du vill lyfta fram som talande exempel på din pedagogiska skicklighet. För varje exempel var noggrann med att:
·      Beskriva och reflektera kring vad du har gjort, hur du har arbetat, och motivera varför du har arbetat som du har gjort, vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra, hur ditt arbetssätt stödjer studenters lärande och vilka resultat ditt pedagogiska arbete har lett till.
·      Beskriva och reflektera kring hur din pedagogiska verksamhet är förankrad i beprövad erfarenhet och hur den anknyter till högskolepedagogisk teori, utveckling och forskning.
·      Beskriva dina framtida mål och visioner och hur du tänker om ditt framtida pedagogiska arbete och din fortsatta kompetensutveckling.
 
a)        Välj 1-2 kurser från din pedagogiska verksamhet och visa hur du arbetar som lärare.
Dina kursexempel kan handla om hur du har arbetat med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla en kurs, ett kursmoment, en laboration eller en examination.  
b)        Välj 1-2 handledningsuppdrag som visar hur du arbetar som handledare.
c)        Välj ut 1-2 exempel som visar hur du arbetar som ansvarig för andra högskolepedagogiska uppdrag. Det kan exempelvis handla om pedagogiskt utvecklingsarbete eller om uppdrag som viceprefekt, lärarlagsledare, programansvarig eller utbildningsområdesledare.
 
Material som kursbeskrivningar, lektionsplaneringar, examinationsuppgifter, laborationer, pedagogiskt utvecklingsarbete eller annat material som du har utvecklat lägger du som bilagor.
 
5.    Läromedelsframställning
Här redovisar du dina insatser vid framställning av läroböcker, kompendier och laborationshandledningar m.m. Målgrupp och graden av din insats ska anges. Du ska på ett tydligt sätt beskriva dina pedagogiska överväganden, till exempel genom att utgå från de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Redovisa även i vilken utsträckning läromedel som du har producerat används av andra.
 
6.    Ledning av utbildning
Här redovisar du ledningsarbete inom utbildning exempelvis som prefekt/viceprefekt, programansvarig, lärarlagsledare, utbildningsledare/-sekreterare eller studievägledare. Även kommittéarbete med anknytning till utbildningsfrågor är meriterande. Redovisa arbetsuppgifter och hur du har arbetat. Beskriv vilket resultat ditt arbete har haft för fortsatt pedagogisk utveckling. Om det är relevant, anknyt gärna till dina exempel under avsnitt 4c.
 
7.    Akademiskt lärarskap/Scholarship of Teaching and Learning
Begreppet akademiskt lärarskap - Scholarship of teaching and learning (SoTL), innebär att utveckla ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. I det ingår att kontinuerligt arbeta för att förbättra förutsättningarna för studenternas lärande, samt utbyta erfarenheter av undervisning och lärande med kollegor. Utbytet kan vara inom ett specifikt ämne eller mer generellt, liksom lokalt eller internationellt.
 
Du ska här redovisa hur och i vilken utsträckning du har ägnat dig åt kollegial samverkan kring undervisning och studenters lärande, som exempelvis din medverkan i högskolepedagogiska konferenser, pedagogisk publicering och andra former av erfarenhetsutbyte.
 
8.    Pedagogisk verksamhet och kunskapsspridning utanför högskolan
Redovisa din pedagogiska verksamhet som du har bedrivit utanför högskolan. Det kan vara kunskapsspridning om forskning och utbildning till det omgivande samhället, som t.ex. vetenskapsfestivaler eller populärvetenskapliga publikationer.

Du som har verkat i miljöer utanför högskolan och som har erfarenhet av till exempel projektledning, personalutbildning eller liknande redovisar det här. Det pedagogiska innehållet ska framgå i samtliga aktiviteter som du tar upp.
 
9.    Övriga pedagogiska meriter
Här redovisar du övriga pedagogiska meriter som du anser är relevanta som till exempel pedagogiska pris, studieresor med pedagogiskt syfte, pedagogiskt mentorskap, samarbeten kring undervisningsfrågor och deltagande i pedagogiska nätverk.
 
10.   Bilagor
Redovisa de bilagor som du hänvisar till i din pedagogiska portfölj på ett tydligt och överblickbart sätt. Använd till exempel gärna en numrerad innehållsförteckning med tydlig rubrik för varje bilaga. Samtliga bilagor du tar med ska refereras till i den löpande texten.
 
Chalmers tekniska högskola
Anställningskommittén
Dokumentet reviderat 2015-08-25
Frågor och synpunkter: rekr.aos@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: ti 04 feb 2020.