Chalmers syn på pedagogisk skicklighet

 
Chalmers tekniska högskola strävar mot utbildning i världsklass.
”Chalmers utbildning bedrivs i kreativa och inspirerande lärandemiljöer av framstående lärare och forskare med hög ämnesmässig, yrkesmässig och pedagogisk kompetens i nära kontakt med studentstöd och arbetsliv.”
(ur Chalmers prioriterade verksamhetsutveckling 2015-2019)
Akademiskt lärarskap
Chalmers syn på pedagogisk skicklighet grundar sig på det internationellt vedertagna begreppet Scholarship of Teaching and Learning, akademiskt lärarskap på svenska, se bl.a. Trigwell et al, Scholarship of Teaching: a model, Higher Education Research & Development, Vol. 19, No. 2, 2000. Utgångspunkten i Scholarship of Teaching and Learning är:
  • att läraren strävar efter att kontinuerligt förbättra förutsättningarna för studenternas lärande
  • att läraren gör sina erfarenheter av undervisning och lärande tillgängliga för kollegor inom ämnet och generellt, samt lokalt och internationellt. Detta underlättar vidareutveckling och en bedömningsbar praktik.
  • att läraren utvecklar ett forskande förhållningssätt till sin undervisning
Utvärdering av pedagogisk skicklighet
Pedagogisk skicklighet är en viktig bedömningsgrund vid rekryteringar och befordringar på Chalmers. Underlaget för bedömningen är den pedagogiska portföljen, som granskas av pedagogiskt sakkunniga. Den pedagogiska sakkunniggranskningen är en slags peer review av lärarens pedagogiska meriter, på liknande sätt som forskning bedöms inför publicering.
 
Pedagogiska portföljer (eller t.ex. Teaching portfolio, flera olika namn förekommer) används vid allt fler lärosäten i världen. De har varierande struktur men huvudkomponenterna är ofta lärarens förhållningssätt till studenternas lärande och förmåga att utveckla sin undervisning.
 
Utvecklande syften
En pedagogisk portfölj är inte bara ett underlag för bedömning vid tjänstetillsättning och befordran, utan är även ett medel för utveckling av undervisning och för pedagogisk reflektion.
”De övergripande syftena med en pedagogisk portfölj är att synliggöra en lärares pedagogiska skicklighet och att möjliggöra pedagogisk reflektion.”
(ur Pedagogisk portfölj – för karriär och utveckling, Katarina Winka, Åsa Ryegård, Studentlitteratur 2013).
Vägledning till utarbetande av pedagogisk portfölj
För att tydliggöra bredd och djup av sin pedagogiska skicklighet, samt för att meriterna ska kunna bedömas korrekt är det viktigt att du sätter samman en pedagogisk portfölj enligt Chalmers instruktioner.
 
Det är viktigt att den pedagogiska portföljen innehåller både kvalitativa och kvantitativa avsnitt för att visa på din förmåga till reflektion, didaktiska överväganden och teoretiska kunskaper i pedagogik, samt förhållningssätt till studenternas lärande och förmåga att utvecklas i din roll som lärare. Det är därmed viktigt att beskriva hur du har arbetat genom att använda representativa och aktuella exempel, varför du har valt att arbeta på det sättet och vilka resultat det har lett till. Observera att det kan ta lång tid att sätta samman en portfölj varför det kan vara bra att arbeta fram portföljen successivt över tid. Det finns bra litteratur som tar upp hur man skriver en pedagogisk portfölj, se till exempel:
 
Edgerton, R., Hutchings, P., & Quinlan, K. (1991). The teaching portfolio: Capturing the scholarship in teaching. Washington, DC: American Association for Higher Education.
 
Seldin, P., Miller, J. E., & Seldin, C. A. (2010). The teaching portfolio: A practical guide to improved performance and promotion/tenure decisions. John Wiley & Sons.
 
Winka, K. & Ryegård, Å. (2013). Pedagogisk portfölj – för karriär och utveckling.
Studentlitteratur.
 

Sidansvarig Publicerad: fr 18 nov 2016.