Två forskare i projekt om växthusbelysning.
​​

Chalmers jämlikhetspolicy med mål och mätetal 2022

Jämlikhetsarbetet på Chalmers ska lägga grunden till ett hållbart arbetsliv för Chalmers studenter och anställda. Jämlikhet handlar om attityder och värderingar, men också om könsfördelning, hälsa, utvecklingsmöjligheter och löner. Jämlikhetsarbetet på Chalmers inriktas på strategiska frågor och förebyggande arbete, bland annat genom att reda ut trakasserier och konflikter och skapa goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.

Chalmers arbetar också med särskilda insatser för jämställhet. Chalmers har ett inriktningsbeslut om jämställdhetsintegrering som beskriver en del av lärosätets arbete med att jämställdhetsintegrera all verksamhet. Jämställdhetsintegreringen syftar till att Chalmers ska bli ett än mer jämställt universitet, både kvalitativt och kvantitativt genom att genomlysa processer, förbättra rutiner och se över resursfördelning.

Denna policy gäller hela Chalmers verksamhet utifrån gemensamma behov och utmaningar och bygger på aktuell forskning inom området. Den är vägledande i två nivåer:
  • En översiktlig nivå som beskriver de arbetssätt som tillämpas inom jämställdhet på Chalmers  
  • En specifik nivå som beskriver prioriterade områden. 
Policyn kompletteras med mätbara mål. Dessa följs upp regelbundet och utveckling samt måluppfyllelse dokumenteras i handlingsplanen. 

Översiktlig nivå – arbetssätt inom jämlikhet på Chalmers

Policy: Chalmers följer lagar och regelverk och har ett jämställdhetsarbete som är integrerat i alla delar av Chalmers verksamhet.
Mål: Alla institutioner/motsvarande ska systematiskt undersöka, riskbedöma, åtgärda och dokumentera sin verksamhet utifrån jämställdhetsaspekter.
Mätetal: Måluppfyllelsen följs upp årligen. Medarbetarenkät och Studentbarometer ger viktig input. 

Policy: Chalmers främjande och förebyggande jämställdhetsarbete ska fokusera på att stärka de organisatoriska barriärerna (t.ex. kultur, arbetssätt, rutiner etc.) i verksamheten för att motverka ojämlikhet. 
Mål: I syfte att främja jämlikhet ska samtliga chefer och ledare ha tillräcklig utbildning inom jämlikhet för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kunna driva arbetet med att stärka de organisatoriska barriärerna i linjen.
Mätetal: Måluppfyllnaden följs upp årligen. Medarbetarundersökning och Studentbarometer ger viktig input i arbetet.

Specifik nivå – prioriterade områden inom Chalmers jämlikhetsarbete

Policy: På Chalmers råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.
Mål: Inga former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska förekomma på Chalmers.
Mätetal: Måluppfyllnaden följs upp årligen för Chalmers totalt samt för samtliga undergrupper i samband med genomgång och analys av resultaten från medarbetarenkät och studentbarometern. 

Policy: Chalmers har en jämlik arbets- och studiemiljö som kännetecknas av kärnvärdena kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald.
Mål: Chalmers ska upplevas som en jämlik arbetsplats oavsett diskrimineringsgrund (nyckeltal I1:1 i PVU).
Mätetal: Måluppfyllnaden följs upp årligen för Chalmers som helhet och i organisationens olika delar. Detta görs igenom analys av resultat från medarbetarenkät och studentbarometer i kombination med analys av statistik rörande sjukfrånvaro, föräldraledighet etc, men även i de regelbundna medarbetarsamtalen för anställd personal.​

Gender Equality Plan

Chalmers jämlikhetspolicy är under arbete och kommer att uppdateras under 2022, enligt EU:s krav på Gender Equality Plan, GEP. Jämlikhetspolicyn kompletteras av internt arbete med jämlikhets-/jämställdhetsfrågor som bedrivs på lokal nivå på lärosätets institutioner. Mer information finns tillgängligt för medarbetare på intranätet.​

Sidansvarig Publicerad: on 02 mar 2022.