Stadgar

 

Regeringsbeslut 1994-05-26, dnr 570/93-01
Regeringsbeslut 1997-01-07 (ändring), dnr C 1083-96

Stiftelsens ändamål

1 § Stiftelsen Chalmers tekniska högskola har till ändamål

  1. att som ensam ägare till Chalmers tekniska högskola aktiebolag, i fortsättningen benämnt Chalmers, verka för att detta bolag inom tekniska, matematiskt-naturvetenskapliga och därmed samhörande vetenskaper bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå,
  2. att verka för att bolagets resurser utnyttjas effektivt för att uppnå detta ändamål samt,
  3. att som en uppdragsgivare till Chalmers, inom ramen för tillgängliga medel, finansiera uppdrag som stiftelsen bedömer vara av värde för Chalmers.

2 § Frihet i forskning och utbildning skall vara en grundläggande princip för Chalmers. Denna skall säkerställas genom delaktighet och ansvar för dem som deltar i utbildning och forskning. Högskolans verksamhet skall i intellektuellt avseende vara politiskt, ideologiskt och ekonomiskt oberoende.

För forskning skall som allmän princip gälla att

  • forskningsproblem får fritt väljas,
  • forskningsmetoder får fritt utvecklas och
  • forskningsresultat får fritt publiceras.

Verksamheten skall organiseras så att studenternas önskemål kan framföras och deras erfarenheter tillvaratas.

Stiftelsen och av stiftelsen ägda bolag skall eftersträva en så långtgående öppenhet som är möjlig och som bara inskränkes av bärande hänsyn till stiftelsen, högskolan, de anställda, studenterna och tredje man.

Stiftelsekapital

3 § För de ändamål som stiftelsen har enligt 1 § tillförs den som stiftelsekapital från svenska staten

  1. tillgångar till ett sammanlagt värde den 1 juli 1994 om 900 miljoner kronor,
  2. tillgångar till ett sammanlagt värde den 1 juli 1994 om 680 miljoner kronor,
  3. samtliga aktier i Chalmers, utgörande 100 stycken aktier var och en på 1 000 kronor.

4 § Den del av stiftelsekapitalet som avses under 3 § a får omplaceras i andra tillgångar som ger betryggande säkerhet och rimlig avkastning. Kapitalet får dock inte förbrukas i verksamheten.

Den del av stiftelsekapitalet som avses under 3 § b får omplaceras i andra tillgångar och vid behov förbrukas.

Den del av stiftelsekapitalet som avses under 3 § c får inte avyttras.

Avkastningen från de tillgångar som avses under 3 § a och 3 § b bör företrädesvis användas för det ändamål som anges under 1 § c.

Stiftelsens styrelse

5 § Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med minst sju och högst elva ledamöter.

Rektor vid Chalmers är självskriven ledamot. Lärarna vid Chalmers äger rätt att utse en ledamot och studenterna vid Chalmers äger rätt att utse en ledamot. Regeringen utser och entledigar övriga ledamöter.

Regeringen äger rätt att entlediga de ledamöter, dock ej rektor vid Chalmers, som har utsetts med stöd av förevarande parargraf i dess lydelse enligt regeringsbeslut den 26 maj 1994.

Andra ledamöter än rektor vid Chalmers utses för en bestämd tid, högst tre år. Omval får ske.

Regeringen bestämmer vem som skall vara ordförande i styrelsen. Styrelsen utser vice ordförande inom sig.

Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fyra ledamöter begär det.

Styrelsens beslutsregler

6 § Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden.

Beslut fattas med enkel majoritet, utom i fall som anges i 7 §. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.

7 § För beslut som gäller ansökan om permutation av stiftelseförordnandet eller genomförande av ändring i enlighet med ett permutationsmedgivande krävs att samtliga styrelseledamöter är närvarande och att alla utom högst en är ense om beslutet. Detsamma gäller beslut om sådan ändring i bolagsordningen för Chalmers som avser föremålet för bolagets verksamhet.

Behörighet att företräda stiftelsen

8 § Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller de personer som styrelsen utser.

Revision

9 § Stiftelsens styrelse skall utse lägst en och högst två auktoriserade revisorer med högst två suppleanter. Därutöver äger Riksrevisionsverket rätt att utse en revisor och en suppleant för denne.

Upplösning

10 § Om stiftelsen skulle upplösas, skall dess behållna egendom tillfalla staten för att användas till högre utbildning och forskning.

 

 

 

 

Här finner du stiftelsens stadgar i PDF-format

 

 

 

 

 

Publicerad: to 30 maj 2013.