Chalmers verksamhetsstöd

Chalmers verksamhetsstöd är ett stöd till såväl ledningen som institutioner och andra enheter.
 
Chalmers verksamhetsstöds uppdrag är:
 • Att långsiktigt säkerställa ett effektivt och väl fungerande stöd av hög kvalitet styrd av utbildningens, forskningens, nyttiggörandets och ledningens behov samt krav från myndigheter. I detta ligger att utforma och tillhandahålla service till studenter och anställda.
 • Att initiera och driva utvecklingsarbete inom Chalmers processer mot fastställda mål i Chalmers prioriterade verksamhetsutveckling (PVU).
 • Att ge stöd till och bereda ärenden för högskolestyrelse och ledning.
Verksamheten arbetar processinriktat och är organiserat i 9 avdelningar.

Kontaktpersoner på respektive avdelning återfinns nedan. Om du inte hittar den person du söker nedan kan du söka efter medarbetare eller kontakta växeln på telefon 031-772 10 00.

Chef Chalmers verksamhetsstöd/
Chief Process OfficerTommy Bothin

HR-avdelningen

HR-avdelningen utvecklar högskolans kompetensförsörjningsprocess. Man levererar och utvecklar ett professionellt HR-stöd till hela högskolan. Inom avdelningen ligger även ansvaret för det högskoleövergripande miljöarbetet.  


HR-chef: Lisskulla Lindström 

 

IT-avdelningen  

IT-avdelningen förvaltar och utvecklar IT-tjänster på Chalmers. Avdelningen ger support till högskolan i form av IT-expertis och praktisk IT-support till anställda och studenter.

Avdelningschef: Aidin Fanni​​
 

Kommunikationsavdelningen​

Skapar effektiv kommunikation för Chalmers som bidrar till att engagera och inspirera externa intressenter, bidra till nyttiggörandet och stärka Chalmers varumärke, attrahera och rekrytera studenter och främja långvariga relationer med samhället och alumner – samt internkommunikation för att stödja medarbetare och studenter att genomföra sitt arbete respektive sina studier. Avdelningen ger kommunikationsstöd till hela organisationen samt genomför akademiska högtider och andra profilerande event. 


Avdelningschef: Sara Jönsson​
 

 

Ledningsstöd

Avdelningen för ledningsstöd ansvarar primärt för stöd till Chalmers ledning i berednings- och beslutsfrågor liksom för lednings- och huvudprocesser.

Vid avdelningen finns funktioner inom följande områden:

 • Arkiv och registratur
 • Fundraising
 • Funktionen för lokalförsörjning och campusutveckling
 • Hållbarhet
 • Internationalisering
 • Juridisk rådgivning
 • Processledning 
 • Risk- och säkerhetsfunktionen
 • Samverkan med näringsliv och samhälle
 • Stöd till rektors- och ledningsgrupp
 • Verksamhetsutveckling
Avdelningschef: Malin Blomqvist

Personal på Avdelningen för ledningsstöd​Operativt och strategiskt stöd

Avdelningen för Operativt och strategiskt stöd (OSS) stöttar ledningen, institutioner och styrkeområden med prognoser, analyser, utredningar, uppföljning, koordinering och projektledning. OSS består av tre stycken enheter.


Avdelningschef: Lana Hallengren
 Personal på Operativt och strategiskt stöd


Planering, analys och ekonomi

Planering, analys och ekonomi ansvarar för en helhetssyn på verksamhetsplaneringsprocessen, dvs ur både ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi stödjer verksamheten och ledningen i att gå från strategi till handling. Vi kopplar ihop och utvecklar arbetssätt och kompetenser inom planering, redovisning, uppföljning och utvärdering samt inköp och upphandling.

Tf Avdelningschef och Ekonomichef: Per Setterberg

Personal på Planering, analys och ekonomi
Konton m.m.
För leverantörer


 

Projekt- och processkontoret

Projekt- och processkontoret stöttar verksamhetsansvariga att utveckla sina verksamheter. Vi erbjuder verktyg och metoder för verksamhetsutveckling, särskilt inom projektledning och processbaserad verksamhetsutveckling genom rådgivning och utbildningar, men också genom praktiskt stöd till projektledare, styrgrupper, processledare och chefer. Projekt- och processkontoret administrerar Chalmers beredningsgrupp för utvecklingsinitiativ (CBU) och Chalmers utvecklingsportfölj (CUP).

Avdelningschef: Tony Ottosson Gadd

Serviceavdelningen

Serviceavdelningen svarar för service, konsultation och rådgivning kopplat till den dagliga lokalanvändningen. 
 
 
Avdelningschef: Linda Vidén Ljungars​

 ​

Student- och utbildningsavdelningen

Avdelningens uppdrag är att ge effektiv service och professionellt stöd till studenter och presumtiva studenter, utbildningsledning och institutioner i utbildningsfrågor. Avdelningen ansvarar för de administrativa system som kopplar till utbildning såsom Ladok.

Avdelningschef: Gunilla Walther

Personal på Student- och utbildningsavdelningen


Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.