Chalmers verksamhetsstöd

Chalmers verksamhetsstöd är ett stöd till såväl ledningen som institutioner och andra enheter.
 
Chalmers verksamhetsstöds uppdrag är:
  • Att långsiktigt säkerställa ett effektivt och väl fungerande stöd av hög kvalitet styrd av utbildningens, forskningens, nyttiggörandets och ledningens behov samt krav från myndigheter. I detta ligger att utforma och tillhandahålla service till studenter och anställda.
  • Att initiera och driva utvecklingsarbete inom Chalmers processer mot fastställda mål i Chalmers prioriterade verksamhetsutveckling (PVU).
  • Att ge stöd till och bereda ärenden för högskolestyrelse och ledning.
Verksamheten arbetar processinriktat och är organiserat i avdelningar.

Kontaktpersoner på respektive avdelning återfinns nedan. Om du inte hittar den person du söker nedan kan du söka efter medarbetare eller kontakta växeln på telefon 031-772 10 00.

Chef Chalmers verksamhetsstöd / U
niversitetsdirektör (tf)Hanna Ståhl​

HR-avdelningen

Tillsammans med ledare, chefer och medarbetare bidrar vi på HR till att Chalmers fortsätter att vara en attraktiv och hållbar arbetsplats för alla. Vi utvecklar och arbetar med frågor som berör verksamhetsplanering, arbetsrätt, kompetensutveckling, rekrytering, lön, miljö, arbetsmiljlö, ledarskap, medarbetarskap och jämställdhet. HR-avdelningen är en del av Chalmers centrala verksamhetsstöd och består av ca 40 medarbetare fördelade på tre enheter och några specialistfunktioner.  


HR-chef: Angela Hillemyr​

Personal på HR-avdelningen​

 

IT-avdelningen  

IT-avdelningen förvaltar och utvecklar IT-tjänster på Chalmers. Avdelningen ger support till högskolan i form av IT-expertis och praktisk IT-support till anställda och studenter.

Avdelningschef: A​nna Kruus
 

Kommunikationsavdelningen​

Skapar effektiv kommunikation för Chalmers som bidrar till att engagera och inspirera externa intressenter, bidra till nyttiggörandet och stärka Chalmers varumärke, attrahera och rekrytera studenter och främja långvariga relationer med samhället och alumner – samt internkommunikation för att stödja medarbetare och studenter att genomföra sitt arbete respektive sina studier. Avdelningen ger kommunikationsstöd till hela organisationen samt genomför akademiska högtider och andra profilerande event. 


Tf avdelningschef: Ingrid Claesson​
 

 

Lednings- och högskolegemensamt stöd

Avdelningen ska ge ett professionellt, kompetent och effektivt ledningsstöd till Chalmers ledning och stödja hela högskolan i övergripande högskolegemensamma frågor inom juridik, arkiv och registratur, campusutveckling, forskning- och forskarutbildning, nyttiggörande, innovation och extern samverkan (nationellt och internationellt). Inom avdelningen finns såväl expertkompetens inom avdelningens ansvarsområden som kvalificerat lednings- och administrativt stöd och stöd i verksamhetsutveckling och kvalitetsfrågor.


Avdelningschef: Malin Blomqvist

Personal på Avdelningen för lednings- och högskolegemensamt stöd​Planering, analys och ekonomi

Planering, analys och ekonomi ansvarar för en helhetssyn på verksamhetsplaneringsprocessen, dvs ur både ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi stödjer verksamheten och ledningen i att gå från strategi till handling. Vi kopplar ihop och utvecklar arbetssätt och kompetenser inom planering, redovisning, uppföljning och utvärdering samt inköp och upphandling.

Avdelningschef: Per Setterberg

Personal på Planering, analys och ekonomi
Konton m.m.
För leverantörerServiceavdelningen

​Avdelningen svarar för service, konsultation och rådgivning kopplat till den dagliga lokalanvändningen för Chalmers medarbetare, studenter och gäster i form av lokalvård, vaktmästeritjänster och post- och godsdistribution. Chalmers interna tryckeri producerar avhandlingar, broschyrer, informationsmaterial, postrar med mera. Vi erbjuder våra tjänster både för interna som externa kunder.​
 
Avdelningschef: Linda Vidén Ljungars​

Skicka e-post till: Lokalvården
Skicka e-post till: Chalmers digitaltryck

Student- och utbildningsavdelningen

Avdelningens uppdrag är att ge effektiv service och professionellt stöd till studenter och presumtiva studenter, utbildningsledning och institutioner i utbildningsfrågor. Avdelningen ansvarar för de administrativa system som kopplar till utbildning såsom Ladok.


Avdelningschef (tf): Rickard Ambring​

Personal på Student- och utbildningsavdelningenSidansvarig Publicerad: on 09 nov 2022.