Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett rådgivande organ till rektor och består av valda representanter ur fakulteten från Chalmers samtliga institutioner. Rådets uppgifter är bland annat att värna en god akademisk miljö och granska verksamhetens kvalitet ur ett akademiskt perspektiv.

Fakultetsrådet består av 26 ledamöter, inklusive rådets ordförande och vice ordförande. Vid mötena deltar även fakultetsrådets representanter från studentkåren, doktorandsektionen och biblioteket, samt rektor och prorektor. Rektors och prorektors roller på mötena är att lyfta aktuell information om Chalmers som helhet, besvara eller bemöta ledamöternas frågor samt lyssna och delta i mötets informationspunkter och diskussioner.

Fakultetsrådet ska särskilt:

  • värna om en god intellektuell miljö vid Chalmers
  • följa upp och kritiskt granska verksamhetens kvalitet ur ett akademiskt perspektiv
  • uppmärksamma etiska aspekter inklusive jämställdhet och mångfald inom all verksamhet vid Chalmers
  • beakta sambandet mellan forskning, forskarutbildning och grundläggande högskoleutbildning
    medverka till att Chalmers fyller sin roll i det internationella vetenskapssamhället i enlighet med Bolognadeklarationen 1988
  • värna att lärare och studenter vid Chalmers garanteras den hävdvunna akademiska tanke-, yttrande- och handlingsfriheten (dokumentet Akademiska fri- och rättigheter vid Chalmers 1995​).

Innevarande mandatperiod: 1 juli 2020–30 juni 2023.

Sidansvarig Publicerad: ti 01 feb 2022.