Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är det representativa organet för den tekniska fakultetens lärarkollegium. Fakultetsrådet ska som samrådsorgan mellan den tekniska fakulteten och rektor vara ett forum för forsknings- och utbildningsfrågor av principiell natur och initiera och diskutera långsiktiga strategiska frågor av betydelse för Chalmers utveckling. Fakultetsrådet ska även främja samverkan med samhället och näringslivet.

Fakultetsrådet ska särskilt:

  • värna om en god intellektuell miljö vid Chalmers
  • följa upp och kritiskt granska verksamhetens kvalitet ur ett akademiskt perspektiv
  • uppmärksamma etiska aspekter inklusive jämställdhet och mångfald inom all verksamhet vid Chalmers
  • beakta sambandet mellan forskning, forskarutbildning och grundläggande högskoleutbildning
    medverka till att Chalmers fyller sin roll i det internationella vetenskapssamhället i enlighet med Bolognadeklarationen 1988
  • värna att lärare och studenter vid Chalmers garanteras den hävdvunna akademiska tanke-, yttrande- och handlingsfriheten (dokumentet Akademiska fri- och rättigheter vid Chalmers 1995).

Kontakt:

 

Ordförande
Professor Martin Nilsson Jacobi 031-772 3166

Vice ordförande
Universitetslektor Per-Olof Arnäs, 031-772 1334

Ledningsstöd/samordnare
Erika Hansson, 031-772 2746

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 05 jul 2017