Organisation

Chalmers tekniska högskola är en av två stiftelsehögskolor i Sverige. Detta innebär att högsta beslutande organ är styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Högskolestyrelsen svarar för den övergripande planeringen och under högskolestyrelsen finns rektor och rektors kansli. 

Rektor och rektorsfunktionen

Rektor och rektors kansli företräder högskolan i kontakter med departement och övrig omvärld. De arbetar med övergripande strategifrågor för att utveckla högskolan, samordnar och följer upp verksamheten.

Institutioner och forskargrupper

Genomförande av utbildning och forskning sker på Chalmers 18 institutioner. Varje institution leds av en prefekt och är uppbyggd av forskargrupper och forskningsavdelningar.

Centrum

Vid Chalmers finns sex nationella kompetenscentrum som finansieras av Vinnova och Energimyndigheten. Dessutom finns ytterligare ett antal centrum som samverkar över traditionella institutionsgränser.

Administration och service

Under Administration och service finns avdelningar för HR, IT, Program- och projektkontoret, kansli, Kommunikation och marknad, Planering, analys och ekonomi, Serviceavdelning samt Student- och utbildningsavdelning.

Chalmerskoncernen

I chalmerskoncernen ingår Chalmers tekniska högskola AB med dotterbolagen Chalmersfastigheter AB, Chalmers Professional Education AB och AB Chalmersinvest.