Dekorativt nodmönster

Chalmers vision och strategi

Chalmers vision och strategier konkretiseras i delmål och strategier på två till fem års sikt i Prioriterad verksamhetsutveckling (PVU) och bryts därefter ner i handlingsplaner på verksamhetens olika organisatoriska enheter. Den 8 juni 2022 fastställde högskolans styrelse ett visions- och strategidokument vars huvudsakliga innehåll finns sammanfattat nedan. 

Vision: ”Chalmers – ett globalt framstående tekniskt universitet för en bättre värld”

Tekniska framsteg har de senaste två århundradena på avgörande sätt bidragit till ett mer jämlikt och bättre liv för mänskligheten. Men, samma tekniska utveckling har också orsakat mycket av den allvarliga situation vår planet nu befinner sig i. Chalmers behöver därför i ännu högre grad fokusera på att bidra till den omställning som krävs för hållbar förändring.

Vår utbildning och forskning ska uppnå högsta internationella nivå, samtidigt som den effektivt kommer både människa och natur till gagn.

Denna utveckling möjliggörs genom att vi fullt ut nyttjar vår särställning som stiftelsehögskola i en koncern, vilket skapar stor frihet, både vad det gäller organisation och finansiering. Det innebär utrymme för fri forskning och kreativitet vilket är absoluta förutsättningar för högsta vetenskapliga kvalitet. Stiftelseformen är ett privilegium som förpliktigar och som vi vill förvalta genom att år 2041 ha utvecklats till ett av de främsta tekniska universiteten i världen.

Så kan Chalmers bidra än mer till en bättre värld. Samtidigt bidrar vi till Sveriges fortsatta ställning som ett konkurrenskraftigt kunskaps- och innovationsland.


Chalmers uppdrag och syfte

Chalmers har en stolt tradition av att alltid sträva framåt och gå sin egen väg. Som stiftelsehögskola har vi ett särskilt ansvar att vara föregångare och utmana etablerade system. Vår kultur av att vara pragmatiska och öppna, snarare än hierarkiska och formella, är central för vår framgång. Vi verkar i samverkan med andra aktörer, regionalt och globalt.

Chalmers uppdrag är att utbilda och forska för att skapa och sprida kunskap, kompetens och lösningar som baseras på vetenskaplig grund och som såväl individ som samhälle har nytta av på både kort och lång sikt.


Mål 2041

Målen kommer i den kommande processen och i PVU att konkretiseras och göras mätbara.

  • Etablera Chalmers som ett av Europas främsta tekniska universitet där våra lärare och forskare regelbundet uppmärksammas för sin höga kvalitet och framåtanda såväl nationellt som internationellt samt att forskningen håller högsta internationella klass.
  • Chalmers har utvecklat sin kultur att bygga ledarskap, medarbetarskap och värdegrund samt en stödverksamhet och miljöer som tillsammans stödjer och stimulerar den akademiska verksamhetens utveckling.
  • Öka såväl kvalitet som effektivitet i utbildning som genom innehåll och format innovativt och relevant adresserar nuvarande och framtida samhällsutmaningar.
  • Öka genomslag, effektivitet och takten i nyttiggörande och implementering av forskningsresultat som påskyndar omställningen till ett hållbart samhälle. Ökad internationell uppmärksamhet för vårt sätt att utveckla entreprenöriella förmågor.

Strategier​

För att nå våra mål kommer vi att fokusera på att utveckla och implementera:

  • En rekryterings- och personalutvecklingsstrategi som säkerställer att Chalmers kan attrahera och utveckla ett ökat antal världsledande fakultetsmedlemmar, samt att Chalmers kan erbjuda en utvecklande och kompetensförstärkande karriär för alla medarbetare som möjliggör och säkerställer forskning av högsta kvalitet.
  • En utbildningsstrategi som säkerställer att alla Chalmers studenter erbjuds utbildning av högsta kvalitet som till innehåll, format och mål är attraktiv för såväl studenter som lärare och framtida arbetsgivare samt är resurseffektiv för Chalmers som lärosäte.
  • En stödverksamhet av högsta klass, med ett engagerat och ansvarstagande ledarskap och medarbetarskap som tillsammans inspirerar och driver kvalitet. Detta stöd skall möjliggöra för lärare, forskare och övrig personal att fokusera på sina kärnuppgifter i en gemensam kultur som bygger team i framstående miljöer.
  • En robust finansieringsstrategi som möjliggör ökad basfinansiering och ökad handlingsfrihet. Strategin tas fram med Chalmersstiftelsen som huvudansvarig och skall beskriva vägen mot en större egen fri basfinansiering inom Chalmerskoncernen genom en kombination av fundraising, tillväxt av stiftelsekapital, och utvecklad kommersiell verksamhet samt en effektiv politisk påverkan för att förstärka den statliga basfinansieringen för forskning.
  • En strategi för att bidra till hållbar förändring av samhället som definierar hur stiftelseformen och högskolans roll i koncernen som helhet kan stödja ovan initiativ, åtgärder och övergripande vision.​


Sidansvarig Publicerad: on 14 sep 2022.