Tidig satsning på miljö och hållbarhet

Miljövetenskaplig forskning och utbildning på Chalmers sträcker sig tillbaka ända till 1970-talet. Då startade små grupper av engagerade lärare och forskare miljörelaterad forskning och undervisning. Under lång tid sågs dock miljöfrågor som något främmande på en teknisk högskola. 


Med hjälp av engagerade eldsjälar drevs arbetet ändå framåt och 1989 bildades Miljösektionen tillsammans med Göteborgs universitets matematiskt-naturvetenskapliga fakultet. Miljösektionen skapade beredde vägen för att etablera miljöforskning och bedriva forskarutbildning inom miljövetenskap på Chalmers och stöttade införandet av obligatoriska miljökurser för studenter. Sedan mitten av 80-talet har Chalmers haft som policy att alla studenter, oavsett program, ska läsa någon miljökurs. 2003 fattade rektor ett beslut om att alla studenter minst ska läsa motsvarande fem veckor av kurser inom miljö och hållbar utveckling.
 
Miljösektionen blev år 2000 till Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), som omfattar Chalmers och Göteborgs universitet. GMV har som uppdrag att övergripande stötta och utveckla forskning och utbildning för miljö och hållbar utveckling på de båda lärosätena, i samverkan med det omgivande samhället.

Runt millennieskiftet fastställdes Chalmers första miljö- och hållbarhetspolicy. Det blev också ett startskott för det interna miljöarbetet och ett par år senare anställdes en miljösamordnare för att börja arbeta systematiskt med att minska den negativa miljöbelastningen från verksamheten och skapa goda exempel på campus. Miljöledningsarbetet utvecklades så att det nu genomsyrar hela verksamheten och driver ständiga förbättringar inom såväl det interna miljöarbetet som det mer strategiska hållbarhetsarbetet kopplat till utbildning, forskning och nyttiggörande. Chalmers tekniska högskola certifierades enligt ISO 14001 år 2012.
 
Nästan samtidigt som GMV inrättades sjösattes Chalmers Environmental Initiative, CEI, en strategisk forskningssatsning på miljö och hållbar utveckling. Målet var att få in miljö- och hållbarhetsperspektiv i forskning och utbildning på hela Chalmers. Initiativet innebar att sju nya miljörelaterade professurer inrättades. De placerades på olika institutioner för att få en bra spridning, och på så vis få större möjlighet att påverka hela Chalmers.
 
I mitten på 2010-talet var tiden mogen för att börja arbeta systematiskt med utbildningen inom hållbarhetsområdet. Den policy som var antagen och de spridda kurser och inslag som fanns nådde inte alla studenter och utbildningsprogram i praktiken. Projektet Education for Sustainable Development, ESD, startades 2006 för att ta ett helhetsgrepp på lärande för hållbar utveckling. Projektet kopplades till Chalmers vision för 2008-2015, som talar sitt tydliga språk: ”Chalmers – för en hållbar framtid”.

Sidansvarig Publicerad: on 21 feb 2018.