Hus Vasa-202-3, campus Johanneberg

Tracks | Lärande och lärandemiljö

Tracks är ett nytt koncept inom Chalmers utbildningserbjudande. Chalmers studenter och alumner erbjuds valbara, flexibla och tvärdisciplinära kurser inom aktuella ämnesområden. Dessutom utvecklas en lärandemiljö där studenterna får tillgång till lokaler, verktyg och verkstäder där de kan mötas över ämnesgränserna och lära av varandra med hjälp av den senaste tekniken.


Är du student? Läs mer om Tracks utbud på Chalmers studentportal​

Tracks betyder spår och det är just det Chalmers studenter erbjuds – spår mellan olika utbildningar i form av valbara Trackskurser utanför ordinarie program och institutioner. Kurserna väljs individuellt och efter eget intresse. Kurserna är flexibla i sin karaktär och kan snabbt anpassas efter vad som händer i samhället. Tracks samverkar med företag, forskare och andra samhällsaktörer för att ge studenterna bästa möjliga kursinnehåll.​

Bakgrund och motiv

Syftet med Tracks är att skapa och testa en ny utbildningsmodell där strukturen på utbildningen utvecklas för att
  • ge studenterna förutsättningar att skapa sig gränsöverskridande kompetenser,
  • möta studenternas förväntan på och behov av en mer individualiserad studiegång och 
  • korta ledtiderna för förändring av utbildningsutbudet. 
Konceptet bygger på att det skapas spår (Tracks) med olika aktuella teman mellan existerande utbildningar.
Chalmers utbildningsmodell är idag utformad som program som leder till en yrkes- eller generell examen. Examensmålen är nationella och varje program har en egen programplan samt är samlade i en beställarorganisation med gemensamma kvalitetssäkringsprocesser där myndighetsutövning som examination sker så rättssäkert som möjligt. Dagens programupplägg medger viss individualisering för studenten, men den är begränsad. Införandet av ett nytt kursinslag, från idé till genomslag, tar upp till två år. För att kunna erbjuda studenterna en aktuell och relevant utbildning behöver även sättet att utveckla utbildningen anpassas. 

Ingenjörs- och arkitektutbildningar har historiskt organiserats per disciplin: maskinteknik, kemiteknik och så vidare. Djup ämneskunskap är nödvändig för ett kvalitativt ingenjörsarbete, men ingenjörer behöver även utveckla kunskaper och färdigheter i teamwork, etik, kommunikation och entreprenörskap – så kallade “professionella färdigheter” – utan att kompromissa med dessa ämneskunskaper.

Satsningen finansieras av Chalmersstiftelsen och har en budget på 200 miljoner kronor över tio år. Den startade formellt den 18 februari 2019 och pågår till och med år 2028. Det är en av de största satsningarna som har gjorts på utbildning i Chalmers 190-åriga historia.

​Innehåll

Tracks består huvudsakligen av två delar: lärande och lärandemiljöer. 

Lärande

Idén bakom satsningen är att skapa individuella och flexibla studiemöjligheter genom att introducera Trackskurser till Chalmers studenter. Dessa kurser är valbara, adresserar specifika utmaningar, och ligger ”mellan” programmen, där studenter från olika program möts och förbereder sig för att kunna lösa framtidens komplexa problem tillsammans. Under noga utvalda temaområden erbjuds kurser på både grundläggande och avancerad nivå. Varje tema bildar ett valfritt ”spår” med minst en Trackskurs per år. Vilka teman som är aktuella uppdateras årligen. 

Tracks temaområden för läsåret 2020/2021 är följande:

  • Emerging Technologies – from science to innovations
  • Hållbara städer
  • Hållbar produktion
  • Hållbara transporter 
  • Hälsa och sportteknologi

Lärandemiljöer

Tracks innehåller även en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer. För att möta Trackskursernas behov ska Chalmers skapa framstående flexibla lärandemiljöer där man bildar projektrum både fysiskt och digitalt. Delar av undervisningen kommer att genomföras digitalt och andra delar genom en hög grad av interaktion med arbetslivsrepresentanter och andra delar av samhället. Det behövs också moderna arbetsmiljöer med till exempel datorresurser för maskininlärning och artificiell intelligens, AI. Andra exempel är labb och hybrida virtuell-fysiska miljöer där studenter kan modellera, bygga, testa och utvärdera prototyper samt öppna kreativa ytor för grupparbete och informella ytor för möten med mera.  Lärandemiljön förväntas stå klar under 2021.

Artiklar om Tracks 

De första Tracksstudenterna har examinerats (Chalmers.se, november 2019)​
Trackskurs i Music Engineering​ (Chalmers.se, april 2020)

Sidansvarig Publicerad: to 03 dec 2020.