Hus Vasa-202-3, campus Johanneberg

Tracks | Lärande och lärandemiljö

Bakgrund och motiv

Syftet med Tracks är att skapa och testa en ny utbildningsmodell där strukturen på utbildningen utvecklas för att
  • ge studenterna förutsättningar att skapa sig gränsöverskridande kompetenser,
  • möta studenternas förväntan på och behov av en mer individualiserad studiegång och 
  • korta ledtiderna för förändring av utbildningsutbudet. 
Modellen bygger på att det skapas spår (Tracks) med olika aktuella teman mellan existerande utbildningar. Som en del av Tracks kommer det också att göras en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer. 

Chalmers utbildningsmodell är idag utformad som program som leder till en yrkes- eller generell examen. Examensmålen är nationella och varje program har en egen programplan samt är samlade i en beställarorganisation med gemensamma kvalitetssäkringsprocesser där myndighetsutövning som examination sker så rättssäkert som möjligt. Dagens programupplägg medger viss individualisering för studenten, men den är begränsad. Införandet av ett nytt kursinslag, från idé till genomslag, tar upp till två år. För att kunna erbjuda studenterna en aktuell och relevant utbildning behöver även sättet att utveckla utbildningen anpassas. 

Ingenjörs- och arkitektutbildningar har historiskt organiserats per disciplin: maskinteknik, kemiteknik och så vidare. Djup ämneskunskap är nödvändig för ett kvalitativt ingenjörsarbete, men ingenjörer behöver även utveckla kunskaper och färdigheter i teamwork, etik, kommunikation och entreprenörskap – så kallade “professionella färdigheter” – utan att kompromissa med dessa ämneskunskaper.

Satsningen finansieras av Chalmersstiftelsen och har en budget på 200 miljoner kronor över tio år. Den startade formellt den 18 februari 2019 och pågår till och med år 2028. Det är en av de största satsningarna som har gjorts på utbildning i Chalmers 190-åriga historia.

Innehåll

Tracks består huvudsakligen av två delar: lärande och lärandemiljöer. 

Lärande

Idén bakom satsningen är att skapa individuella och flexibla studiemöjligheter genom att introducera Trackskurser till Chalmers studenter. Dessa kurser är valbara, adresserar specifika utmaningar, och ligger ”mellan” programmen, där studenten möter studenter från andra program och förbereder sig för att lösa framtidens komplexa problem. En Trackskurs har ett tema, och fler kurser med samma tema är tänkta att finnas i de andra årskurserna. Varje tema bildar på detta sätt ett valfritt ”spår” med minst en Trackskurs per år.  

Lärandemiljöer

Tracks innehåller även en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer. För att möta Trackskursernas behov ska Chalmers skapa framstående flexibla lärandemiljöer där man bildar projektrum både fysiskt och digitalt. Delar av undervisningen kommer att genomföras digitalt och andra delar genom en hög grad av interaktion med arbetslivsrepresentanter och andra delar av samhället. Det behövs också moderna arbetsmiljöer med till exempel datorresurser för maskininlärning och artificiell intelligens, AI. Andra exempel är labb och hybrida virtuell-fysiska miljöer där studenter kan modellera, bygga, testa och utvärdera prototyper samt öppna kreativa ytor för grupparbete och informella ytor för möten med mera.  

Plan för 2019 

2019/2020 kommer det att hållas en kurs på grundläggande och en på avancerad nivå inom varje tema. De tre teman som valts ut för den första pilotomgången är AI, Hälsa och sportteknologi samt Hållbara transporter. Förslag på projektkurser som ska ingå i dessa första teman samlas in under våren och därefter kommer pilotomgången att annonseras ut till studenterna.

Samtidigt pågår en inventering av lärandemiljöer på Chalmers, både för att skapa en helhetsbild av vad som finns men också för att identifiera möjliga lokaler för en samlad Tracksmiljö. Under våren skrivs en verksamhetsplan.

Relaterade artiklar


Publicerad: må 10 jun 2019. Ändrad: to 13 jun 2019