Hållbart campusSolceller på Chalmers, förslag. Studenteprojekt Arkitektur 2009 - Handledare Michael Edén.

 


Chalmers ska vara ett föredöme i arbetet för ett hållbart samhälle. Tillsammans med fastighetsägarna Chalmersfastigheter och Akademiska Hus Väst ska Chalmers på campus synliggöra konkreta resultat av de ställningstaganden som gjorts inom hållbar utveckling.

Campus ska tjäna till eftertanke och inspiration till studenter, anställda och besökande samt visa att på Chalmers lever vi som vi lär. Tillsammans med våra fastighetsägare vill vi vara i framkant och skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Projektet Hållbart campus drivs av Chalmers, Chalmersfastigheter och Akademiska Hus tillsammans. Inom projektet finns sex arbetsgrupper, inom vilka arbetet har samordnats: 

Energi: Chalmers miljösamordnare arbetar tillsammans med fastighetsägarna och Chalmers arbetsmiljöingenjör kring energifrågor i syfte att identifiera de områden på campus där energibesparingar kan göras utan att arbetsmiljön försämras.

 

Avfall: Arbetsgruppen arbetar för att förbättra avfallshanteringen på Chalmers campus, både utomhus och inomhus.

 

Transporter: Här tas frågor upp kring transporter på, till och mellan campus, i syfte att förbättra förutsättningarna för cyklister och fotgängare samt andra hållbara transportslag.

 

Campus som labbänk: Gruppen stödjer och medvetandegör att campus kan användas som en del i forskning och utbildning. Campus ska kunna fungera som utställningsplats för miljöteknik och påvisa tekniska installationer och deras funktion. Arbetsgruppen ska även jobba mot ESD-projektet. Mer information GMV:s webbplats 

 

Utformning och gestaltning: Utformning och gestaltning för ett hållbart campus. Chalmers utvecklar teknik för människor, vilket ska synas på campus.

 

Kommunikation: Huvudsyftet för gruppen är att kommunicera ut budskapet kring Chalmers hållbara campus internt och externt.

 Sustainable campus logo.jpgInformation om Chalmers fastigheters arbete kring ett hållbart campus
 
 
 

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 11 mar 2016