​​Första sidan av William Chalmers testamente, skrivet den 11 juni 1811 i Chalmersska huset

Testamentet - ord för ord

I Af fri wilja och med sundt förnuft förordnar jag härmedelst om den Egendom jag quarlämnar då jag en gång går ifrån denna werlden för att intagas uti den bättre, på det sätt som här nu bestämmes.

Till all min quarlåtenskap uti löst och fast af hvad namn det wara må, förklarar jag det Sahlgrenska sjukhuset här uti staden och enframdeles til inrättande bestämd Industrie Skole för fattige barn, som lärt läsa och skrifwa, att wara och blifva de Enda arfvingar, och det til Tvåskiftes eller uti 2ne lika delar.

Sahlgrenska sjukhuset har sin egen Direction som med samma ansvar och på samma sätt, som Kongl. Majt. Nådiga Stadfästelse Reglemente utstakar, bör sin andel emottaga, bewaka och förvalta, till Inrättningens utwidgande och bästa; för den blifvande Industrieskolan Utnämner och förordnar jag härmedelst Frimurare Barnhus Direction att blifwa Inrättare, styresmän och wårdare, under samma ansvar som härvarande frimuraresamhälle ålagt at hädanefter ålägger densamma för Barnhusets förvaltning; och blifver Frimurare Barnhusets Direction tilfölje häraf updragit att gemensamt med Sahlgrenska sjukhus hus Direction Emottaga bevaka vårda och förvalta all min qwarlåtenskap, såsom Desse Inrättningars Styresmän.

Då jag således bevisat min tillgifvenhet för min Födelse Ort och mitt sinnelag emot Dess vanlottade och behöfvande Innevånare, ålägger mig vänskapen och Blodsbandet, att äfven hugkomma mine 2ne Bröder James Chalmers och Charles Chalmers, men även stund de icke äro husfäder och äga några äckta barn samt dessutom äro utrikes vistandes, ty förordnar jag, att endast räntan och afkastningen af den Egendom jag vid min bortgång utur tiden quarlämnar skall dem tillfalla, hälften till hvardera så länge de båda äro uti lifvet, men då endera dör, tillfaller hela afkastningen den öfverlefvande, efterhvilkens död de förutnämnda Inrättningarne förblifva insatte uti fullkomligt tillgodonjutande af hvad Dom härofvan tillagt och tilägnat blifvit.

Genast efter mitt Dödsfall måste En af 2ne Deputerade utaf ofvannämnde Directioner gemensamt med mine vänner Herr LandsCamrer Åkerman, Rådsman Hammarberg och Herr Niclas Oterdahl med biträde af Camereraren Winberg taga min Egendom uti wård, bestyra om Boets utredning och at utbetala till Institutet för Döfstumma i Stockholm Riksd. Åttatusende Trehundra Trettio Tre, 16 Banco /Rll8333.16Bco/ hvilken summa hos Förmyndare kammaren i Stockholm Deponeras tillförande så att endast räntan får användas utaf den nämnda Inrättningen.

Den till min Betjent Jonas Rosengren för mångårig och trogen tjenst gifne penningsumman Riksdal EttusendeFyraHundrade Banco/Rll1,400Bco/ tillika med mina Gångkläder, Linkläder undantagne, som honom härmed skänkes och gifves.

Louis Bonvalets har med tillgifvenhet och trohet tjent mig uti flera år, och är uti ett svagt och sjukligt tillstånd hvarföre jag också ifall han mig öfwerlefver härmed gifver och honom Testamenterar Riksd. Trehundrade Trettio Tre,16B/Rll333.16Bco/årligen uti Hans lifstid.

Äfvenledes Jungfru Greta Jungberg för flera års trogen tjenst En gåfva av Riksd. Ett Hundradesextiosex, 32Banco/Rll166.32Bco/. Samt Pigan Catharina Nyqvist som ännu med ömhet betjenar mig under nuvarande sjukdom Riksd. EttHundrade Banco/Rll100.Bco/.

För besväret med Boets utredning och Verkställandet af detta mitt förordnande tillägges ofvannämnde wänner Executores Testamenti en summa i ettför alt af Riksd. Tre Tusenende Banco/Rll3,000.Bco/ samt till Camereraren Winberg lika salarium som hittils Riksd SexHundrade SextioSex, 32 Banco/Rll666,32.Bco/ årligen till dess allt blifwit redigt afslutat. Om någon af förenämnde Herrar och Wänner skulle undertiden med Döden afgå, så utvälja de 2ne öfverlefvande sjelfve den 3die som skall till deras biträde efterträda den aflidne.

Uti tillkallade witnens närvaro, har jag detta egenhändigt underskrifvit uti Götheborg d. 11 Junii 1811.
W. Chalmers

(Sigill stämplat i lack)

Att Herr Canselierådet och Commendeuren med sunt förnuft och fri wilja egenhändigt undertecknat detta föregående Testamente i vår närvaro, intyga såsom tillkallade witnen

J. Troilius            David Low        Chr. Carlander


År 1811 I den 17 Julii äro förestående Förordnande och ett Testaments tillägg af den 18 sistlidne Junio, hwilka begge I förseglade omslag warit under Rådhus Rättens förwar, uti wederbörandes närwaro öpnade, upläste och I Minnesbokens intagne, med derwid lemnadt beskied, at tillika ingivne Testaments afskrifterne böra tilställas numera aflednde Herr Cancellie Rådet och Commendeuren Chalmerss närmaste arfwingar, til iakttagande afden I 18de kaplitlet 1 § Ärfda Balken för Klander utsatte tid, om de dertil finna sig befogade; Betygar Götheborgs Rådhus Ut Supra

Ad Mandatum

Gustaf Bask
   

Sidansvarig Publicerad: ti 31 jan 2017.