Kemikalier

​Chalmers använder sig av kemikaliehanteringssystemet KLARA och alla kemikalier som används i vår verksamhet rapporteras in i systemet. KLARA är ett webbaserat system för inventering, sammanställning, information och uppföljning av kemikalier. Sammantaget på Chalmers finns 11 083 kemikalier registrerade i KLARA. Kemikalierna som används på Chalmers klassificeras enligt olika system efter kemikaliernas egenskaper, var i verksamheten de förvaras och används, samt om kemikalien tillhör någon speciell klassificering enligt svensk och europeisk lagstiftning.

CMR-klassning

Ämnen med CMR-klassning är viktiga att bevaka då dessa är cancerogena, mutagena och/eller reproduktionshämmande. Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2014:43 ställs det särskilda krav för hantering av CMR-klassade kemikalier.

A-ämnen och B-ämnen

Ämnen klassificerade som B-ämnen kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket för att få hanteras och ämnen som är klassade som A-ämnen får inte hanteras utom i undantagsfall. Listan över B-ämnen innehåller 58 ämnen och av dessa finns tre på Chalmers. A-ämneslistan innehåller 14 ämnen och av dessa finns inga på Chalmers.

The International Chemical Secretariat (ChemSec)

The International Chemical Secretariat (ChemSec) har en lista över kemikalier som kallas SIN-listan. SIN står för Subsititute It Now! och listan bygger på de kriterier som beskrivs i REACH artikel 57 över kemikalier som uppfyller kriterierna för att klassas som substances of very high concern, särskilt farliga ämnen. Syftet med SIN-listan är att påskynda processen att minska antalet farliga kemikalier på marknaden och hjälpa företag och organisationer att övergå till mindre miljöbelastande kemikalier. I december 2015 fanns 844 kemikalier på ChemSecs SIN-lista.

Kandidatlistan

Kandidatlistan är de kemikalier som blivit registrerade i REACH och som uppfyller kriterierna för att klassas som särskilt farliga ämnen. I december 2015 fanns 168 kemikalier på Kandidatlistan.
 Publicerad: fr 29 jul 2016.