Avfall

​Ett led i strävan efter att minska Chalmers miljöbelastning är att minska mängden avfall och att vara noga med hur vi hanterar det avfall som uppstår. En arbetsgrupp träffas återkommande och driver Chalmers avfallsfrågor framåt. Denna grupp består av representerar från olika delar av vår verksamhet, såsom vaktmästeri, fastighetsägare, studenter, lokalvård och miljöenheten. Under året har denna grupp behandlat allt från strategiska frågor till att starta upp aktiviteter i avfallsrum för bättre sortering och tydligare skyltning av avfallsfraktioner.

På Chalmers finns flera avfallsrum där avfallet sorteras i fraktioner. Källsorteringsmöbler finns utplacerade i lunchrum och i vissa andra utrymmen. Där sorteras fraktionerna brännbart avfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar samt icke brännbart. På kontoren finns små påsar för brännbart avfall samt ett litet återvinningskärl för papper. Detta har bidragit till att mängden brännbart avfall minskat och att kontorspapper återvinns i högre grad än tidigare. Chalmers har en avfallshandledning för hur olika fraktioner ska tas om hand.Mängden kontorspapper har stadigt minskat sedan 2010. Detta indikerar att pappersanvändningen i verksamheten har minskat.Mängden glasförpackningar varierar mellan åren. År 2012 var toppnoteringen vad gäller mängd insamlade glasförpackningar. 2015 samlades nästan 75 000 kilo glasförpackningar in. En tydlig skillnad 2014 och 2015 jämfört med tidigare år är att mängden ofärgat glas som sorterats ut har ökat.Mängden insamlade plastförpackningar har sedan 2010 ökat med närmare 260 procent. 2010 samlades 2 800 kilo plastförpackningar in och 2015 samlades 7 400 kilo in.Mängden insamlad wellpapp har sedan 2010 ökat med över 60 procent. 2010 samlades 28 900 kilo wellpapp in jämfört med 2015 då 45 100 kilo wellpapp insamlades.


 
Statistikuppgifterna kommer från Chalmersfastigheter. Det innebär att de fastigheter på Chalmers campus som ägs av Akademiska Hus inte ingår i ovanstående statistik (med undantag för fraktionerna papper och wellpapp).

Publicerad: fr 29 jul 2016.