Arbetsmiljö

​Arbetsmiljön ska beaktas i all verksamhet inom Chalmers, såväl i kort- som långsiktig planering, samt i det dagliga arbetet. Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som ett naturligt led i all planering. En god arbetsmiljö bidrar till goda arbetsresultat, och utgör därmed en tillgång för forskningen och utbildningen. En god arbetsmiljö vid Chalmers ger de studerande förebilder när det gäller arbetsförhållanden i deras framtida yrkesverksamhet.

Enligt nulägesanalysen som finns i Handlingsplan för arbetsmiljö och jämlikhet på Chalmers 2016-2018 är högskolans centrala krisplan och krisorganisation i behov av en uppdatering. Vidare behöver medarbetarnas kunskap enligt medarbetarenkäten 2015 stärkas avsevärt, kunskapsindex för områdena krissituation (57 procent), olycka (63 procent) och utrymning (82 procent) är för låga.

Sjukfrånvarotalen är högre bland administratörer än bland forskande och undervisande personal på Chalmers, en förklaring till det är att de senare har förtroendearbetstid och därför sjukskriver sig i lägre omfattning. Det finns även skillnader i sjukskrivningstal mellan kvinnor och män på Chalmers, vilket till stor del beror på att fler kvinnor än män är administratörer och därmed inte har förtroendearbetstid.

Diagrammet nedan visar den totala sjukfrånvaron i procent av total tillgänglig arbetstid samt långtidsfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvaro.Publicerad: fr 29 jul 2016.