Avfall

Ett led i strävan efter att minska Chalmers miljöbelastning är att minska mängden avfall och att vara noga med hur vi hanterar det avfall som uppstår. En arbetsgrupp träffas återkommande och driver Chalmers avfallsfrågor framåt. Denna grupp består av representerar från olika delar av vår verksamhet, såsom vaktmästeri, fastighetsägare, studenter, lokalvård och miljöenheten. Under året har denna grupp behandlat allt från strategiska frågor till att starta upp aktiviteter i avfallsrum för bättre sortering och tydligare skyltning av avfallsfraktioner.

På Chalmers finns flera avfallsrum där avfallet sorteras i fraktioner. Källsorteringsmöbler finns utplacerade i lunchrum och i vissa andra utrymmen. Där sorteras fraktionerna brännbart avfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar samt icke brännbart. På kontoren finns små påsar för brännbart avfall samt ett litet återvinningskärl för papper. Detta har bidragit till att mängden brännbart avfall minskat och att kontorspapper återvinns i högre grad än tidigare. Chalmers har en avfallshandledning för hur olika fraktioner ska tas om hand.Mängden blandat avfall från Chalmers Fastigheter (CF) sjönk mellan 2012 och 2013 för att sedan hållas på relativt samma nivå åren efter. Förra året sammanslogs allt avfall, så att även Akademiska Hus (AHV) avfallsmängder ingår i statistiken, därav fördubblingen av mängden blandat avfall.Mängden kontorspapper har stadigt minskat sedan 2012. Detta indikerar att pappersanvändningen i verksamheten har minskat.Mängden glasförpackningar varierar mellan åren. År 2012 var toppnoteringen vad gäller mängd insamlade glasförpackningar. 2016 samlades ungefär 60 ton glasförpackningar in. En tydlig skillnad 2015 och 2016 jämfört med tidigare år är att mängden ofärgat glas som sorterats ut har ökat.Mängden insamlade plastförpackningar ökade mellan åren 2013 och 2015 för att förra året sjunka kraftigt, 2016 samlades 4 800 kg plastförpackningar in.Mängden insamlad wellpapp sjönk kraftigt 2013, men har sedan dess sakta ökat. 2012 samlades 46 ton wellpapp in jämfört med 2016 då 51 ton wellpapp insamlades.
Statistikuppgifterna kommer från båda fastighetsägarna, Chalmers Fastigheter och Akademiska Hus Väst.

Publicerad: to 15 jun 2017.