Arbetsmiljö

Arbetsmiljön ska beaktas inom all verksamhet på Chalmers, såväl i kort- som långsiktig planering samt i det dagliga arbetet. Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som ett naturligt led i all planering. En god arbetsmiljö bidrar till goda arbetsresultat, och utgör därmed en tillgång för forskningen och utbildningen. En god arbetsmiljö vid Chalmers ger de studerande förebilder när det gäller arbetsförhållanden i deras framtida yrkesverksamhet.

Sjukfrånvarotalen är högre bland administratörer än bland forskande och undervisande personal på Chalmers, en förklaring till det är att de senare har förtroendearbetstid och därför sjukskriver sig i lägre omfattning. Det finns även skillnader i sjukskrivningstal mellan kvinnor och män, vilket till stor del beror på att fler kvinnor än män är administratörer och därmed inte har företroendearbetstid.

Nedan visas den totala sjukfrånvaron i % av total tillgänglig arbetstid samt långtidsfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvaro.Publicerad: to 15 jun 2017.