​Klimatramverk för svenska lärosäten

Universitet och högskolor har en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar. Klimatramverket är utgångspunkten för specifika klimatstrategier på de anslutna lärosätena, med syftet att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden för att nå 1,5-gradersmålet.

Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet. Vi har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet.

Därför har Chalmers och KTH tagit initiativ till ett klimatramverk, som sedan har utarbetats i ett samarbete mellan svenska universitet och högskolor. Ambitionen är att vi tillsammans ska bidra tydligt till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

Fokus för Klimatramverket ligger på utsläpp från lärosätenas egna aktiviteter (så kallad direkt klimatpåverkan), men till viss del tas också kärnverksamheten upp: utbildning, forskning och samverkan (indirekt klimatpåverkan).
Hittills har 38 universitet och högskolor anslutit sig till Klimatramverket. Vi som har anslutit oss ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och ska till år 2030 ha genomfört åtgärder så att vi ligger i linje med det så kallade 1,5-gradersmålet.

Klimatramverket består av ett kort dokument som är kopplat till en längre vägledning, som bland annat beskriver ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från högskolesektorn. Med hjälp av denna vägledning väljer lärosätena ut områden där man sätter upp mål och genomför åtgärder utifrån sina egna förutsättningar.
För Chalmers del har detta arbete resulterat i en klimatstrategi.Följande universitet och högskolor är anslutna till Klimatramverket: 

Beckmans Designhögskola
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Enskilda högskolan Stockholm
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad 
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Jönköping University
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack 
Kungliga Konsthögskolan
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Newmaninstitutet
Röda korsets högskola
Sophiahemmet Högskola
Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Örebro universitet

Sidansvarig Publicerad: to 18 nov 2021.