Närbild på händer i kontorsmiljö

Klimatstrategin – så gjorde vi

Genom en grundlig kartläggning lokaliserade vi de områden inom verksamheten med störst potential att reducera de klimatpåverkande utsläppen – samt ansatser med störst möjlighet att bidra till verklig effekt i klimatomställningen. 

Med hjälp av en interaktiv process i form av enkäter och workshoppar fick alla Chalmersanställda möjlighet att ge sin input. 

Strategins områdesinriktning, satsningar, åtgärder och handlingsplan förankrades i åtgärdsförslag och idéer som kommit in från såväl forskare, administratörer och tekniker som annan undervisande personal och ledningsgrupp. 

Med avstamp i Klimatramverket för svenska lärosäten har vi brutit ner vår strategi till sju områden. Inom respektive område finns strategiska ansatser och mål som ska leda till reducerade klimatutsläpp. Varje område är dessutom kartlagt gentemot FN:s globala hållbarhetsmål, för att identifiera såväl synergier som konflikter med Agenda 2030. 

Vi strävar efter att vara transparenta med hur vi planerar och uppfyller våra strategiska ansatser och mål med hopp om att inspirera även andra till klimatomställning. Vi kommer löpande att ge tillgång till de IT-verktyg som vi tar fram och beskriva de arbetssätt som vi väljer för att minska vår klimatpåverkan. Vår strategi innehåller dessutom planer för den klimatanpassning vi står inför, genom konsekvenserna av den globala uppvärmningen.

Vill du veta mer? Hör av dig till climateframework@chalmers.se 
Statistikbild över Chalmers reduktion av koldioxidekvivalenter. Beskrivs i texten.

Chalmers positiva indirekta bidrag genom forskning, utbildning och nyttiggörande kompenserar för att de direkta utsläppen från högskolans egen verksamhet inte kommer nå ner till noll koldioxidekvivalenter (CO2e). Målet är därmed att vårt nettoutsläpp av växthusgaser ska bli noll. Chalmers planerar att ta fram en metod för att kunna uppskatta hur stort vårt indirekta bidrag till klimatomställningen faktiskt blir.​

Publicerad: to 25 jun 2020.