Dekorativ bild för Chalmers klimatstrategi område 1:Forskning och nyttiggörande

Forskning och nyttiggörande

Chalmers ska genom sin forskning, samverkan och nyttiggörande – och med campusområdet, staden och regionen som testbäddar – vara internationellt ledande i klimatomställningen. Med stöd av sin egen och andras forskning ska Chalmers minska klimatavtrycket från den egna verksamheten i linje med nationella och internationella klimatmål – och i detta vara en föregångare inom tillämpningen av forskningsresultat.

Chalmers positiva klimatpåverkan genom forskning och nyttiggörande är vårt största och viktigaste bidrag till klimatomställningen. Denna indirekta klimatpåverkan går i dagsläget inte att uppskatta, men vi planerar att ta fram en metod för att kunna göra det.

Vi har en betydelsefull roll i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Vi forskar om klimatförändringar; både om hur de ska kunna motverkas och om hur vi ska ställa om för att hantera dem. Vi utvecklar lösningar som kan minska utsläppen av växthusgaser, deltar i implementeringen av dessa lösningar, och sprider den kunskap vi tar fram. Detta är vårt indirekta positiva bidrag till klimatomställningen.

Chalmers forskningsresultat bidrar till klimatomställningen

Samhällets utmaningar och nyfikenhet driver vår forskning framåt, och Chalmers forskningsresultat och dess nyttiggörande bidrar tydligt till klimatomställningen. Inom Chalmers verksamhet finns både forskning som direkt relaterar till klimatfrågan, och forskning som ger förutsättningar för ytterligare klimatfrämjande forskning och samhällslösningar. Våra doktorander och forskare rustas för att aktivt kunna medverka och engagera sig i klimatomställningen.

Exempel ur handlingsplanen: Genomlysning av Chalmers stödformer för nyttiggörande av forskningsresultat som kan göra direkt klimatnytta i samhället, för att skapa ett ännu mer effektivt stöd via innovationssystemet, strategiska partnerskap, nätverk och kommunikation. Genomlysningen ska resultera i förslag på omprioriteringar och fokusering inom befintliga verksamheter. Beaktande av doktorandernas möjligheter att utveckla kompetenser för en klimatomställning vid utveckling av Chalmers forskarutbildning och forskarskolor. Utökning av möjligheten för forskare att kartlägga sin forskning gentemot Agenda 2030, och integrering av Agenda 2030 i Chalmers Research.

Nyttan av Chalmers forskning förs vidare

Vi sprider goda exempel och forskningsresultat som bidrar till klimatomställningen med fokus på forskning inom områden som energi, energisystem, energilagring, klimat och hållbar produktion. Campus, staden och regionen utgör våra testbäddar och ska vara skyltfönster mot omvärlden där forskningsresultaten tillämpas i praktiken. Chalmers ska bidra till att befintlig nationell och internationell industri på sikt kan bli fossiloberoende, och till att nya hållbara företag växer fram.

Exempel ur handlingsplanen: Ökat synliggörande av Chalmers forskning med fokus på klimat, och ökad spridning av de goda exemplen nationellt och internationellt. Nyttjande av våra campus som testbädd, och utökning av testbädden till staden och regionen. Tydliggörande av hållbarhets- och klimatfrågan i Chalmers relationer med partners och andra externa aktörer. Klimatomställning som tillägg i vicerektorers uppdrag.​​

Sidansvarig Publicerad: ti 01 sep 2020.