Dekorativ bild för Chalmers klimatstrategi område 4: Fastigheter och campusfrågor

Fastigheter och campusfrågor

Chalmers ska, med stöd i egen och andras forskning, informera om, demonstrera och implementera möjligheten att tydligt minska energianvändningen vid byggnation samt drift och användning av fastigheter. Vid renovering samt om- och nybyggnation ska koldioxidutsläppen reduceras i sådan takt att byggprocess och drift minst ligger i takt med nationella och internationella klimatmål.

Mål: Utsläppen från byggnation, drift och användning av fastigheter ska minska med minst 25 procent mellan år 2019 och 2023, mätt i koldioxidekvivalenter.

Energieffektivisering och omställning till fossilfria energikällor sker i hela samhället och ligger förankrat i fastighetsägarnas planer. Genom att arbeta proaktivt kan vi undvika att vara kvar i strukturer som på sikt kan bli kostsamma. Verksamhetens aktiviteter kopplade till energieffektivisering förväntas medföra ekonomisk besparing, samtidigt som det kan innebära en ökad medvetenhet runt energifrågor hos medarbetare i såväl arbetssituationer som i det privata.

Alla byggnader på Chalmers ska ligga i framkant vad gäller klimatpåverkan. Vi tillämpar den egna forskningen vid byggnation och drift, och livscykelperspektivet styr besluten kring utveckling av fastighetsbeståndet. Vid renovering samt om- och nybyggnation reduceras koldioxidutsläppen i sådan omfattning att byggprocess och drift minst ligger i takt med nationella och internationella klimatmål.


Utbyggnadsplanen för egenproducerad el från solceller fortgår. Genom minskad klimatpåverkan från fjärrvärmen ska Chalmersfastigheter halvera sin klimatbelastning till år 2030, och Akademiska Hus ska uppnå klimatneutral fastighetsdrift till år 2025.

Verksamheten ska optimeras för och styras till ett mer energieffektivt beteende. Vi ska utmana invanda mönster, och genom snabb återkoppling av energiförbrukningen ska vi alla bli delaktiga och uppmuntras till aktiva val. Energidata ska tillgängliggöras för utbildning och forskning, och campus utgör en möjlig testbädd.


Sidansvarig Publicerad: ti 04 okt 2022.