Huvudbild för Chalmers klimatstrategi
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Chalmers klimatstrategi

Chalmers egen klimatstrategi tar avstamp i Klimatramverket för svenska lärosäten​ och är nedbruten på de sju delområden där vi har störst möjlighet att få en verklig effekt och göra skillnad. För varje delområde har vi tagit fram individuella strategier och mål som motsvarar FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.
 
Vi gör regelbunden och noggrann uppföljning av utvecklingen genom vår egen hållbarhets- respektive klimatredovisning, rapporter över återvinningsgrad samt redovisningarna från våra leverantörer.

Chalmers klimatstrategi är sju stora kliv mot att leva som vi lär. År 2030 ska våra utsläpp av växthusgaser vara halverade jämfört med basåret 2017, och år 2045 ska våra netto-utsläpp vara noll.

Nedan kan du läsa mer om varje område.

Som en del i arbetet med Chalmers klimatstrategi arrangeras digitala seminarier för alla anställda under våren 2021, uppdelat enligt klimatstrategins sju områden. Vid varje träff presenteras ambitionerna inom området och en nulägesrapport, följt av korta framträdanden av forskare inom området. Seminarierna avslutas med en diskussion. Varje tillfälle presenterar också tips och verktyg som kan användas i praktiken, till exempel IT-verktyget SDG Impact Assessment Tool och konkreta råd om hur klimatfrågan kan tas med i utbildningarna. För mer information, kontakta maria.djupstrom@chalmers.se​

Sidansvarig Publicerad: to 04 feb 2021.