Nattbild på Vera Sandbergs staty

Årsberättelse och årsredovisningar

Chalmers är ett fristående tekniskt universitet som bedriver forskning och utbildning utifrån avtal med staten. Verksamheten sker huvudsakligen i bolaget Chalmers tekniska högskola AB, vilket i sin tur ägs av koncernmodern Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
 
Med utgångspunkt i avtalen med staten finns årliga återrapporteringskrav – rapporteringen sker i Chalmers Årsberättelse. Här finns bland annat uppgifter om examina, söktryck, vetenskapliga publikationer, utecklings- och kvalitetsarbete. Årsberättelsen publiceras i en trycksak tillsammans med hållbarhetsrapport och årsredovisning för Chalmers tekniska högskola AB samt årsredovisning för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Den lämnas till utbildningsdepartementet den 1 mars varje år och finns att läsa här:
 

Pdf-filen är tillgänglighetsanpassad.

En del av utbildningen har finansierats med medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).
EU-emblem, text: Medfinansieras-av-Europeiska-unionen


Sidansvarig Publicerad: to 07 apr 2022.