Chalmers i Almedalen - i stort

Chalmers är huvudarrangör för åtta seminarier inom Västsvenska arenan. Utöver dessa medverkar Chalmers forskare och ledning i flera olika aktiviteter under Almedalsveckan.​ Se länkar för aktuell information. 


Söndag 3 juli 
2011 startades en utbildning där studenterna får både lärar- och ingenjörsexamen. Utbildningen är attraktiv och ger behöriga lärare i matematik, naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Vad ligger bakom framgångarna och hur får vi studenterna att vilja jobba i skolan efter avslutade studier? 
Medverkande: Anders Kärrberg, vp, Government Affairs Volvo Cars, Jan Wickenberg, universitetslektor, Chalmers Lärarutbildning, Lena Hallengren, ordförande Utbildningsutskottet, Riksdagen, Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren, Moderator

Små hus med hög kvalité – ett svar på bostadsbristen​​
En permanent lösning på bostadsbristen är permanenta bostäder med bra kvalité. I ett hållbart samhälle bygger vi klokt och långsiktigt. Det finns lösningar på små, hållbara och attraktiva hyreslägenheter och egnahemshus utanför storstadsregionerna till vettiga priser.​ Medverkande: Kajsa Crona, arkitekt sar, adj.professor i boendet arkitektur Chalmers tekniska högskola, Sweco Architects, Jack Lindgren, arkitekt sar, Sweco Architects, Lotta Lindh, arkitekt sar, kontorschef uppsala, Sweco Architects, Anna Legeby, arkitekt sar, planeringsarkitekt, stadsbyggnadsforskare KTH Arkitekturskola, Sweco Architects, Claudia Wörmann, boendeekonom, bloggare, SBAB, Henry Roos, vd, Perstorps Bostäder AB​ 


Måndag 4 juli
Många tvivlar på vetenskapen eftersom gamla teorier ofta överges och ersätts av nya. Många känner misstro mot religionen då dess trosföreställningar kan förefalla så grundmurade att allt tvivel är omöjligt. Men kanske finns det utrymme för tro även inom vetenskapen, och för tvivel inom religionen? Medverkande: Martin Cederwall, professor, Chalmers tekniska högskola, Mikael Mogren, biskop, Västerås stift
Lotta Knutsson Bråkenhielm, Uppsala universitet

Små hus med hög kvalité – ett svar på bostadsbristen
En permanent lösning på bostadsbristen är permanenta bostäder med bra kvalité. I ett hållbart samhälle bygger vi klokt och långsiktigt. Det finns lösningar på små, hållbara och attraktiva hyreslägenheter och egnahemshus utanför storstadsregionerna till vettiga priser. Medverkande: Kajsa Crona, adj.professor i boendet arkitektur m fl

Ge eleverna rätt till heltidsstudier
Svenska gymnasieelever har mindre undervisning än elever i jämförbara länder. Resultaten sjunker, färre tar examen, fler hoppar av eller går ut med ofullständiga betyg. Vilken roll spelar undervisningstiden för elevernas möjlighet att klara gymnasieskolan? Ge alla elever rätt till heltidsstudier! Medverkande: Maria Wedel Knutsson, vicerektor, Chalmers m fl

Sverige är ett ledande innovationsland; raden av innovationer och exportsuccéer som krävt matematik kan göras lång. Det finns tydliga samband mellan innovationskraft och kreativitet och kunskaper i matematik. Utgör Sveriges fallande matematikresultat i PISA på sikt ett hot mot innovationssförmågan? Medverkande: Warwick Tucker, professor i matematik, Uppsala universitet, Torbjörn Lundh, bitr. professor i matematik, Chalmers, Linda Mattson, universitetsadjunkt, Blekinge Tekniska Högskola, Jacob Lannerö, director of public affairs, Brummer & Partners

Hur samordnar vi oss nationellt för att studera och stödja samhällets digitalisering?
Digitaliseringen påverkar alla samhällssektorer. Det innebär alltmer komplexa företeelser som behöver beforskas utifrån olika perspektiv. Hur kan forskning samordnas om digitaliseringens påverkan på samhället, dess utmaningar och möjligheter utifrån olika vetenskapliga discipliner? Medverkande: Lars Börjesson, professor, vicerektor, Chalmers m fl

Elbilen lyfts ofta fram som en av lösningarna för att nå en fossilfri fordonsflotta både i Sverige och internationellt. Men hur miljövänlig är den? Och hur miljövänlig kan den bli? Medverkande: Jon Malmsten, Solkompaniet, Anders Nordelöf, Doktorand vid Energi och miljö/Miljösystemanalys Chalmers

Carbon Capture and Storage – klimatsvar eller nödlösning?
Carbon Capture and Storage (CCS) – framtidens klimatsvar eller osäker nödlösning? CCS är omtvistat, men när ett beslut fattas kommer det inte desto mindre påverka svensk klimatpolitik. Om ett högaktuellt ämne med representanter från forskning, politik och miljörörelsen. Medverkande: Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers m fl

Klimatlagen – möjlighet eller hinder för svensk konkurrenskraft?
Kan Sverige lagstifta sig till en klimatsmart konkurrenskraft? Hämmas eller triggas konkurrenskraften av politisk styrning mot en fossilfri och klimatneutral utveckling? Seminariet blir en värdemätare på Miljömålsberedningens arbete. Medverkande: Lars Josefsson, styrelseordförande Inovyn Sverige ABprofessor, professor Chalmers m fl

Jobbsprånget och integration – kompetens till svenska arbetsgivare
Svenska arbetsgivare behöver kompetens. Och den finns bland tusentals nyanlända akademiker. Vilka utmaningar finns det för att bygga en bro mellan nyanlända akademiker och arbetsgivare? Medverkande: Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers m fl


Tisdag 5 juli
Hur kan pengarna följa idén genom innovationssystemet istället för tvärtom?
För att möta de nya villkor som digitaliseringen ställer på innovationssystemet, krävs en flexibel infrastruktur och ett arbetssätt som snabbare kan omvandla forskningsresultat till morgondagens tillväxtföretag. Om möjligheter och utmaningar med en ny samverkansmodell. Medverkande: Fredrik Hörstedt, vicerektor nyttiggörande, Chalmers tekniska högskola, Magnus Lundin, vd, SISP Swedish Incubators & Science parks
Anders Ösund, affärsutveckling, RISE Research Institutes of Sweden, Tommy Höglund, processansvarig, Printed Electronics Arena

Svenska företags framgångar är en förutsättning för vår välfärd. Hur kan vi skapa ett klimat som bidrar till smart, digitaliserad tillverkning? Vad behövs för att vända trenden med att produktionen flyttas ut från Sverige? Hur säkrar vi arbetstillfällen inom industrin och ny digital kompetens? Medverkande: Eva Lindström, Statssekreterare, närings- och innovationsminister, Regeringskansliet, Björn O. Nilsson, vd, IVA, Johan Stahre, Professor, Chalmers Tekniska Högskola, Göran Persson, divisionschef, Siemens, Mia Odabas, moderator

Nyindustrialisering och energipolitik – vad styr vad?
Regeringens strategi för nyindustrialisering ska stärka svensk konkurrenskraft. Hur kan och bör energipolitiken stödja denna målsättning på bästa sätt? Finns det en målkonflikt? Seminariet ger en inblick i politikens och näringslivets perspektiv på frågan. Medverkande: Filip Johnsson, professor, Chalmers m fl

100% förnybart senast 2030
Svensk kärnkraft kommer att avvecklas inom överskådlig framtid. Hur ska den ersättas och hur snabbt kan omställningen gå? Vilka förutsättningar och potential finns för ett förnybart elsystem? Medverkande: Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy, Chalmers m fl

Sverige har behov av en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg inverkan på hälsa, miljö och klimat. Hur klarar vi balansen med tung basindustri och höga miljömål? Vilken effekt ger energieffektivisering? Kan minskning av utsläpp vara god affär? Medverkande:
Erik Brandsma, generaldirektör, Energimyndigheten, Helén Axelsson, energi- och miljödirektör, Jernkontoret
Bo Normark, ordf. vägval el, IVA, Filip Johnsson, Professor, Energi och miljö, Chalmers, Hans Holmström, VD, Siemens Industrial Turbomachinery, Mia Odabas, moderator

Gränsöverskridande forskning och global kunskapsförsörjning behövs för att nå hållbarhetsmålen. Men vinner svensk forskning på den ökade internationaliseringen? Ska vi stödja den bästa forskningen även om den inte är svensk? Hur långt kan och bör Sverige gå i internationaliseringen av forskningen? Medverkande: 
Ingrid Petersson, moderator, generaldirektör, Forskningsrådet Formas, 
Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers, 
Linda Keeling, professor i djurskydd, SLU

Digital kompetens 2.0 – vad krävs för att leda digital transformation?
Den digitala ledaren måste kunna leda en organisation som tillvaratar möjligheterna med digital teknologi för att transformera verksamheten till nästa nivå. Vad kännetecknar dessa ledare och hur behöver rollen utvecklas framöver? Finns dessa ledare i Sverige? Medverkande: Linnea Lindau, vd, Chalmers Ventures m fl

Hur kan vi bättre identifiera affärsidéer med potential? En disruptiv affärsidé kan vara svår att få förståelse för, och många får aldrig chansen. Är ”systemet” optimalt för att hantera helt nya och omvälvande innovationer och affärsidéer? Medverkande: Christian Sandström, docent, Chalmers, Michel Elmoznino Laufer, doktorand, Handelshögskolan

Vem tar ansvar för klimatfrågan i energisystemet?
Vem tar ansvar för att befintliga och nya regelverk, till exempel skatter och byggregler, stödjer den resurseffektiva kraftvärmen? Medverkande: Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy, Chalmers m fl

Regeringen vill med sin nyindustrialiseringsstrategi stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft. Vilken relevans har denna strategi för svensk skogsindustri och vilken roll kan digitaliseringen spela i förverkligandet av visionen om en bioekonomi? Medverkande: Christer Gustavsson, ansvarig för affärsområde Bioraffinering, Pöyry, Eva Lindström, Statssekreterare, Näringsdepartementet, Johan Stahre, Professor, Chalmers tekniska högskola, Maria Hollander, VD, Paper Province

Ska Sverige ha ett energisystem där leveranssäkerheten för effekt delas lika mellan flera samkörande nationella system eller som vilar på grunden att vi ska vara självförsörjande? Frågan är avgörande när Energikommissionen och EU:s Energiunion nu planerar för vår framtida försörjning av elenergi. Medverkande:
Jakob Norström, Statkraft, Per Nordlund, Statkraft, Mikael Odenberg, GD, Svenska Kraftnät, Anna Holmberg, SKGS, Tomas Kåberger, professor, Energi och Miljö, Chalmers, Pierre Schellekens, Deputising for the Head of Cabinet of DG Energy, Lise Nordin (MP), energipolitisk talesperson, Paul Ronge, moderator

Medborgare uttrycker större oro än någonsin inför vår tids stora globala utmaningar. Analyser av den senaste SOM-undersökningen illustrerar hur svenskarna påverkas av bland annat migrations- och säkerhetsfrågor. Riskerar ökad politisk polarisering att hota vår tillit, och i förlängningen demokratin? Medverkande: 
Henrik Ekengren Oscarsson, professor, SOM-institutet, Göteborgs universitet, Sören Holmberg, seniorprofessor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Marie Demker, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Maria Solevid, fil dr, Undersökningsledare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet, 
Karl Ydén, fil dr, Universitetslektor, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet


Onsdag den 6 juli
I regeringens strategi ”Smart Industri” är testarenor ett fokusområde. Från västsvenskt håll välkomnas satsningen och i regionen finns en rad goda exempel på hur testarenor fungerar framgångsrikt i praktiken. Men hur kommer det konkreta stödet till svenska testarenor att se ut från nationellt håll? Medverkande: 
Eva Lindström, statssekreterare, Näringsdepartementet, Lars Börjesson, ansvarig forskningsinfrastrukturer, Chalmers, Magnus Lundin, vd, SISP, Ödgärd Andersson, VP, Ericsson, Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren, Moderator​

Nationellt maritimt postdoktorprogram
Vad kan ett unikt postdok-program med ett flertal två-åriga tjänster bidra med? Industri, samhälle och akademi möts för att främja forskning, utveckling och innovation. Medverkande: Fredrik Hörstedt, vicerektor, Chalmers
 

Idag kommer endast en promille av Sveriges elanvändning från solel och potentialen är 10 % bara på befintliga tak. Hur tänker fastighetsägare som bygger solel idag? Vad ligger bakom att solelen fördubblas vare år i Sverige? Och vad behövs för att i ska hundradubbla? Medverkande: Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan, Anders Lago, förbundsordförande, HSB, Johan Öhnell, ordförande/styrelseledamot, Solkompaniet/Ekobanken, Petra Hallebrant, kundchef, Telge Energi, Tomas Kåberger, moderator, professor i industriell energipolicy, Chalmers tekniska högskola


När tar robotarna över politik och media?
Hur politik, journalistik och samhället i stort påverkas av den artificiella intelligensen (AI). Dialog och samtal skapas i det offentliga rummet när människor möts och bryter tankar och åsikter. Men hur kommer politik, journalistik och samhället i stort att påverkas av AI:s inträde på scenen? Medverkande: Olle Häggström, författare och professor i matematik, Chalmers m fl

En stor del av miljöpåverkan är relaterad till hur vi konsumerar och hur vi lever våra liv. Om klimatmålen ska nås behöver vi ställa om hur vi äter, reser och konsumerar. Hur gör vi verklig skillnad och vad är politikens roll?
Medverkande: Erica Eneqvist, Projektledare hållbara livsstilar, Göteborgs Stad Jörgen Larsson, Projektkoordinator och forskare wise, Chalmers, Mikael Cullberg, Ansvarig Göteborgs plattformen, Mistra Urban Futures, Johan Hultberg, Miljö- och klimatpolitisk talesperson (M), ledamot i Miljömålsberedningen

Stadsbyggandet har mer än bostadsbrist på agendan
Vi ser det omfattande byggandet som en chans att ta itu med svåra frågor som integration, hållbarhet och jämlika livsvillkor i stora och små städer. Utmaningen är att bygga bostäder och skapa närhet till samhälleliga resurser och fungerande ekosystem. Stadsbyggandet behöver baseras på helhetssyn. Medverkande: Kajsa Crona, adj. professor boendets arkitektur Chalmers Tekniska Högskola

Forskning visar att kvalitetsarbete leder till högre lönsamhet, till mindre svinn och till hälsosammare arbetsförhållanden, oavsett om privat eller offentlig driftsform. Med de senaste rönen kring business excellence. Medverkande: Henrik Eriksson, forskare phd, Chalmers, Jerry Karlsson, vd, SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, Henrik Dahlin, chef för tunnelbana, MTR Nordic, Magnus Hellsten, kvalitetschef, Volvo Cars
Ing-Marie Larsson, kvalitets- och utvecklingschef, Karlskoga Lasarett, Lena Lingman, rektor, Hudik Gymnasiet

Kan robotar bli ett lysande komplement till oss människor eller finns det en risk att det blir tvärtom? Är politiken riggad för de förändringar som kan komma? Medverkande: Bengt Lennartsson, professor i automation, Chalmers, Stefan Fölster, nationalekonom och debattör, Reforminstitutet, Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO, Lena Pareto, docent i informatik, Högskolan Väst, Stefan Christiernin, vicerektor och professor i simuleringsteknik, Högskolan Väst

Bilen, biffen, bostaden och beteendet – hur gör man klimaträtt?
Viljan att leva klimaträtt ökar. Vem bär ansvaret? Vad kan företag och individer göra? Nudging, digitala hjälpmedel, klimatmärkta recept är några exempel som görs idag. Utifrån en konsumentundersökning om klimat diskuteras erfarenheter av att arbeta med att stödja kundernas klimaträtta val. Medverkande: Jörgen Larsson, forskare Energi och miljö, Chalmers m fl

Transportköpare är viktiga för att nå miljömålen till år 2030. Men vad krävs av oss aktörer i transportkedjan och hur har de som nått framgång lyckats? Medverkande: Johan Gerklev, Hållbarhetschef, Skanska Sverige
Emma Wallrup, Ledamot Trafikutskottet, Vänsterpartiet, Anders Åkesson, Ledamot Trafikutskottet, Centerpartiet, Per-Olof Arnäs, Universitetslektor, Chalmers tekniska högskola, Andrea Haag, Director Sustainability & Communication, OKQ8 Scandinavia, Lars Mårtensson, Miljöchef, Volvo Lastvagnar
Mårten Sjölin, Miljöchef, Postnord, Tove Winiger, Samhällspolitisk ansvarig, Sveriges Åkeriföretag
Urban Wästljung, Senior Advisor, Scania, Håkan Johansson, Nationell samordnare klimatfrågor, Trafikverket

Tekniksprång – ja, tack! Men vem betalar?
Stål utan kol, arktiska elvägar och fossilfri plast. Innovationskraften inom den svenska industrin är i absoluta världsklass. Men vem öppnar plånboken för de tekniksprång som krävs för att Sverige ska bli koldioxidneutralt år 2045? Medverkande: Christian Sandström, docent och innovationsforskare,
Chalmers m fl


Torsdag den 7 juli
Vart är vi på väg? Tankar om en hållbar samhällsutveckling
Hur kan vi göra för att minska påverkan på miljön och klimatet och utveckla vårt samhälle i en positiv och hållbar riktning? Sverige är bra, men vi måste bli bättre! Medverkande: Filip Johnsson, professor, Chalmers m fl

Vad är medskapande av kunskap? Hur gör man, vilka är för- och nackdelarna och hur kan vi jobba med medskapande för att uppnå en mer jämlik stad? Medverkande: Merritt Polk, professor, Globala studier, Göteborgs universitet och Mistra Urban Futures, Lisa Bomble, doktorand deltagande och planering, Chalmers Arkitektur, Johannes Hulter, vice ordförande (s) byggnadsnämnden, Göteborgs Stad, Mikael Cullberg, ledare göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures

Det finns stor potential att med ny teknik spara kWh, samtidigt som man ökar både komfort och trygghet. En åldrande befolkning kommer att behöva vård i hemmen snarare än på äldreboenden. Detta kräver en infrastruktur i våra hus som inte finns idag men som om den fanns skulle kunna ge stora effekter. Medverkande: Willy Silberstein, Moderator, Willy Silberstein AB, Joakim Forsmark, Verkställande direktör, Rexel Sverige AB, Johan Gerklev, Hållbarhetschef, Skanska AB, Anders Åkesson, Talesperson infrastrukturfrågor, Centerpartiet, Jonas Tannerstad, Teknikansvarig, Örebrobostäder, Thomas Kåberger, Professor Energi & Miljö, Chalmers Tekniska Högskola

Vi står inför stora utmaningar gällande anpassning av befintliga boenden och nybyggnation, för att funktionsnedsatta och äldre ska ha möjlighet att leva ett självständigt och gott liv. Behovsanpassade välfärdstekniktjänster i hemmet kan möjliggöra till ökat kvarboende för fler. Medverkande: Mats Bergh, vd, Johanneberg Science Park, Göran Havert, affärsutvecklingschef, Johanneberg Science Park, Mariette Hilmersson, vd, AB Framtiden, Kerstin Karlsson, chef senior göteborg, Göteborg Stad, Jonas Ransgård, ordförande (m), Göteborgsregionens kommunalförbund, Henriette Söderberg, styrkeområdesledare samhällsbyggnad, Chalmers tekniska högskola, Christina Tallberg, ordförande, PRO-Pensionärernas Riksorganisation, Eva-Lena Albihn, vice vd, Business Region Göteborg

Poverty reduction, food security and climate change are challenges facing not only countries and regions. Strategies and actions to shape just and sustainable cities are also adopted by a growing number of cities.
Medverkande: David Simon, professor, Mistra Urban Futures, Henrietta Palmers, professor, Chalmers

Forskning måste spridas till samhället för att kunna göra verklig nytta. En nyckel för att sprida kunskapen är att göra forskningsresultat tillgängliga, till exempel genom publika aktiviteter. Vad mer kan göras för att skapa förståelse och väcka intresse för forskningens betydelse i aktuella frågor? Medverkande: Lena Pareto, docent i informatik, Högskolan Väst, Lena Mårtensson, professor i omvårdnad, Högskolan i Skövde, Jörgen Tholin, moderator, Göteborgs universitet, Anita Pettersson, docent i resursåtervinning, Högskolan i Borås, Peter Fröst, konstnärlig professor, Chalmers tekniska högskola


Fredag den 8 juli
Bankerna får ofta kritik för att de inte hjälper entreprenörer att finansiera idéer som kan bli växande företag. Men vilken roll har bankerna? Hur stora risker ska bankerna ta? Vilket stöd behöver nystartade företag?
Medverkande: Bo Lundgren, ordförande, Sparbankernas Riksförbund, Günther Mårder, vd, Företagarna
Fredrik Jutnäs, företagsekonom, Sparbankerna och Swedbank, Christian Sandström, docent, Chalmers
Anders Gustafsson, doktorand, Ratio, Karl Axelsson, moderator, Ratio
​​

Publicerad: to 26 maj 2016. Ändrad: må 11 jul 2016