Mats Stading

Mats Stading är anställd på Kemisektionen där han är biträdande handledare för tre doktorander. Trots relativt få år som handledare har han lyckats mycket bra i sin handledarutövning. En del av förklaringen är att han ser till sina doktoranders hela personliga utveckling till forskare och inte endast till hur forskningsarbetet framskrider.

Genom att uppmuntra till egna initiativ såväl som genom att alltid ta doktorandernas frågor på största allvar får han dem att känna sig som jämbördiga kollegor vilket ökar deras självkänsla och tro på vad de kan åstadkomma. Han är också en duktig pedagog som bla vet hur viktigt det är att ge en förklarande bild av forskningsmålen.

Mats Stading tillhör en forskningsgrupp där man lyckats bra med att fördela handledningen mellan flera handledare. Han och doktorandernas huvudhandledare kompletterar varandra väl bland annat med avseende på ämneskunskaper och praktiskt kunnande.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.