Pedagogiska kvalifikationer vid befordran och anställning

Chalmers tekniska högskola har som mål att erbjuda en utbildning i världsklass. En viktig del i denna strävan är lärarnas pedagogiska skicklighet. För att dokumentera, utveckla och utvärdera pedagogisk skicklighet används en pedagogisk portfölj, vilken ska innehålla både kvalitativa och kvantitativa meriter. Chalmers syn på pedagogisk skicklighet speglas i de bedömningskriterier som finns i Chalmers Arbetsordning för undervisande och forskande personal ​. För tjänster där undervisning och examinationsansvar i grundutbildningen ingår krävs genomgången utbildning i högskolepedagogik (som vid ansökan om befordran eller anställning ska redovisas i ett särskilt dokument, “Pedagogical training qualifications”). 

Högskolepedagogisk utbildning

Chalmers har under en längre tid haft krav på utbildning i högskolepedagogik för tjänster där undervisning och examinationsansvar ingår. Sedan 2005 har SUHF:s rekommendationer varit den enda nationella ramen för högskolepedagogisk utbildning i Sverige och 2016 uppdaterades rekommendationerna: ​SUHF:s rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning​ (REK 2016:1). På Chalmers ges högskolepedagogisk utbildning i form av ett högskolepedagogiskt diplom, som sedan 2017 har strukturerats mer likt ett program som inleds med en obligatorisk grundkurs följd av en blandning obligatoriska och valfria kurser. Målet med omstruktureringen var att diplomet ska uppfylla SUHF:s uppdaterade rekommendationer, men det var först under 2021 som detta uppnåddes för alla utfärdade diplom för det året. De högskolepedagogiska kurserna riktar sig främst till Chalmers anställda och nyanställda förväntas genomgå utbildningen under sina två första anställningsår. Medarbetare på Chalmers kan läsa mer om diplomet och de olika kurserna på sidan "Pedagogisk utveckling för lärare" på Chalmers intranät.

I Chalmers Arbetsordning för undervisande och forskande personal som gäller från och med 2022 har kravet som rör högskolepedagogisk utbildning formulerats på följande sätt Högskolepedagogisk utbildning i enlighet med SUHF:s rekommendationer.​ För att stötta de som söker befordran eller anställning i hur detta kan tolkas och ska hanteras vid ansökan finns en detaljerad beskrivning på denna sida.

Forskarhandledarutbildning

På Chalmers anses handledning av forskning som en viktig utbildningskompetens för forskande anställda. En kurs i forskarhandledning är ett krav att antas till oavlönad docent vid Chalmers. För tjänster som innehåller undervisning och forskning är detta dock ett separat krav när det gäller pedagogiska kvalifikationer. Därmed kan inte kurser i forskarhandledning räknas in i uppfyllandet av kravet på “Högskolepedagogisk utbildning i enlighet med SUHF:s rekommendationer”. Underlaget för båda kraven samlas dock som vid ansökan om befordran eller anställning i filen “Pedagogical training qualifications”. Medarbetare på Chalmers kan läsa mer om den kurs i forskarhandledning som erbjuds vid Chalmers under rubriken “Research supervision” på sidan Pedagogical development for teachers på Chalmers intranät.

Chalmers pedagogiska portfölj och syn på pedagogisk skicklighet

Vid ansökan om befordran eller anställning (till tjänster där undervisning och examinationsansvar ingår) är en pedagogisk portfölj ett centralt dokument. En detaljerad instruktion för Chalmers pedagogiska portfölj samt en beskrivning av Chalmers syn på pedagogisk skicklighet finns på sidan Pedagogisk portfölj​.

För medarbetare på Chalmers erbjuds seminarieserien “Writing a pedagogical portfolio” som återfinns under rubriken “Seminars for Chalmers Lecturers” på Chalmers intranät.​

Sidansvarig Publicerad: fr 29 apr 2022.