Högskolepedagogisk utbildning enligt SUHF:s rekommendationer

I Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal (C 2021-0613), står: 
“För tjänster som innehåller examinationsansvar i grundutbildningen (grund- och avancerad nivå) krävs utbildning i högskolepedagogik i enlighet med SUHF:s rekommendationer (REK 2016:1) eller motsvarande utbildning, sammanlagt minst 10 veckors (400 timmar/15 högskolepoäng) heltidsstudier.” 
De krav som specificeras i SUHF:s rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (REK 2016:1)  innefattar följande: 
 • Uppnått de sju generella lärandemålen (se nedan).
 • Avklarat åtminstone tio veckors heltidsstudier, vilket motsvarar 400 studietimmar eller 15 högskolepoäng. 
 • Redovisat ett självständigt projekt/arbete som behandlar utbildning och undervisning inom det egna ämnesområdet. 
 • Påbörjat en pedagogisk meritportfölj. 
SUHF:s sju generella lärandemål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning innebär att man ska ha uppvisat förmågan att: 
 1. kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
 2. självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
 3. kunna använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande,
 4. kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,
 5. kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
 6. visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,
 7. kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen. 
Vid ansökan om befordran eller anställning på Chalmers så är det den sökandes ansvar att visa att hen uppfyller denna samling pedagogiska kvalifikationer. Detta görs genom att välja det mest passande av de sex alternativen nedan och följa instruktionerna. Den sökande har: 
 1. Chalmers högskolepedagogiska diplom utfärdat från och med 2021
 2. Chalmers högskolepedagogiska diplom utfärdat innan 2021 men som uppfyller nuvarande kriterier för diplomet
 3. Göteborgs Universitets tre behörighetsgivande kurser i högskolepedagogik avklarade 2017 eller senare
 4. en samling högskolepedagogiska kurser från Chalmers och/eller andra svenska lärosäten som tillsammans uppfyller SUHF:s rekommendationer
 5. annan pedagogisk utbildning som är relevant för högre utbildning och som uppfyller SUHF:s rekommendationer
 6. inte uppfyllt SUHF:s rekommendationer just nu
Efterfrågat material som utfärdade diplom, kursintyg och självskattningar bör ingå i din pedagogiska portfolio eller ska sammanställas i en fil med titeln  “Pedagogical training qualifications” och sedan laddas upp med ansökan i ReachMee.

1. Tilldelats Chalmers högskolepedagogiska diplom under 2021 eller senare

Chalmers högskolepedagogiska diplom utfärdade under 2021 eller senare uppfyller SUHF:s rekommendationer. De nuvarande diplomkraven är följande: 
 • Kurser motsvarande åtminstone 15 högskolepoäng (hp) eller tio veckors heltidsstudier (400 studietimmar) inklusive:
  • En högskolepedagogisk introduktionskurs, som behandlar centrala begrepp som aktivt lärande och lärcentrerad undervisningsplanering (constructive alignment) och innehåller en praktisk undervisningsövning och en reflektionsuppgift om den egna undervisningspraktiken. Exempel på Chalmerskurser i denna kategori är University Teaching and Learning (CLS925) och Teaching, Learning and Evaluation (GFOK020). 
  • En kurs som behandlar frågor om mångfald och inkludering i relation till lärande i högre utbildning. En Chalmerskurs i denna kategori är Diversity and Inclusion for Learning in Higher Education (CLS930).
  • En kurs i form av ett självständigt arbete eller utvecklingsprojekt om undervisning och lärande inom det egna kunskapsområdet. Exempel på Chalmerskurser i denna kategori är Pedagogical Project (CLS935), Enhancing Learning through Writing (CLS940), Blended Learning and Digital Media in Higher Education (CIU955, 5 hp) eller Course development for constructive alignment and professional practice (CIU945, 3 hp).
  • Ytterligare högskolepedagogiska kurser som syftar till att fördjupa ens kunskaper inom relevanta ämnen, såsom teorier om lärande, flipped classroom, projektkurser eller skrivhandledning, men exklusive kurser i forskningshandledning (som nu är ett separat kvalifikationskrav för befordran på Chalmers). Exempel på Chalmerskurser i denna kategori är Theoretical Perspectives on Learning (CLS900), Blended Learning in Higher Education (CLS901), Supervising Writing Processes (CLS910), Teaching Project-based Courses (CLS915), Learning in Digital Media (CIU910), Philosophies of Learning (CIU915), Writing for publication and for constructive alignment (CIU940) och Two2Tango: Tandems for Teaching in English som ges av KI med medverkan från Chalmers.
 • En avslutande kritisk reflektion över ens personliga pedagogiska utveckling som bygger på den pedagogiska utbildning och kurser man har genomgått. Från och med 2021 görs detta som kursen Reflections on Teaching and Learning in Higher Education (CLS920, 0,5 HP).
Diplomet som uppfyller dessa krav ska laddas upp med ansökan som en del av Pedagogisk portfölj eller i en separat fil med dina “Pedagogical training qualifications”

2. Tilldelats Chalmers högskolepedagogiska diplom före 2021 och uppfyller de nuvarande diplomkraven

Ett högskolepedagogiskt Chalmersdiplom som utfärdats före 2021 uppfyller inte nödvändigtvis de nuvarande SUHF-rekommendationerna på grund av tidigare större flexibilitet gällande kurskombinationer och den tidigare möjligheten att inkludera forskningshandledarutbildning. Till exempel kommer diplom som utfärdats före 2018 att sakna en kurs om mångfald och inkludering i relation till lärande i högre utbildning, vilket lätt kan åtgärdas genom att gå kursen Diversity and Inclusion for Learning in Higher Education (CLS930). 
För att ett äldre diplom ska uppfylla SUHF:s rekommendationer behöver det uppfylla nuvarande diplomkrav enligt ovan under Alternativ 1: Tilldelats Chalmers högskolepedagogiska diplom under 2021 eller senare.
Ett äldre diplom som uppfyller kraven ska laddas upp med ansökan som en del av Pedagogisk portfölj eller i en separat fil med dina “Pedagogical training qualifications”. Om ett äldre diplom inte helt uppfyller kraven men senare har kompletterats med lämpliga kurser, måste filen “Pedagogical training qualifications” innehålla diplomet, de uppdaterade kursintygen och en anteckning som förklarar hur utbildningsdelarna tillsammans uppfyller de nya diplomskraven.

3. Slutfört GU:s tre behörighetsgivande kurser i högskolepedagogik 2017 eller senare

Eftersom Göteborgs universitet (GU) och Chalmers har ett nära samarbete, listas de behörighetsgivande kurserna i högskolepedagogik från enheten för Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid GU som ett specialfall:
 • Högskolepedagogik 1: Baskurs (PIL101/HPE101)
 • Högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik (PIL102/HPE102)
 • Högskolepedagogik 3: Självständigt arbete (PIL103/HPE103)
Dessa tre kurser som tillsammans slutförts efter 2017 uppfyller SUHF:s rekommendationer. Kursintyg lämnas in som en del av din Pedagogiska portfölj eller separat i filen “Pedagogical training qualifications”.

4. Slutfört en samling högskolepedagogiska kurser som tillsammans uppfyller SUHF:s rekommendationer

Eftersom SUHF:s rekommendationer även behandlar ömsesidigt erkännande av pedagogiska meriter mellan svenska lärosäten är det möjligt att uppfylla det pedagogiska kravet på Chalmers genom en samling kurser från andra lärosäten i Sverige eller i en blandning med kurser från Chalmers.
Om den sökande tillhör denna kategori måste de skriftligen förklara hur samlingen högskolepedagogiska kurser uppfyller de SUHF-krav som anges ovan. Argumentationen ska laddas upp tillsammans med kursintyg som en del av filen “Pedagogical training qualifications” i ReachMee.
Ett alternativt tillvägagångssätt, särskilt om kurserna ingår i Chalmers diplomkurspaket, är att den sökande skriftligen förklarar hur deras blandning av kurser motsvarar de nuvarande diplomkraven enligt ovan under Alternativ 1: Tilldelas ett Chalmers-diplom i undervisning och lärande i högre utbildning 2021 eller senare. Återigen ska argumentationen laddas upp tillsammans med kursintyg som en del av filen “Pedagogical training qualifications”.

5. Slutfört annan pedagogisk utbildning som är relevant för högre utbildning och som uppfyller SUHF:s rekommendationer

Det är möjligt att uppfylla SUHF:s rekommendationer genom andra former av lärarutbildning som fokuserar på vuxenutbildning, till exempel genom att ha genomfört högskolepedagogiska kurser vid lärosäten utanför Sverige. Relevans för undervisning och lärande inom högre utbildning är ett centralt kriterium här.

I dessa fall gäller samma förfarande som anges under Alternativ 4 ovan. Det är dock extra viktigt att vara tydlig med utbildningens fokus, innehåll och omfattning (studietimmar) samt att noggrant beskriva hur denna utbildning är relevant för universitetsundervisning.

6. Uppfyller för närvarande inte SUHF:s rekommendationer

I Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal (C 2021-0613), står det: 

“Undantag kan göras vid externa rekryteringar men då förutsätts att högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 10 veckors heltidsstudier genomförs under de två första anställningsåren.” 
Externa sökande som inte uppfyller kraven på högskolepedagogisk utbildning enligt ovan kan tillsvidareanställas under förutsättning att den utbildning som krävs, t.ex. som erbjuds på Chalmers i form av diplomkurspaketet, slutförs inom de två första anställningsåren.​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 03 maj 2022.