illustration av coronavirus
​​​​​​​
​​

Om coronaviruset – för studenter

Terminen ut gäller distansutbildning för alla studenter på Chalmers. Hela läsperiod 4 har haft undervisning på distans. LP4-tentorna och omtentorna i juni och augusti går på distans, och examinatorer har rätt att ändra examinationsform så länge den prövar samma lärandemål. Läs om beslut inför hösten nedan.​ Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla oss friska.

Information till Chalmers studenter – se vanliga frågor och svar (FAQ) längst ner 

18 juni 11:00

Chalmers har ställt om för att all verksamhet – utbildning, forskning och nyttiggörande samt verksamhetsstöd – ska kunna fortlöpa, även om all undervisningen och huvuddelen av medarbetarnas dagliga arbete sker på distans, hemifrån.

Studenter rekommenderas starkt att studera hemifrån resten av vårterminen

Vi har ett gemensamt ansvar att undvika att sprida smitta. Måndag den 23 mars inleddes därför läsperiod 4, helt på distans, och rekommendationen gäller vårterminen ut.

Så blir utbildningen på Chalmers i höst​

För att minska risken för fortsatt spridning av coronaviruset kommer undervisningen till hösten bedrivas i ett blandformat med delar på campus och delar online. Av utbildnings- och studiesociala skäl ser Chalmers det som viktigt och nödvändigt att genomföra delar av undervisningen på campus, så som laborationer, simuleringar eller gruppövningar. Därför kommer sådana utbildningsmoment att äga rum på campus, i den mån myndigheternas rekommendationer tillåter det. Det gäller samtliga Chalmers utbildningar, på grund- och masternivå.​

Studenter på masterprogram med engelska som undervisningsspråk, som från starten av höstterminen inte kan delta i campusbaserad undervisning på grund av restriktioner relaterade till covid-19-pandemin, kommer att kunna delta i utbildningens alla moment på distans, så länge dessa restriktioner består. ​

Arbete pågår kontinuerligt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för distansundervisning. Metoder och arbetssätt varierar mellan kurser och även under en kurs. Det är viktigt att du håller dig informerad i kursrummet i canvas om vad som gäller för just din kurs.

Särskilt för utresande utbytesstudenter höstterminen 2020

Studenter som har antagits till utbytesstudier vid ett av Chalmers partneruniversitet inför höstterminen 2020 får genomföra sitt utbyte under förutsättning att:
 • Det mottagande lärosätet tar emot utbytesstudenter. 
 • Delar av utbildningen är förlagd på campus.
 • Landet inte har inreserestriktioner som omfattar studenten.
Det går inte att genomföra utbytet på distans från Sverige. 

Du som utresande behöver tänka på att förutsättningar för både utlandsresor och ditt utbyte kan komma att ändras med kort varsel. Chalmers tar inget ansvar för kostnader för resor och boende eller liknande som kan uppstå på grund av ändrade förutsättningar.

De studenter som antagits till utbytesstudier men som inte kan eller vill åka på utbyte kommer att i så stor utsträckning som möjligt få hjälp med kursval på Chalmers. 

Student som önskar skjuta fram sitt utbyte till vårterminen 2021 tar kontakt med sin internationella koordinator i Chalmers International Mobility group.

För inkommande utbytesstudenter
Studenter som har antagits till utbytesstudier på Chalmers för höstterminen 2020 får genomföra sitt utbyte vid Chalmers under förutsättning att deras hemuniversitet tillåter det och att det inte finns några inreserestriktioner till Sverige som omfattar studenten.

Undvik att sprida smitta – vårt gemensamma ansvar

För att undvika att bli smittad och att smitta andra:
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. När du är nära andra människor, som du inte bor med, ska du hålla mer än en armlängds avstånd (minst 1,5 meter).
 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite förkyld. Se lista över vanliga symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Fler hygienråd hittar du här
 • Undvik att resa kollektivt, särskilt i rusningstrafik. När du måste: Håll avstånd till andra på bussen, tåget, spårvagnen och andra allmänna färdmedel. För längre resor: Välj alternativ där det går att boka en sittplats. Läs mer om inrikesresor här.
 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Håll dig uppdaterad via Krisinformation.se och Folkhälsomyndighetens webbsidor​​.

Inför tentor i augusti 2020

På grund av Covid-19 sker tentorna i augusti på distans. Möjlighet finns för examinator att ändra examinationsform och använda alternativa former. Tentor som genomförs på distans får vaktas via videoövervakning.  

Rektor har beslutat att examinationen under rådande omständigheter inte behöver utformas enligt kursplan. Det ger möjlighet för examinator att hitta en så bra och rättssäker lösning som möjligt. Examinatorer får ändra examinationsform, så länge den prövar samma lärandemål. Med anledning av detta behöver beslut om tillfälliga avsteg från föreskrifter fattas. Syftet är skapa förutsättningar för att examination kan ske med en hög grad av rättssäkerhet.  

Besluten C 2020-1001 om att tillåta ändrade examinationsform och C 2020-1002 om avsteg från föreskrifter i samband med examination, gäller mellan den 3 augusti till och med 30 augusti 2020.

Följande gäller för tentor mellan 3 - 30 augusti 2020:
 • Möjlighet till att vakta tentamen på distans via kamera
 • All examination ska ha betygsskalan U, 3, 4 och 5, och testa samtliga lärandemål som skulle ha testats vid ordinarie examination.
 • Ingen möjlighet att dubbeltentera.
 • Obligatorisk tentamensanmälan. Anmäl dig senast 2/8.
 • Examinator har möjlighet att korta ner tentamenstiden.
 • Ingen möjlighet att plussa, det vill säga skriva om en tentamen i en redan godkänd kurs för att höja sitt betyg. Hela processen för att ordna och förbereda för tentor på distans är mycket personal- och resurskrävande och Chalmers måste därför fokusera resurserna på de som inte redan har klarat tentamen.
 • Examinationen är inte anonym.
 • Alla hjälpmedel tillåtna. (Kom ihåg att samarbete aldrig är tillåtet)
 • Inga andra högskolors tentor kan göras på Chalmers.
 • Studenter som behöver stöd i genomförandet av distanstentamen på grund av avsaknad av rätt tekniska förutsättningar ska få det. Kontakta examinator för diskussion.
Studenter med anpassning av tentamen
Studenter med Nais-besked har möjlighet att tentera med förlängd tid eller få annan anpassning av examinationen. Vanligen administrerar tentamensadministrationen anpassad salsexamination. Under perioden med tenta på distans ser rutinen något annorlunda ut. 

Du som student ansvarar för att anmäla till examinator vilka anpassningar som beslutats om och rekommenderats i Nais. Det måste göras minst 10 arbetsdagar innan anpassad examination. Studenten visar i digital form upp sitt Nais-besked för examinator som tar fram lämplig anpassning av examinationen. Examinatorn skickar därefter en lista till tentamensadministrationen med de studenter som ska skriva med förlängd tid.​
Tentamensvakter på distans via kamera
Enligt beslut C 2020-0688 ges möjlighet att vakta tentander genom videoöverföring. 
 • För att genomföra tenta på distans och motverka olika former av fusk behöver Chalmers behandla dina personuppgifter. Chalmers kommer, genom din webb-/mobilkamera och Zoom, att använda videoströmning vid tentamenstillfället för att kunna kontrollera att det är du som skriver tentan och inte samarbetar med andra på ett otillåtet sätt. Videon som strömmas kommer inte att sparas efter tentan, förutom i fall då misstänkt fusk identifierats. Chalmers kommer av samma skäl att tillåtas spara en bild av din legitimation fram till dess att tentaresultat rapporterats in i Ladok. 
 • ID-kontrollen kommer att utföras så att ingen annan student kan se ditt ID, däremot går det inte att undvika att studenter kan se varandra under tentamen för det skulle kräva en vakt per student.
 • Eventuell chatt-historik i Zoom behandlas under tentatillfället och kommer därefter att raderas. 
 • Chalmers behandlar personuppgifterna med stöd i en intresseavvägning där Chalmers gjort bedömningen att ovanstående behandling är nödvändig och att Chalmers intresse av att kunna kontrollera att tentan utförs på ett tillåtet sätt väger över ditt intresse av att inte bli övervakad via video under tentan.  
 • Som registrerad har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade, överflödiga uppgifter raderade, begära att behandlingen begränsas och uppgifter överförda till en annan aktör. Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Har du frågor rörande Chalmers behandlingar av personuppgifter kan du kontakta Chalmers dataskyddsombud på dataskydd@chalmers.se. Du kan även läsa mer om hur Chalmers behandlar personuppgifter och dina rättigheter på Chalmers webbsida.
 • På Studentportalen kan du läsa om hur Chalmers arbetar med säkerheten i Zoom​.​

När du tentar på distans med Zoom gäller
 • Se till att vara på plats 30 minuter innan tentans start. Tentan finns i kursens canvasrum och där kommer du att få länken till Zoom-rummet som används för övervakningen.
 • Du ska vara inloggad med ditt CID i Zoom via https://chalmers.zoom.us/. GU-studenter som deltar i Zoom-övervakade tentor på Chalmers ska logga in med sitt GU Zoom-konto​.
 • Se i god till att du kan logga in på rätt sätt. När Zoom används för ID-kontroll och tentaövervakning behöver du ha tillgång till en kamera. Om du inte har kamera i din dator kan du använda kameran i din mobiltelefon. Se till att ladda ner Zoom-appen i förväg och testa att du kan logga in på rätt sätt. Prova också ut hur du ska placera telefonen så att du syns ordentligt. Vilket Zoom-rum du ska ansluta dig till kommer du att få information om i kursrummet i Canvas.
 • På IT-avdelningens dokumentationswebb ​finns information om hur du använder Zoom​.​​​
 • När du har blivit insläppt i Zoom-rummet kommer du att bli flyttad till ett så kallat ”breakout-rum” som heter ”Pre-ID”. Observera att du kan behöva klicka på ”Breakout room” och sedan ”Join” för att komma till det rum som du har blivit tilldelad. ​
 • Ha din legitimation intill dig under hela tentatiden. ID-kontrollen sker i ett särskilt rum i Zoom, du kommer flyttas dit av tentavaken. Efteråt flyttas du till ”tentasalen”, där är cirka 25 studenter närvarande samtidigt.
 • Observera att du ska börja genomföra din tenta när den öppnar oavsett om ID-kontrollen är avslutad eller inte.
 • Om du blir utkastad från Zoom behöver du gå in så snabbt som möjligt igen genom att använda samma länk som tidigare. Du kommer att ID-kollas igen när du blir insläppt. 
 • Du ska vara ensam i rummet där du tenterar. Om det inte går att uppfylla måste du kontakta examinator i förväg. Använd en neutral bakgrund. Notera att det är möjligt att sitta i Chalmers lokaler. 
 • Textsvar på tentamen skrivs i textdokument. Beräkningar etc. redovisas på papper och fotograferas eller scannas. Examinator beslutar och meddelar studenterna om hur och i vilket format svar ska skrivas och lämnas in för respektive fråga/problem. Detta kommer att anges på tentamenstesen eller separat i Canvas. ​
 • Det är absolut förbjudet att kommunicera muntligt eller skriftligt med andra personer än examinator och tentavakt. 
 • Det är förbjudet att använda alla former av hörlurar eller hörsnäckor. 
 • Det är förbjudet att som student spela in tentamen med egen utrustning​.
 • Förbered dig som om det vore en salstentamen på campus. Det vill säga ha till exempel kaffetermosen och annat praktiskt som du behöver till tentan bredvid dig redan när tentan startar. Vissa tentor är uppdelade i flera sektioner med paus emellan, vissa inte.
Hur kontakten mellan studenter, tentamensvakt och examinator ska gå till (kan finnas lokala avvikelser som i så fall finns i Canvas).  
 • Om du vill ha kontakt med vakten skriv i chatten till "Everyone": 
 • Vid toabesök skriv: "Toabesök"
  När du är tillbaka skriv: "Toabesök åter"
  Toabesök skall göras skyndsamt. 
 • Om du har en fråga till examinatorn skriv: "Fråga till examinatorn" Studenten blir då  flyttad till examinatorns rum för att ställa frågan. Det kan dröja en stund om examinatorn är upptagen. 
 • Om det finns annat behov av kontakt med tentavakten skriv "Kontakt". Då blir du flyttad till annat rum för att förklara vad det gäller. Det kan ta en liten stund. 
 • I de fall där lösningar ska skannas: När du börjar skanna din lösning ska du skriva "Scannar lösning"  
 • När du har lämnat in din lösning i Canvas skriver du "Lämnat in i Canvas". 
 • När vakten lagt till ##KLAR## till ditt namn kan du lämna breakout-rummet och Zoom-mötet. 
Övervakningen sker i Zoom men själva tentan görs i Canvas. (Länken till Zoom-rummet kommer att finnas i Canvas). Vid alla tentor finns tentavakt och ID-kontrollanter. Examinator kommer att finnas tillgänglig för frågor under hela eller delar av tentan.

Detta gäller för examens- och kandidatarbeten under våren:
 • All handledning av kandidat- och examensarbeten ska ske på distans.
 • Examensarbeten och kandidatarbeten som kräver resurser på campus (labbsalar, verkstäder etc.) får tills vidare genomföras som planerat om du som student själv vill – under förutsättning att det kan göras utan smittrisk. Det innebär exempelvis att praktiskt arbete ska genomföras i mycket små grupper (2–3 personer). En annan förutsättning är att arbetet kan genomföras utan handledning på campus och att du även under ordinarie omständigheter självständigt hade fått genomföra samma uppgift.​ Handledaren ansvarar för att göra en riskbedömning.
 • Om du som student vill, eller om riskerna bedöms som för stora, ska uppgiften omformuleras så att du kan genomföra arbetet helt på distans. 
 • Examens- och kandidatarbeten som genomförs på företag kan fortsätta där så länge företaget tillåter det. Om företaget inte längre tillåter att examensarbetet genomförs hos eller med dem, kontakta din handledare.​
 • Presentationer av examens- och kandidatarbeten ska genomföras digitalt om de är planerade att äga rum innan tentamensveckan för läsperiod 4. För presentationer som ska hållas under själva tentamensveckan finns ännu inget beslut, men rekommendationen är att planera för att genomföra även dessa digitalt.
 • För att kunna dokumentera att du klarat de obligatoriska momenten i ditt examensarbete måste du skapa ett digitalt arbetskort (för examensarbete 15 hp) eller ett Work Card (för examensarbete 30 och 60 hp). I Canvas finns det instruktioner om hur du gör.

Dina bidrag och lån från CSN

Regeringen har meddelat att studerande får behålla redan beviljat studiestöd även när högskolor övergår till distansundervisning på grund av coronaviruset. Läs mer på CSN:s webbsida​.

Chalmers är inte stängt – men enbart öppet för medarbetare och studenter

Chalmers har inte stängt sina campus. Lokaler på campus är öppna för studenter och anställda, alla med passerkort, till dess annat meddelas. Grupprum och datorsalar hålls tills vidare öppna. Du kan fjärransluta till datorerna i datorsalarna så att du kan komma åt programvaror hemifrån. Läs mer i FAQ längst ner på den här sidan, under "Praktiska frågor kring distansundervisning i LP4".​

Tänk på att hålla god distans till andra om du befinner dig på campus. När du är nära andra människor, som du inte bor med, ska du hålla mer än en armlängds avstånd.

När höstterminen startar kommer fler undervisningssalar att öppna. 

Chalmers håller sina tre fysiska bibliotek stängda över sommaren (Huvudbiblioteket, Kuggen lärandetorg, ACE-biblioteket) fram till och med fredag 14 augusti och erbjuder istället biblioteksservice digitalt och via telefon. Bibliotekens elektroniska informationsresurser och support-kanaler påverkas inte av stängningen. De tre biblioteken kommer att öppna för anställda och studenter från och med 17 augusti, med begränsad öppettid 10–14. ​

Stanna hemma vid sjukdom

Om du som student har influensaliknande symptom, feber eller luftvägsbesvär och ändå ämnar studera – gör det hemifrån. Som student ombeds du meddela programansvarig eller masterprogramansvarig att du är sjuk. Om du som student inte vet vem du ska kontakta, mejla patrik.hostmad@chalmers.se​. Var noga med att stanna hemma två dagar efter att du är helt symptomfri.

Om du har influensaliknande symptom, feber eller luftvägsbesvär ska du följa sjukvårdens anvisningar: 1177 för Västra Götaland​.

Studenters resor arrangerade av Chalmers 

Studiebesök och övriga studentresor som arrangeras av Chalmers tekniska högskola ställs i nuläget in fram till 14 augusti. Studenter uppmanas att följa UD:s reseråd även för privatresor.

Hjälp för studenter utomlands

 • Studenter som är på resa utomlands, inom ramen för studierna, ombeds återvända till Sverige och ska studera hemifrån. 
 • Studenter som befinner sig på fartygsförlagd utbildning ska kontakta sin praktiksamordnare.
 • Studenter som befinner sig utomlands och behöver hjälp får primärt den hjälpen via Student ut-försäkringens akutnummer. Kontakta Falck Global Assistance (Student ut): +46 8-587 717 49

Särskilt för utresande utbytesstudenter VT20​

 • ​Just nu finns det inget beslut om att Chalmers kallar hem studenter som är utomlands. Studenter kan i dagsläget välja att stanna kvar där du befinner sig, vilket kan vara säkrare än att riskera att bli fast under en resa tillbaka till Sverige. Chalmers följer händelseutvecklingen och skulle det komma ett annat beslut så kommer studenterna att bli informerade. 
 • Studenter som behöver eller vill resa till Sverige hänvisas till Kammarkollegiets webbplats för information. Om de har frågor om försäkringen eller behöver assistans på något sätt kan de kontakta Falck Global Assistance: tel: + 46 8 587 717 49, e-post: fga@se.falck.comDe kan alltid kontakta sin kontaktperson på Chalmers International Mobility för råd och stöd.
 • Studenter som inte har möjlighet att delta i undervisningen vid sitt värduniversitet ges möjlighet, så långt det är möjligt, att läsa 15 hp kurser på Chalmers inom ramen för de distanskurser som erbjuds under LP4. De ska kontakta sin kontaktperson på Chalmers International Mobility.
 • Om studenten eller värdlärosätet avbryter utbytet erbjuds studenten inget alternativt utbyte. Chalmers kan heller inte bereda studenten särskild plats för framtida utbyten men hen kan ansöka om ett nytt utbyte i ordinarie ansökningsomgång enligt gällande föreskrift för utbytesstudier med diarienummer C2018-1819, som också finns publicerat på Studentportalen under Utlandsstudier.

Hjälp för studenter med normal hemvist utanför Sverige

 • ​Studenter som vill får självklart gärna stanna kvar och delta i distansundervisningen.
 • Studenter som vill eller har uppmanats att återvända till sitt hemland, uppmanas följa instruktioner hemifrån. De ska också meddela sin koordinator vid CIM om de avbryter sina utbytesstudier eller om de behöver stöd.
 • Studenter som behöver rådgöra kring eventuell hemresa ska kontakta sitt lands ambassad i Sverige.

Har du frågor?

Om du som student har frågor vänd dig till ansvarig för ditt program eller mastersprogram

Information från Chalmers studentkår

På Chalmers studentkårs webbplats​ hittar du mer information om coronaviruset och studentkårens verksamhet, inklusive en guide med tips om att studera hemifrån.​

Information från svenska myndigheter:​VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR


A
llmänna frågor


Har Chalmers stängt?
All undervisning under läsperiod 4 sker på distans. Chalmers har däremot inte stängt sina campus. Föreläsningssalar och lektionssalar är låsta men grupprum och datorsalar är öppna för studenter med passerkort, till dess annat meddelas.

Vad händer med mitt studiemedel från CSN?
Information finns på CSN:s webbsida

Hur hanterar högskolan coronavirusutbrottets risker?
Chalmers bevakar händelseutvecklingen kring utbrottet av virussjukdomen covid-19 kontinuerligt och följer rekommendationer och beslut från svenska myndigheter. Förberedelser vidtas just nu för olika scenarier och deras påverkan på Chalmers verksamhet.

Kommer undervisningen i höst också börja på distans?
För att minska risken för fortsatt spridning av coronaviruset kommer undervisningen till hösten bedrivas i ett blandformat med delar på campus och delar online. ​Läs mer om utbildningen på Chalmers i höst här​.

Jag känner mig orolig. Kan jag få hjälp av studenthälsan?
Studenter som känner sig oroliga kan vända sig till Studenthälsan för stöd. Studenthälsan har öppen verksamhet som vanligt, men kommer erbjuda besök via video eller telefon i högre utsträckning än de brukar. Feelgood hänvisar de som vill informera sig mer om Coronaviruset till följande sida

Är du orolig för att vara smittad, se i första hand 1177 Vårdguiden 

Hur hålls studenter informerade om läget?
Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade på denna hemsida för generell information om Chalmers hantering av coronaviruset. I kursrummen i Canvas håller du dig uppdaterad om vad som gäller för dina kurser.

Frågor kring tentorna i läsperiod 4 samt omtentorna i juni och augusti 2020

Kommer min tenta se likadan ut som en salstentamen?
Nej, förmodligen inte. Rektor har beslutat att examinator för en kurs får ändra examinationsform. Anledningen till detta är ge möjlighet för examinator att hitta en så bra och rättssäker lösning som möjligt för examinationen i förhållande till kursens lärandemål och med beaktande av det antal studenter som ska examineras. En skriftlig tentamen på distans kan till exempel fördelas på flera moduler så som en skriftlig och en muntlig del, för att minska risken för otillbörligt samarbete mellan studenterna. 

Kommer jag att ha lika mycket tid som vid en vanlig salstentamen?
Det är inte säkert. Examinatorerna har fått möjlighet att använda alternativa examinationsformer, och då kan det innebära att tentamenstiden kortas ned för att passa den nya examinationsformen.

Är det möjligt att dubbeltentera?
Nej, det är inte möjligt att dubbeltentera (skriva två tentamina som är planerade att gå vid samma tid genom att en av tentorna förskjuts i tiden). Detta eftersom det inte går att hindra att en student får tillgång till tentamenstesten redan på förmiddagen även om tentamen ska göras först på eftermiddagen.

Kan jag skriva en tentamen utan att vara anmäld till den?
Nej, det är inte möjligt att tentera utan tentamensanmälan. Bara den som är anmäld kan skriva en tentamen.

Är det möjligt att plussa?
Nej. Plussning, det vill säga att skriva om en tentamen i en redan godkänd kurs för att höja sitt betyg, är inte möjligt då vi av kapacitetsskäl behöver minska antalet studenter som tenterar. Plussning kommer att tillåtas igen när kapaciteten att genomföra tentamina är större.

Kommer examinationen att vara anonym?
Nej. Examinationen kommer inte att vara anonym eftersom tentamen genomförs på distans och alternativa examinationsformer kan komma att användas. Chalmers har inga verktyg för att bevara anonymiteten under de förutsättningarna.

Vilka hjälpmedel kommer jag att få använda vid tentamen?
Då examinationen sker på distans och det inte finns möjlighet att kontrollera vilka hjälpmedel tentander använder är alla hjälpmedel tillåtna. Det är dock inte tillåtet att samarbeta eller ta hjälp av andra personer. 

Har studenter med rätt till förlängd tentamenstid rätt till det även nu?
Ja. Studenter med Nais-besked har möjlighet att tentera med förlängd tid eller få annan anpassning av examinationen. Vanligen administrerar tentamensadministrationen anpassad salsexamination. Under perioden med tenta på distans ser rutinen något annorlunda ut. ​

Kommer det att vara möjligt att få överbetyg (betyg 4 eller 5)?
Ja. Om kursen har graderade betyg kommer det att vara möjligt att få överbetyg även vid dessa tentamina. Det kan dock vara olika examinationsformer för att nå de olika betygsstegen.

Är det möjligt att göra en annan högskolas tentamen på Chalmers?
Nej. Då Chalmers för närvarande inte har några tentamina förlagda till campus kan studenter inte erbjudas att skriva annan högskolas tentamen på Chalmers.

Jag har inte tillgång till årets canvassida eftersom jag läst kursen tidigare, hur ska jag göra?
Kontakta examinator för kursen.

Jag ska tentera en kurs som har lagts ner, hur ska jag göra?
Du kommer att få tillgång till en canvassida antingen på en kurs som gick i höstas eller så kommer det att skapas en speciell canvassida för just den här tentan. Examinator kan svara på frågor om din tenta.

Hur kontrollerar Chalmers att inget fusk förekommer?
Bedömningen som Chalmers har gjort är att det bästa sättet att upprätthålla en rättssäker examination är att övervaka studenter med hjälp av videoströmning och med id-kontroll. Examinator kan även t.ex. fördela tentamen på flera moduler så som en skriftlig och en muntlig del för att minska risken för otillbörligt samarbete mellan studenterna.​

När och hur får jag information om min tenta?
Tentorna kommer att se olika ut för olika kurser. I vissa kurser kommer det bli mer muntliga inslag till exempel. Du kommer hitta information om hur just din tenta kommer utformas i kursrummet i canvas. Vet du inte vilket kursrum du tillhör kan du kontakta examinator. 

Det kan vara så att studenter från tidigare årskurser ännu inte har blivit inlagda i rätt kursrum. Därför kan det vara så att du får vänta ytterligare något för informationen. Kontakta din examinator om du har frågor.

Vilka av påskens omtentamina har ställts in?​

Påskens omtentamina för de flesta kurser från läsperiod 2 i årskurs 1 har ställts in. Berörda studenter meddelades fredag den 27/3. Studenter hänvisas till att anmäla sig till nästa omtentamen i augusti. Inställda omtentor:

 • ACE035 Byggnadsmaterial
 • BOM195 Byggnadsmaterial
 • BOM221 Fysik och kemi för samhällsbyggare
 • EMI084 Kretsanalys
 • FFM516 Mekanik 1
 • IDY023 Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning
 • IDY024 Lönsamhetsanalys och styrning
 • LEU432 Grundläggande datorteknik
 • LEU470 Elektriska kretsar
 • LEU482 Programutveckling
 • LEU483 Programutveckling
 • LKT105 Organisk kemi
 • MMF176 Ingenjörsmetodik
 • MMS090 Lasthantering och farligt gods
 • MMS095 Handelsrätt
 • MVE017 Matematisk analys i en variabel
 • MVE465 Linjär algebra och analys fortsättning
 • MVE525 Matematisk analys
 • MVE570 Linjär algebra och differentialekvationer
 • MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer
 • PPU156 Datorstödd maskinkonstruktion (CAD)
 • SJM005 Terresternavigation och sjömanskap
 • SJM010 Introduktion till lasthantering och fartygsstabilitet
 • SJO151 Handelsrätt
 • SJO561 Fartygsmaskinsystem
 • SSY032 Grundläggande elteknik
 • TDA540 Objektorienterad programmering
 • TEK330 Arbetsorganisation
 • TEK685 Produktionsutveckling
 • TIN213 Programmeringsteknik
 • TMA976 Matematisk analys, fortsättning
 • TMV137 Matematisk analys i en variabel
 • TMV138 Matematisk analys i en variabel
 • TMV151 Matematisk analys i en variabel
 • TMV181 Matematisk analys i en variabel
 • TMV216 Linjär algebra.

Frågor om distanstentamen och integritet

Observera att vissa skillnader i praktisk hantering kan förekomma mellan olika tentor beroende på tentans utformning och karaktär. Information om just din tenta fås av examinator och finns i canvasrummet för kursen.

Varför använder sig Chalmers av de här metoderna för distanstentamen?
På mycket kort tid har Chalmers behövt ställa om sina ordinarie salstentor till distanstentamen. Vi kan inte använda andra it-verktyg och system än de som vi redan har på grund av upphandlings- och GDPR-regler. Därför kommer Chalmers använda sig av en kombination av Zoom och Canvas.

Chalmers Zoom-installation går via SUNET (Swedish University computer Network) och den är därmed skild från den publika Zoom-lösningen (Zoom cloud). Läs om säkerheten i Zoom.

Bedömningen som Chalmers har gjort är att det bästa sättet att upprätthålla en rättssäker examination är att övervaka studenter med hjälp av videoströmning och med id-kontroll. Chalmers ser lika hårt på fusk vid dessa tentor som vid ordinarie salstentor. Även om alla hjälpmedel får användas är det samma krav på den som skriver tentan som vid ordinarie tentor. Misstänkt fusk anmäls till disciplinnämnden enligt ordinarie processer. 

Förutom övervakningen och id-kontrollen kommer tentorna att konstrueras på ett annat sätt än vid salstentorna. Det är upp till varje examinator att utforma sin tenta.

Du som tentar måste vara ensam i det rum där du sitter och får inte ha några slags hörlurar eller liknande på dig. 

Du som student kommer inte att kunna spela in tentan via Zoom. Det är inte heller tillåtet att använda sig av någon annan inspelningsteknik under tentamenstillfället.​

Har det gjorts någon konsekvens- och riskanalys kring studenternas integritet i och med videoövervakning?
Ja. Personuppgifterna som övervakningen och ID-kontrollen innebär behandlas utifrån en avvägning (C2020-0688, se länk nedan) där Chalmers gjort bedömningen att möjligheten att kunna kontrollera att tentan utförs på ett tillåtet sätt är nödvändig trots det eventuella intrång i studenters integritet. Det är en svår fråga att avväga mellan studenternas integritet, hanteringen av personuppgifter och lärosätets uppgift att genomföra rättssäker examination och säkerställa att vi vet att rätt student genomfört examinationen.


Vilka är riktlinjerna för vad som skall synas i kameran? 
Det viktigaste är att ansiktet syns eftersom tentavakt och examinator ska se att det är rätt student som sitter där. Inget övrigt är specificerat.

Chalmers uppmanar sina studenter att använda virtuell bakgrund/blurrning för att inte behöva visa sina hem för varandra. Den som ändå är tveksam till att visa sin omgivning kan sitta i till exempel ett grupprum på Chalmers. (Observera dock att det alltid gäller en person per rum när det handlar om att skriva en distanstentamen).

Vilka krav finns på att ha ljud tillgängligt under tentamenstillfället?  
Du kan ha ljudvolymen neddragen så att ljudet från andra inte stör dig. Det går dock inte att undvika att andra studenter kan komma att höra hur det låter hos en annan student, om de inte har volymen neddragen. 

Tentavakten styr mute/unmute av studenternas mikrofoner. Tentavakten slår på mikrofonen på studenterna en och en, då och då, för att kolla att inget otillbörligt låter. Om du som student har behov av att fråga tentavakt eller examinator något under tentan använder du chatten. Då kan tentavakten flytta dig till ett separat så kallat ”breakout-rum” där examinator kan svara på frågor. 

Vilka regler gäller för toalettbesök? 
Här gäller samma sak som för en ordinarie salstentamen. Toabesök är normalt tillåtna, men du måste meddela vakten och göra besöket snabbt. Det ska självfallet inte filmas. Om tentan är uppdelad i kortare delar med inlämning av var del och paus emellan kan examinator specificera att toabesök ska ske i pausen.

Jag har inte vare sig dator med webbkamera eller telefon med fungerande kamera, hur ska jag göra? 
Det finns vissa möjligheter att låna utrustning, dessa är dock mycket begränsade. Om du inte har egen utrustning behöver du kontakta examinator för att diskutera en lösning.

Hur och när ska jag lämna in min tenta?
Du får inte lämna Zoom-rummet förrän tentan är inlämnad på det sätt som examinator har specificerat. Inlämning sker i canvas och när ordinarie tid är slut behöver du lämna in omedelbart.  Varje tenta har en viss tid för inlämning, cirka 30 minuter. Inskanningen och inlämningen i sig måste inte filmas. Du bör testa hur inskanning fungerar i förväg. Om du har problem med att lämna in din tenta behöver du mejla din tenta till examinator.

Kontakta examinator direkt vid eventuella problem.

Praktiska frågor kring distansundervisning


Är det något särskilt jag ska tänka på i och med distansundervisningen?
Som student har du ansvar för din egen studiesituation och det är viktigt att du skaffar dig goda rutiner och en fungerande struktur för ditt hemarbete och att du tar del av den information och de instruktioner som uppdateras kontinuerligt på hemsidor och plattformar.

På Studentportalen finns tips på hur du ska få dina studier att fungera så bra som möjligt. Din programstudievägledare kan också ge dig stöd i denna situation och finns tillgänglig på vardagar via mejl eller telefon. Du finner kontaktuppgifter här

Gäller mitt schema fortfarande?
Räkna med att ditt schema gäller och att de flesta kurser kommer att gå som planerat. De schemalagda tiderna kommer användas för till exempel live streaming av föreläsningar, lärarkontakt eller för självstudier.  Håll dig informerad genom kursrummet i canvas om hur det blir för din kurs.

Hur blir det för den som har pågående examensarbete eller kandidatarbete?
Ta kontakt med din examinator för att göra en individuell bedömning. 

Vad gäller om jag missar obligatoriska moment för att jag blir sjuk?
Samma regler gäller som för kurser på campus. Det vill säga om du missar obligatoriska moment på grund av sjukdom behöver du kompensera för det. Ta kontakt med din examinator för att diskutera vidare i så fall. 

Jag har ingen egen dator, hur ska jag göra då?
Som student med passerkort kan du använda datorsalar på campus som vanligt. 

Jag behöver särskilda program för att kunna fortsätta min kurs, dessa har jag inte i min privata dator, hur ska jag göra?
Datorsalar på campus är fortfarande öppna och dit kan du komma och arbeta om du behöver. Du kan också fjärransluta till datorerna i datorsalarna så att du kan komma åt programvaror hemifrån. 

Det finns också flera programvaror som du kan ladda ner och installera på din egen dator, se mer på Studentportalen/Kontakt/IT-support/Programvaror.

Gäller min försäkring när jag studerar på distans?
Personskadeförsäkring för studenter, som är en olycksfallsförsäkring som du som student omfattas av under skoltid/praktiktid i Sverige, gäller inte om du studerar eller deltar utbildningen online från hemmet, på stadsbibliotek och så vidare. För olycksfall i hemmet måste du ha en egen försäkring. 

För studenter som omfattas av någon av försäkringarna Student IN/FAS/FAS plus och väljer att stanna kvar i Sverige och delta i distansutbildningar gäller försäkringen som vanligt. Om du vill avbryta dina studier eller delta i distansutbildningar från hemlandet, så ersätts inte resan till hemlandet. Du omfattas inte heller av någon försäkring från Kammarkollegiet i ditt hemland, även om de bedriver distansstudier från en svensk högskola eller universitet.

Vilka verktyg ska vi som studenter använda för att kunna fortsätta samarbeta?
Här har Chalmers ingen särskild rekommendation. Det går bra att bilda grupper i Canvas och även använda Teams som innehåller många funktioner för att dela information, ha digitala möten och kommunicera. Logga in med ditt Chalmerskonto. 

Det går även bra att använda andra kommunikations- och samarbetsplattformar som finns på marknaden.

Studenter med särskilda behov

Hur kommer mitt anteckningsstöd att fungera?
Det kommer att fungera som vanligt. Anteckningsstödjaren kommer att dela med sig av sina anteckningar efter föreläsningen.

Hur kommer mitt mentorskap att fungera?
Mentorskapet kommer att fortsätta. Men du behöver tillsammans med din mentor komma överens om alternativa mötesformer. Ett exempel är att använda Skype eller telefon.

Hur får jag kontakt med FUNKA-samordnare?
Det bästa är att mejla på funka@chalmers.se . Det kommer erbjudas möjlighet att träffa funkasamordnaren via Skype.

Studenter på utbyte eller resor

Jag befinner mig på utbyte utomlands, ska jag åka hem till Sverige?
Just nu finns det inget beslut om att Chalmers kallar hem sina studenter som är utomlands. Du kan i dagsläget välja att stanna kvar där du befinner dig, vilket kan vara säkrare än att riskera att bli fast under en resa tillbaka till Sverige. Chalmers följer händelseutvecklingen och skulle det komma ett annat beslut så kommer du att bli informerad. Du som behöver eller vill resa till Sverige, se Kammarkollegiets webbplats för information​.

Om du har frågor om försäkringen eller behöver assistans på något sätt kan du kontakta Falck Global Assistance tel: + 46 8 587 717 49 e-post: fga@se.falck.com

Jag befinner mig på utbyte utomlands och kan inte delta i utbildningen. Vad ska jag göra?
Du som inte har möjlighet att delta i undervisningen vid ditt värduniversitet kommer att ges möjlighet, så långt det är möjligt, att läsa 15 hp kurser på Chalmers inom ramen för de distanskurser som erbjuds under LP4. Ta kontakt med din kontaktperson på Chalmers International Mobility om det är aktuellt för dig.

Om du eller ditt värdlärosäte avbryter utbytet erbjuds du inget alternativt utbyte. Du bereds heller inte särskild plats för framtida utbyten.

Jag har normal hemvist vid ett partneruniversitet och är på utbyte på Chalmers. Vad ska jag göra?
Du som vill får självklart gärna stanna kvar och delta i distansundervisningen. Du som vill eller har uppmanats att återvända till ditt hemland, följ instruktioner hemifrån. Meddela din koordinator vid CIM om du avbryter dina utbytesstudier eller om du behöver stöd.

Jag ska utomlands under våren. Kan jag genomföra mina resor?
Studiebesök och övriga studentresor som arrangeras av Chalmers tekniska högskola ställs i nuläget in fram till 14 augusti. Studenter uppmanas att följa UD:s reseråd​ även för privatresor.

Jag har nyligen varit utomlands. Kan jag röra mig i universitetets lokaler?
Föreläsningssalar och lektionssalar är låsta men grupprum och datorsalar är tillsvidare öppna. Om du har varit utomlands, och har kommit hem efter 14 mars, måste du vänta 14 dagar innan du studerar tillsammans med andra, även om du är frisk och inte uppvisar symptom. 

Jag planerar utbytesstudier till hösten. Kommer jag att kunna genomföra dem?
Studenter som har antagits till utbytesstudier vid ett av Chalmers partneruniversitet inför höstterminen 2020 får genomföra sitt utbyte under förutsättning att:
 • Det mottagande lärosätet tar emot utbytesstudenter. 
 • Delar av utbildningen är förlagd på campus.
 • Landet inte har inreserestriktioner som omfattar studenten.
Det går inte att genomföra utbytet på distans från Sverige. ​

Studenter som har antagits till utbytesstudier på Chalmers för höstterminen 2020 får genomföra sitt utbyte vid Chalmers under förutsättning att deras hemuniversitet tillåter det och att det inte finns några inreserestriktioner till Sverige som omfattar studenten.
​​​

Publicerad: ti 30 jun 2020.